ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจ้งให้ทราบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจ้งให้ทราบ*, -แจ้งให้ทราบ-

แจ้งให้ทราบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ้งให้ทราบ (v.) inform See also: announce Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว Ops. รับฟัง
English-Thai: HOPE Dictionary
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
herald(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสาร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่าวประกาศ. vt. ประกาศ,แถลง,แจ้งให้ทราบ,เป็นลาง, Syn. envoy
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
warn(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ, See also: warning n.,adj., Syn. caution,notify
English-Thai: Nontri Dictionary
signification(n) นัย,ความหมาย,ความสำคัญ,การบ่งชี้,การแจ้งให้ทราบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advise of (phrv.) แจ้งให้ทราบ See also: ให้ข้อมูล Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
annunciate (vt.) แจ้งให้ทราบ Syn. announce
inform (vt.) แจ้งให้ทราบ See also: บอกให้ทราบ, รายงาน Syn. communicate, instruct, notify, advise
tip off (phrv.) แจ้งให้ทราบ See also: ให้ข้อมูล Syn. inform, fill in, notify, tell
utter (vt.) แจ้งให้ทราบ See also: ทำให้รู้กันทั่ว Syn. tell, express
notify of (phrv.) แจ้งให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)
keep someone posted on (idm.) แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
FYI, five mini lion-bots come together to form one super-bot, so...แจ้งให้ทราบ หุ่นบ็อตสิงโตจิ๋ว 5 ชิ้น ต่อกันได้บ็อตยักษ์ซูเปอร์หุ่นยนต์
FYI, file's uploading now.แจ้งให้ทราบ, ไฟล์ได้อัพโหลดแล้ว
Anything turns up, they'll know where to find him.แจ้งให้ทราบด้วย เมื่อพวกรู้ที่อยู่ที่จะหาเขาเจอ
Notify me immediately when it's an important phone call.แจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีโทรศัพท์สำคัญๆ
Final notice, late notice, past due.แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสุดท้ายแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าปลายปี ที่ผ่านมาเนื่องจาก
Notice how Waldo's name is first.แจ้งให้ทราบว่า ชื่อวัลโดเป็นครั้งแรก
Be advised there is a hydrant right next to Engine 1 .แจ้งให้ทราบว่ามีหัวท่อส่งน้ำอยู่ทางขวาของหน่วย 1
Be advised we've received numerous calls regarding this structure fire.แจ้งให้ทราบว่าเราได้รับแจ้งหลายสายเกี่ยวกับไฟไหม้ครั้งนี้
Take no notice of the Yanks.ไม่จะแจ้งให้ทราบ แยงกส ไม่มี พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่
Madam, it's the best I could do on such short notice.แหม่มก็เป็นดีที่สุดที่ฉันสามารถทำที่แจ้งให้ทราบสั้นเช่น
I'll let you know in the morning.เราจะแจ้งให้ทราบในตอนเช้า
He says, "Sorry to inform you, but your brother just died."เขาบอกว่า "ขอโทษที่จะแจ้งให้ทราบ แต่พี่ชายของคุณเพียงแค่เสียชีวิต".
The guard simply didn't notice.ยามก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบ
People will notice if I'm never seen again.คนจะแจ้งให้ทราบถ้าฉันไม่เคยเห็นอีกครั้ง
Oh, perfect. So we put the town on notice, and then nothing happens.โอ้ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราจึงใส่เมือง ที่แจ้งให้ทราบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Nothing will fall through the cracks. We'll keep you informed.ถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามา ทางเราจะแจ้งให้ทราบทันที
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์
You gentlemen will be the first to hear from me.มีข่าวอะไรคุณจะเป็นคนแรก ที่ผมแจ้งให้ทราบ
"It is with great distress that Scotland Yard announces that the Bank of England..."สก็อตแลนด์ยาร์ดเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้อง แจ้งให้ทราบว่าธนาคารอังกฤษถูกโจรกรรม"
I mean half of them don't even notice the letters, Let alone map them.ผมหมายถึงครึ่งหนึ่งของพวกเขาไม่ได้แจ้งให้ทราบตัวอักษรนับประสาแผนที่พวกเขา
Due to personal matters Hyo-jin's leaving us todayถึงเวลาที่ต้องแจ้งให้ทราบ
The investigation's at a critical stage right now, and I don't want to do anything or say anything that might compromise it, but I will say this.การสืบสวน อยู่ในขั้นตอนที่สำคัญในตอนนี้ และผมไม่อยากจะพูดอะไร หรือพูดอะไรที่มีผลกระทบต่อรูปคดี แต่ผมขอแจ้งให้ทราบว่า
I, I promise we're going to call.ฉัน ฉันสัญญาว่าเราจะโทรแจ้งให้ทราบค่ะ
I'm not hungry. Don't worry about me."โรงละครปิด จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ"
It is my sad duty to inform you that Dr. Bluhm has been found.ผมเสียใจอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า พบศพดร.บลูมแล้ว
Thank you for reading my story. I'll inform you if she contacts me.ขอบคุณที่นั่งอ่านเรื่องของผม แล้วจะแจ้งให้ทราบหากเธอติดต่อมา
Since you have already said so, I'll follow your orders.เมื่อคุณได้แจ้งให้ทราบแล้ว ดังนั้น, ฉันจะปฎิบัติตามคำสั่งของคุณ
We'd like to offer you a chance to win an all-expense-paid trip to Mexico.อยากแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รางวัล บินฟรีไปเม็กซิโก
All right, so I'll let you know, Jay.ครับ แล้วผมจะแจ้งให้ทราบ เจย์
"You'll let me know, Jay"? What do you mean?"ผมจะแจ้งให้ทราบ เจย์" หมายความว่าไง
I have to announce some sad news...ดิชั้นมีข่าวร้ายมาแจ้งให้ทราบ
I tell you again,ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Doakes: got a next of kin we can notify?มีญาติที่เราพอจะแจ้งให้ทราบมั้ย
The agents that are with you will keep you posted on what to do.จนท.ของเราจะไปหาท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ
We'll keep you updated.แต่จะแจ้งให้ทราบถ้ามีอะไรคืบหน้า
A BNC protocol situation has been declared.ทางบีเอ็นซีขอแจ้งให้ทราบว่า
In any event, we shall have to give Mrs. Kinnian her notice.ในกรณีใดๆที่เราจะต้องให้ นาง คินิเยน แจ้งให้ทราบล่วงหน้าของเธอ
Shining has been suspended until further notice.งดฉายแสงจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ
So be on notice.ดังนั้นจึงต้องแจ้งให้ทราบ
I will. Thank you, Carmen.ผมจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณ คาร์เมล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจ้งให้ทราบ
Back to top