ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฝ้าดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฝ้าดู*, -เฝ้าดู-

เฝ้าดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฝ้าดู (v.) observe See also: look at, watch, keep an eye on, monitor, view Syn. เฝ้า, สอดส่อง
เฝ้าดูแล (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
tend(เทนดฺ) vt. เลี้ยง (สัตว์) ,เฝ้าดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้าว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on (upon) ต้อนรับ,บริการ), Syn. lean,incline,verge
tendance(เทน'เดินซฺ) n.การรับใช้,การบริการ,การเฝ้าดูแล,คนใช้, Syn. care,ministration
wariness(แว'รินิส) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การรู้ตัว,ความรอบคอบ, Syn. caution
wary(แว'รี) adj. ระมัดระวัง,ระวังตัว,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ, Syn. alert,careful,shrewd
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
watchman(วอทชฺ'เมิน) n. ยาม,ยามรักษาการณ์,ผู้เฝ้าดู, See also: watchmanly adj. pl. watchmen
English-Thai: Nontri Dictionary
lookout(n) การเฝ้าดู,การระมัดระวัง,หอคอย,ป้อมยาม,ท่าทาง,ลาง
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล
vigil(n) การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม,ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
watch(n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาดการเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep an eye on (idm.) เฝ้าดู See also: เฝ้ามอง
look after (phrv.) เฝ้าดู See also: มองตามหลัง
observe (vi.) เฝ้าดู Syn. watch
observe (vt.) เฝ้าดู Syn. watch, keep an eye on Ops. neglect, disregard
preside over (phrv.) เฝ้าดู
stand by (phrv.) เฝ้าดู (อย่างเดียว) Syn. sit back, sit by
have an eye for (idm.) เฝ้าดูบางคนหรือบางสิ่ง
spy on (phrv.) เฝ้าดูอย่างลับๆ See also: คอยสอดแนม Syn. spy upon
spy upon (phrv.) เฝ้าดูอย่างลับๆ See also: คอยสอดแนม Syn. spy on
put someone under observation (idm.) เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด See also: ดูแลใกล้ชิด Syn. place under
take through (phrv.) เฝ้าดูและคอยช่วยเหลือขณะ (บางคน) เรียนรู้หรือฝึกฝนบางสิ่ง Syn. go over, go through
eagle eye (idm.) การเฝ้าดูอย่างตั้งใจ See also: การดูอย่างจดจ่อ
vigil (n.) การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน See also: การเฝ้าไข้, การเฝ้ายาม Syn. watch, wakefulness, surveillance
watch (n.) การเฝ้าดู See also: การเฝ้าระวัง Syn. guard, lookout, surveillance
watchtower (n.) หอคอยที่ใช้เฝ้าดูศัตรู See also: หอสังเกตการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
He will be keeping an eye on you for meเขาจะเฝ้าดูเธอให้ฉัน
I've had my eye on her a long timeฉันเฝ้าดูเธอมานานแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Feel free to explore, follow, watch, touch.อิสระที่จะสำรวจ ติดตาม, เฝ้าดู สัมผัส
But I'm sitting here watching "Hannah Montana,"แต่ผมจะรออยู่ตรงนี้ เฝ้าดู ฮาห์น่า มอนตาน่า
Access to private and government satellites and top secret measuring equipment that's listening to us or watching us 24/7.เพื่อเข้าไปที่ ระบดาวเทียม ของ รัฐ และ เครื่องมือ ลับสุดยอด บางอย่าง นั่นคือ สิ่งพวกนั้น เฝ้าดู เรา แบบ 24/7
Immediately after the explosives were stolen, our agencies started monitoring Liber8 chatter in several west coast cities, our investigation circled back here.ในทันที ที่หลังจาก ระเบิดถูกขโมยไป เจ้าหน้าที่ของเรา เฝ้าดู กลุ่ม ลิเบอร์8 ในเขตด้านตะวันตกของเมือง
