ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โป้ปดมดเท็จ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โป้ปดมดเท็จ*, -โป้ปดมดเท็จ-

โป้ปดมดเท็จ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โป้ปดมดเท็จ (v.) lie See also: tell a lie, fib Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ
โป้ปดมดเท็จ (v.) lie See also: tell a lie, tell a falsehood Syn. พูดปด, โกหก
โป้ปดมดเท็จ (v.) lie See also: tell a lie Syn. โกหก, พูดเท็จ
โป้ปดมดเท็จ (v.) lie Syn. โกหก, พูดเท็จ, โป้ปด, พูดปด
โป้ปดมดเท็จ (v.) trump up See also: lie, fib, invent, think up, concoct, invent, misrepresent Syn. โกหก, กุ, พูดเท็จ
โป้ปดมดเท็จ (v.) lie See also: fib, forge, tell a lie Syn. ปด, พูดเท็จ, พูดปด, กุ Ops. พูดความจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โป้ปดมดเท็จ
Back to top