ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาใจใส่ดูแล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาใจใส่ดูแล*, -เอาใจใส่ดูแล-

เอาใจใส่ดูแล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาใจใส่ดูแล (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster
เอาใจใส่ดูแล (v.) satiate See also: surfeit, minister, pamper, indulge Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาอกเอาใจ
เอาใจใส่ดูแล (v.) nourish See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาอกเอาใจ Ops. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take this woman as your wife, ...to love and to cherishผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยา เพื่อที่จะรักเธอและเอาใจใส่ดูแล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาใจใส่ดูแล
Back to top