ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนะนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนะนำ*, -แนะนำ-

แนะนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนะนำ (v.) introduce Syn. แนะนำตัว
แนะนำตัว (v.) introduce
English-Thai: HOPE Dictionary
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
aviso(อะเว'โซ) n. ข่าว, คำแนะนำ (dispatch) แคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
ce(ซีอี) ย่อมาจาก customer engineer หมายถึง วิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
infer(อินเฟอร์') vt. อนุมาน,สรุป,ส่อให้เห็น,ลงความเห็น,ชี้ให้เห็นว่า,แนะนำ,อนุมาน,สรุป., See also: inferable,inferible,inferrible adj. inferably adv. inferrer n.
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
introductory(อินทระดัค'ทะรี) adj. เป็นการนำเข้า,เป็นการแนะนำ,เกี่ยวกับอรัมภบท., See also: introductorily adv. introductoriness n., Syn. prefatory
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
exhort(vt) คะยั้นคะยอ,เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,สนับสนุน
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
inspirit(vt) ทำให้มีใจ,แนะนำ,ดลใจ,กระตุ้น
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
misdirect(vt) แนะนำผิด,ชักนำผิด
misguide(vt) ชักนำไปในทางที่ผิด,แนะนำผิดๆ
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocatesผู้แนะนำ [การแพทย์]
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Cross-referenceรายการโยง Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจาก เรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี 2 แบบ คือ
Handbookหนังสือคู่มือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" ว่า หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง [1]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Mentoring in businessการแนะนำทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquaint (vt.) แนะนำ
admonish (vt.) แนะนำ See also: ตักเตือน, เตือน Syn. advise
advise (vi.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ Syn. recommend
advise (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ Syn. recommend
bring forward (phrv.) แนะนำ See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น Syn. come forward
bring in (phrv.) แนะนำ See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
caution (vt.) แนะนำ Syn. advise
come forward (phrv.) แนะนำ See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น
commend (vt.) แนะนำ Syn. recommend
guide (vt.) แนะนำ See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง Syn. conduct, escort, show the way
lead up to (phrv.) แนะนำ See also: เกริ่นนำ, พูดอ้อมๆ, พูดอ้อมค้อม
prescribe (vt.) แนะนำ
put up to (phrv.) แนะนำ See also: เสนอ
recommend (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ Syn. advise, suggest
rede (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
show the way (vt.) แนะนำ See also: แนะแนว, กำหนดทิศทาง, นำทาง, บอกทาง, นำไป, ชี้ทาง Syn. conduct, escort
suggest (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ Syn. advise, propose, recommend
advise about (phrv.) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง See also: แนะให้ปฏิบัติ Syn. advise on
advise on (phrv.) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น Syn. advise about
put up (phrv.) แนะนำ (เพื่อให้ทำงาน)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So what do you suggest?ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
Could you introduce me to her?คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
I wouldn't recommend that oneฉันไม่แนะนำสิ่งนั้น
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
Can you advise me on what to do?คุณช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมว่าควรทำอะไร?
What's your advice?คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง?
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
Thank you for your adviceขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
Listen, I need you adviceฟังนะฉันต้องการคำแนะนำของคุณ
I advise you to control yourselfฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
I suggest you wrap it in your jacketฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
Allow me to introduce myselfขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อย
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
They need guidanceพวกเขาต้องการการแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But two people are dead. Recommending an alert seemed the only responsible thing to do.แต่คนสองคนที่ตายไปแล้ว แนะนำ แจ้งเตือนดูเหมือนสิ่งที่รับผิดชอบเดียวที่จะทำ
Ladies and gentlemen! Presenting Princess Fiona and her new husband, Prince Shrek!สุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษ ขอ แนะนำ องค์หญิง ฟิโอนา
Why don't we introduce Mr. Mathis to the power of the corporate card?เราน่าจะ แนะนำ คุณ แมทธิส ให้รู้ถึง สิทธิพิเศษ ของบัตรบริษัทของเรา
Suggested or insisted?แนะนำ หรือ สั่งให้ทำกันแน่?
Might I suggest methodically cutting power to various sections of the city?แนะนำ, กิจจะลักษณะเพื่อถูกยกเลิก ปัจจุบันในส่วนต่างๆของเมือง.
Bleeding of the oral mucosa.แนะนำ, กิจจะลักษณะเพื่อถูกยกเลิก ปัจจุบันในส่วนต่างๆของเมือง.
