ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remediable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remediable*, -remediable-

remediable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remediable (adj.) ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. curable, reparable
remediableness (n.) การช่วยบรรเทา
English-Thai: HOPE Dictionary
remediable(รีมี'ดะเบิล) adj. แก้ไขได้,รักษาได้,เยียวยาได้, See also: remediableness n. remediably adv.

remediable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless

remediable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement

remediable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheilbarkeit {f}irremediableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remediable
Back to top