I may not have been able to speak with Orson, but I could observe him, watch him the way men watch animals to come to a deeper understanding of their behavior.ข้าอาจจะไม่สามารถ q·aoajjàmâ'samarđ สื่อสารกับออร์สันสำเร็จ sw'osarkáboor`sánsṃréj แต่ข้าสังเกตเขาได้ tê' q·a ság ket qã dâ· เฝ้าดู ƒã· du เหมือนที่คนเฝ้าดูสัตว์ hmewonţi'xn ƒã· du sátv`
Watch, wait, win their trust.เฝ้าดู รอคอย ให้พวกเขาเชื่อใจ
This is your limbo, Stevie... watching your family go on without you.เฝ้าดูครอบครัวก้าวต่อไป โดยไม่มีนาย
Eyes and ears on the families.So far, no hits.Maybe just laying low.เฝ้าดูครอบครัวพวกนั้นหมดแล้ว แต่เรา่ยังไม่ทำร้ายใคร
Watch out after Chan Young, he secretly really likes women.เฝ้าดูชานยองไว้ให้ดีล่ะ เขาชอบแอบไปหลีพวกผู้หญิงนะ
I need an agent on every jetty, car park, and subway terminal.เฝ้าดูทุกท่าเทียบ ทุกลานจอด และทุกทางออกรถไฟใต้ดิน
Keep close watch over her.เฝ้าดูนางเอาไว้ให้ดี
Looking into every passenger that gets into his cab... it's impossible.เฝ้าดูผู้โดยสารทุกคน ที่ขึ้นรถของเขา มันเป็นไปไม่ได้
So stake out the shop, but keep a low profile.เฝ้าดูร้านนี้ไว้ แต่อย่าให้เป็นที่สังเกคุ
Watch Dr. Ferreiro,เฝ้าดูหมอ เฟอร์ไรโรไว้
Watching Alison. I'm officially creeped out.เฝ้าดูอลิสัน ฉันสยองจริงๆ
Resigned to spending the night in observation, so long as I promise to change the lock on the house.เฝ้าดูอาการที่โรงบาลคืนนึงน่ะ สาบานได้เลยว่าฉันจะเป็นลูกบิดประตูซะใหม่
Watched him take his last breath.เฝ้าดูเขา สูดลมหายใจครั้งสุดท้าย
I watched him grow old.เฝ้าดูเขาค่อยๆแก่ตัว
Seen a lot of talent come and go.เฝ้าดูเหล่าผู้มีพรสวรรค์ผ่านมาและก็ไป
Watch and report everything he does.เฝ้าดูและรายงานทุกอย่างที่เขาทำ
He'd do anything for me.เฝ้าดูใครบางคน ฆ่า เพื่อนาย
Making sure them bugs don't come inside...เฝ้าดูไม่ให้แมลงเข้ามาที่รูหู
Keep at it! I want to make sure.เฝ้าดูไว้ ผมอยากให้แน่ใจ
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ
He was still sleeping on his face, and the boy was sitting by him, watching him.เขายังคงนอนหลับอยู่บน ใบหน้าของเขาและ เด็กนั่งอยู่โดยเขาเฝ้าดูเขา
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย
Four days I was up here.ฉันมาเฝ้าดูอยู่ 4 วัน...
Playing mah-jong, taking tea watching, thinking how was I going to get in and get the gas?ฉันกับงูของฉัน เล่นเกมส์จับคู่ จิบชามั่ง ...เฝ้าดู เฝ้าคิด... ...ว่าจะเข้าไปเอาน้ำมันได้ยังไง
Just keep an eye on him for me.ช่วยเฝ้าดูมันแทนฉันด้วย
The scientific community is focusing on the trancelike state of the assailants.'นักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าดู ปรากฏการณ์คล้ายการถูกสะกดจิต'
You were the one watching it.คุณเป็นคนหนึ่งเฝ้าดูมัน
One night... I watched Dona Querida at the window in her slip.คืนหนึ่ง ผมเฝ้าดูดอนย่าคิวริด้า
This case was given our utmost attention.คดีนี้เราเฝ้าดูอยู่ห่างๆ
I will keep a real good eye on you.ฉันจะเฝ้าดูนายตลอดเวลาเลย
I dreamed San was watching over me.ฉันฝันซานได้รับการเฝ้าดูฉัน
I have been watching you your whole life.ฉันเฝ้าดูเธอมาตลอดชีวิตเธอ
You don't know what it's like to have a son... to have kissed his hair and smelled his breath... as he slept, to have watched him grow.ท่านไม่มีลูก ไม่เคยสูดดมผมลูกตอนหลับ ไม่เคยเฝ้าดูลูกเติบโต
But your men are watching over Yu's compound?แต่คุณให้คนคอยเฝ้าดู บ้านยูไว้ใช่ไหม
I've watched them all day. They're the worst sort of Muggles.ฉันเฝ้าดูทั้งวัน พวกเขาเป็นมักเกิ้ลที่แย่ที่สุดที่เคยเห็น
We're gonna be watching your punk ass 24-7, slick.เรากำลังจะได้รับการเฝ้าดูการพังก์ตูด 24-7 ของคุณเนียน

เฝ้าดู ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฝ้าดู
Back to top