ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

topical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *topical*, -topical-

topical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
topical (adj.) เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น Syn. thematic, nominal, subjective
English-Thai: HOPE Dictionary
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
English-Thai: Nontri Dictionary
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a topical ointment.มันคือ ขี้ผึ้งที่ได้รับความนิยม
Mr. Patmore, I'm just gonna draw somdbloo and, uh, place a topical decongestant before I take you to surgery.คุณแพทมอร์ครับ ฉันจะเจอะเลือดซักนิดนะครับ แล้วก็ใส่ topical decongestant ก่อนที่จะพาคุณเขาผ่าตัด
I'll get you some topical cream for that rash.ฉันจะรักษาแบบปกติ\\\ ครีมสำหรับผื่นคัน
Good. I'm just gonna apply a topical anesthetic.เดี๋ยวผมจะทายาชาให้นะครับ
I think that if I apply it topically to the tick...ฉันคิดว่าสามารถใช้เป็นยาเฉพาะที่กับเห็บ

topical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing)

topical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thematisch; zeitgemäß {adj}topical
thematisch {adv}topically
topisch {adj}topical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า topical
Back to top