Introducing first, fighting out of the blue corner wearing his trademark kelly-green trunks and weighing in at 175 pounds, from Pittsburgh, Pennsylvania...แนะนำก่อนการต่อสู้ ออกมาจากมุมสีฟ้า ... สวมใส่เครื่องหมายการค้าของเขา ลำต้นเคลลี่สีเขียว ... และชั่งน้ำหนัก 175 ปอนด์ จากพิตส์เบิร์ก ...
Relationship advice from Mr. One-Night-Stand himself.แนะนำความสัมพันธ์โดย มิสเตอร์ - ค้างคืนเดียว ให้ตัวเองเถอะ
Maybe if we start offering spa treatments.แนะนำคอร์สสปาให้เขาสักหน่อยไหมละ?
Introducing super star, Jang Dong Geun!แนะนำซุปเปอร์สตาร์, แจ ดอง กัน
Enough with the introductions. So you're here to help us, right?แนะนำตัวกันพอแล้ว คุณมาช่วยเราไม่ใช่เหรอ
Say hello. This is the stunt director.แนะนำตัวกับผู้กำกับซะ นี่คือผู้กำกับแอคชั่น
Introducing james leland.แนะนำตัวเอง เจมส์ ลีแลน
I'm Edward Cullen.แนะนำตัวเอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Introducing ourselves to strangers out here means betting both of our lives.แนะนำตัวเองกับคนแปลกหน้าที่นี่ หมายถึงพนันด้วยชีวิตเราทั้งคู่
Introduce yourself and take a seat.แนะนำตัวแล้วก็หาที่นั่งซะ
Word of advice--put a bullet in my head now 'cause I am coming after you with everything.แนะนำนะ ฝังกระสุนไว้ในหัวฉันซะ เพราะฉันตามล่าพวกเธอสุดกำลังแน่
Introduce her to those guysแนะนำพวกนั้นให้แม่หน่อยสิ
Introduced them toJenny, who gushed like a teenager.แนะนำพวกเขาให้รู้จักเจนนี่ ที่พูดมากหยั่งกะวัยรุ่น
Suggesting there are more of these things on board.แนะนำว่ามันอาจจะมีหลายตัวอยู่บนยานแล้ว
Advise and use extreme caution.แนะนำว่าระวังตัวเต็มที่
I can talk to you, I can recommend where to send you, but that's it.แนะนำสถานที่รักษาได้ แต่ก็แค่นั้น
Yeah, one of these days.แนะนำสิ สักวัน ขอโทษค่ะ
Introducing one of the longest-running shows on television but it had only a single viewer.แนะนำหนึ่งใน ยาวที่สุดแสดงให้เห็นในโทรทัศน แต่ก็มีเพียงคนเดียวของผู้ชม.
Now if you want my advice got out, treat yourself to a decent mealแนะนำอะไรให้อย่างนะ ออกไป หาอาหารดีๆกินซะ
THIS IS YOUR CHANCE TO BE A BIG SISTERแนะนำเธอ ลิลลี่ ในสิ่งที่ถูกที่ควร
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
Why don't you introduce me to your single co-worker?แนะนำเพื่อนร่วมงานที่โสดให้หน่อยสิ
To introduce us to n. Y.C.แนะนำเราให้กับนิวยอร์ค
Your route guidance is now finished.แนะนำเส้นทางของคุณจะเสร็จสิ้นในขณะนี้.
A fool! Guided by pointless queries.แนะนำโดยคำถามที่ไม่มี จุดหมาย คุณเป็นคนตาบอด
I mean, I was the one who suggested that we buy a used car with a kill switch.แนะนำให้คุณซื้อรถมือสองที่มีคิลล์สวิทซ์
Suggest you do the same, Susan.แนะนำให้ทำอย่างเดียวกันนะ ซูซาน
My advice to you,แนะนำให้นะ ถ้าเธอไม่อยากเสียสามี...
Here's a tip -- remind her she works for the C.E.O.แนะนำให้นะ ย้ำเธอว่าเธอทำงานให้ซีอีโอ
Citizens are advised that if they see an evil genius with a claw, not to approach him.แนะนำให้พลเมืองว่า ถ้าพบเห็น... ปีศาจอัจฉริยะที่มีกงเล็บ ห้ามเข้าใกล้
Introducing our new Swan Queen, Miss Kendra Brooks.แนะนำใหม่หงส์ของเราราชิน มิสเคนดราบรูคส์.
Proceed with caution, Lieutenant.แนะนำให้ระวังตัวไว้ หมวด
Bad investment advice?แนะนำให้ลงทุนพลาดเหรอ
Introduce you to some of the serotonergic antidepressants, like Prozac.แนะนำให้เธอใช้ยารักษาอาการซึมเศร้า อย่างโพรแซค

แนะนำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนะนำ
Back to top