ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยียวยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยียวยา*, -เยียวยา-

เยียวยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยียวยา (v.) be curable See also: cure, treat, aid, heal, remedy Syn. แก้ไข
เยียวยา (v.) treat See also: attend to, care for, nurse, cure, heal Syn. บำบัดโรค, รักษาโรค
เยียวยารักษา (v.) treat See also: nurse, care for Syn. รักษา
English-Thai: HOPE Dictionary
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
remediable(รีมี'ดะเบิล) adj. แก้ไขได้,รักษาได้,เยียวยาได้, See also: remediableness n. remediably adv.
remedial(รีมี'เดียล) adj. เป็นการรักษา,เป็นการแก้ไข,เป็นการเยียวยา,เป็นปรับปรุง.
remediless(เรม'มิดีลิส) adj. แก้ไขไม่ได้,รักษาไม่ได้,เยียวยาไม่ได้,ไม่อาจซ่อมแซมได้
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
sunk(ซังคฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sink,สุดที่เยียวยาช่วยเหลือได้,สิ้นแล้ว,หมดสิ้น,หมดหวัง
treat(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
cure(vt) แก้,รักษา,เยียวยา,บำบัด
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
medication๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๑ และ remedy ๑]๒. โอสถบำบัด๓. การเยียวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curable (adj.) ที่สามารถเยียวยารักษาได้ Syn. treatable, remediable
curative (adj.) ที่สามารถเยียวยารักษาได้ Syn. healing, remedial
healing (adj.) ที่สามารถเยียวยารักษาได้ Syn. remedial
remediless (adj.) ซึ่งไม่สามารถเยียวยาได้ See also: ซึ่งไร้ความหวัง Syn. hopeless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He soothed the wounds of the poor little blue-eyed orphan.เยียวยาบาดแผลของเด็กกำพร้า ดวงตาสีฟ้าที่น่าสงสาร
If you would like to cure the fever Called lifeถ้าเธออยากเยียวยารักษาไข้ ที่เรียกว่าชีวิต
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด
What if I screamed? What if I just screamed right now?ขอรับการเยียวยาตอนนี้?
But I don't know for how long.คุณรู้สึกถึงพลังเยียวยา ในถ้ำนี้
This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine.สุดวิสัยที่ข้าจะเยียวยา ต้องใช้ยาของชาวเอลฟ์
Lily's not there to heal you!ลิลลี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเยียวยาคุณ!
Existence will heal you from the past to the future.การมีชีวิตอยู่ จะเยียวยาคุณเอง จาก อดีต สู่ อนาคต
I think there's only one remedy, and that's for you to marry me...ผมคิดว่ามีวิธีเดียวที่จะเยียวยา คือคุณแต่งงานกับผม
Their tears have healing powers.และน้ำตามีอำนาจเยียวยา
Your journey here was much appreciated, but too much damage has been done for our romance to survive.การเดินทางมาที่นี่ของคุณทำให้ผมประทับใจมาก แต่สิ่งที่คุณทำนั้นก่อความเสียหาย จนไม่อาจเยียวยาชีวิตรักได้อีกแล้ว
So here comes my sweet remedy.มาเพื่อบำบัดเยียวยา.
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว
I've been lovesick which no medicine can cureผมก็เกิดอาการไข้ใจ ไม่มีหมอคนไหนเยียวยารักษาได้
Finally, we have a cure.ในที่สุด เราก็พบวิธีเยียวยา
Who would want this cure? I mean, what kind of coward would take it just to fit in?ใครต้องการเยียวยากันละ มีหรอ พวกขี้ขลาดแบบไหนที่จะทำเพื่อให้คนยอมรับ
They will force their cure upon us.พวกมันจะบังคับให้เราเยียวยา
Thank you, Dr Rao. Not an easy place to get to.มันเป็นที่ปลอดภัยสุดที่จะหาได้ เราถึงเก็บแหล่งเยียวยาไว้ที่นี่ไงคะ
History will be made here today.ของการเยียวยาการกลายพันธุ์ให้กับประชาชน
Reaction has run the gamut with mutants on both sides of the line.บางคนที่สิ้นหวัง กระหายการเยียวยา กับบางคนที่ขุ่นเคืองกับความคิดนี้...
I've been busy. Did you find what you were looking for?แหล่งการเยียวยาคือใช้พวกกลายพันธุ์ อยู่ที่แลบวอชิงตัน
Policy is being made without me, Mr President.ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้การเยียวยาเป็นอาวุธ
As nature intended.การเยียวยาตั้งใจกำจัดเรา ถ้าคุณต้องอิสรภาพ เราก็ต้องสู้เพื่อมัน
So if you're with us, then be with us.เราไม่ต้องการเยียวยา! เราไม่ต้องการเยียวยา!
We don't need a cure!เราไม่ต้องการเยียวยา!
Today's attack was only our first salvo.ตราบใดที่ยังมีการเยียวยา สงครามจะยิ่งเดือด
Pick up your plastic weapons.เราไม่ต้องการเยียวยา!
Pick up your cure cartridge.เราไม่ต้องการเยียวยา!
Absolutely no metal.เราไม่ต้องการเยียวยา! เราไม่ต้องการเยียวยา!
We don't need a cure! We don't need a cure!เราไม่ต้องการเยียวยา!
We don't need a cure!พวกมันต้องการเยียวยาเรา แต่ผมขอบอกว่า เราคือการเยียวยา
We don't need a cure!การเยียวยาให้กับพวกบกพร่องทั้งหลาย พวกไร้สมรรถภาพ
We shall go to Alcatraz Island, take control of the cure, and destroy its source.และทำลายแหล่งเยียวยาซะ ไม่มีอะไรมาหยุดพวกเราได้ จีน
I'm the Juggernaut, bitch.นายเป็นคนคิดค้นการเยียวยาใช่มั้ย
Well, I always say, laughter is Gods hand on a troubled world.ฉันพูดเสมอว่า "เสียงหัวเราะ เป็นยาวิเศษเยียวยาโลกที่ว้าวุ่น"
You talk, we listen, and maybe throw in a little therapeutic collage, whatever helps jump-start the healing.ใช่ คุณพูด, เราฟัง อาจจะจ้างนักบำบัดด้วย อะไรก็ตามที่ช่วยเยียวยาได้
"Hear from heaven, forgive their sins, heal their land.""ได้ยินจากสวรรค์ ยกโทษให้บาป ของพวกเขา เยียวยาที่ดินของพวกเขา"
And he will heal their land."และจะเยียวยาแผ่นดินของพวกเขา"
He will heal our land.เขาจะเยียวยาแผ่นดินของเรา
Nobody takes that long to heal anymore.ไม่มีใครต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยียวยา
Back to top