ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นมิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นมิตร*, -เป็นมิตร-

เป็นมิตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นมิตร (v.) be friendly See also: be on friendly terms, be friends
English-Thai: HOPE Dictionary
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
francophiladj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
francophileadj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
get(เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) .
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
obliging(อะไบล'จิง) adj. มีน้ำใจ,จำต้องปฏิบัติ,เต็มใจหรืออยากทำบุญคุณให้,กรุณา,อยากช่วยเหลือ,เป็นมิตร., See also: obligingly adv. obligingness n., Syn. kind
palsy-walsy(แพล'ซีแวลซี่) adj. เป็นมิตร,สนิทสนม
society(โซไซ'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง, Syn. group
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreeable (adj.) เป็นมิตร
amiable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง
amicable (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง Syn. peaceable, friendly, neighborly
fireside (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง Syn. friendly
friendly (adj.) เป็นมิตร See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน Syn. amiable, cordial, kindly Ops. hostile, inimical, unfriendly
make a friend of (idm.) เป็นมิตร See also: ผูกมิตร, เป็นเพื่อนกับ Syn. make with
matey (adj.) เป็นมิตร
palsy-walsy (sl.) เป็นมิตร (มักใช้กับ with)
palsy-walsy (adj.) เป็นมิตร (มักไม่จริงใจ) See also: คุ้นเคยแต่ไม่จริงใจ Syn. friendly
fraternize with (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
get on (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: เป็นเพื่อนกับ Syn. get along, get along with
get on with (phrv.) เป็นมิตรกับ See also: เข้ากันได้กับ Syn. get along with, get on
scrape up an acquaintance with (idm.) เป็นมิตรกับ See also: คุ้นเคยกับ
strike up a friendship (idm.) เป็นมิตรกับ See also: กลายเป็นเพื่อนกับ
take up with (phrv.) เป็นมิตรกับ
hail-fellow-well-met (idm.) เป็นมิตรกับทุกคน
thaw (vt.) เป็นมิตรขึ้น
bluff (adj.) เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง Syn. outspoken
amiability (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
amiably (adv.) อย่างเป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're quite friendlyพวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
That's why you made friends so fastเพราะอย่างนี้นี่เองเธอถึงได้เป็นมิตรกับคนเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น
So, how are you liking the neighborhood so far?อืม สงบเงียบดี เป็นมิตร แล้วก็ปลอดภัย
Loyal, friendly, regenerative, good skin, you know?สง่า เป็นมิตร ชอบเปลี่ยนแปลง และ ผิวสวย
The friendliest place on earth, asshole.Nสถานที่ๆ เป็นมิตร ที่สุดในโลก เวรเอ้ย
Hey, friendly, friendly, friendly, friendly, friendly.เฮ้ เป็นมิตร เป็นมิตร เป็นมิตร
Now, friendship, that's a burden.เป็นมิตร นั่นจะเป็นภาระ
Amicable, and sort of have nothing to do with me? I pulledเป็นมิตร และเรียงลำดับของมีอะไรจะทำอย่างไรกับฉัน ฉันผลัก
I have loved all those whom you loved and given you children though it has pleased God to take them away.เป็นมิตรกับผู้ที่พระองค์รัก และให้บุตรแก่พระองค์ ถึงแม้ว่าท้ายแล้วพระเจ้าพอใจที่พรากพวกเขาจากไป
And eco-friendly, you know?เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะ
A give-and-take relationship.เป็นมิตรภาพแบบทั้งให้และรับ
Friendly and professional.เป็นมิตรและ เป็นมืออาชีพ
It must be good to have a nice, smart friend.เป็นมิตรและฉลาด เธอคงมีความสุขสินะ
You're good at that.เป็นมิตรไว้ คุณเก่งอยู่แล้ว
I'll be your friend, your companion. I'll be happy with that.ฉันจะเป็นเพื่อน เป็นมิตรคู่ใจของคุณ แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
Friendly little argument.อาร์กิวเมนต์น้อยที่เป็นมิตร
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians.ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร
You seem a decent fellow. I hate to kill you.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่อยากฆ่านาย
You seem a decent fellow. I hate to die.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่ปรารถนาที่จะตาย
And Roberts and I eventually became friends.โรเบิร์ตกับข้ากลายเป็นมิตรกัน
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
I know you didn't like him, but, for my sake, you must be friends now.ฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเขา แต่ขอเถอะคะ เห็นแก่ฉัน คุณสองคนต้องเป็นมิตรต่อกัน
Marsellus ain't got no friendly places in the Valley.Marsellus จะไม่ได้ไม่สถานที่ที่เป็นมิตรในหุบเขา
Super. Take care, now.หัวหน้าเผ่าบอกว่า "คุณเป็นมิตรของวาชูตู"
Now, let's all be polite and give whatever it is up there... a nice, big Andy's-room welcome.ตอนนี้ เราจะขึ้นไปด้วยความเป็นมิตร และ อะไรก็ตามที่อยู่บนนั้น... ใหญ่สักแค่ไหน เราต้องให้การต้อนรับห้องของ แอนดี้
I know this isn't as much fun as the boat house but life isn't all cowboys and Indians, is it?แน่ล่ะ คงไม่สนุกเท่าที่บ้านเก็บเรือสินะ แต่ชีวิตคนเรา มันไม่ได้เป็นมิตร ต่อกันและกันไปหมดนี่ ใช่ไหม?
The only way I can tell if everything's okay is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่บอกได้ ถ้าทุกอย่างโอเค คือเล่นเอ็กซิสเทนส์ กับใครบางคนที่เป็นมิตร
Are you friendly or are you not?คุณเป็นมิตรหรือเปล่า
They've hired this efficiency expert, this really friendly guy named Brad...เขาจ้างผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ และเป็นมิตรสุดๆชื่อแบรด
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่...
Wait! I'm a friend!เดี๋ยวก่อน ฉันเป็นมิตรนะ
It's simple. If you are a friend, you speak the password and the doors will open.มันง่ายมาก ถ้าเจ้าเป็นมิตร เจ้าพูดรหัสผ่าน ประตูก็จะเปิด
She's a friend to the animals as well as a philanthropist.เธอยังเป็นมิตรกับสัตว์อีกด้วย
He's not very friendly.เขาไม่ได้เป็นมิตรมาก
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ.
I was only trying to be polite and make friends.อย่า.. /ฉันพยายามทำตัวสุภาพ และเป็นมิตรกับคุณแล้วนะ
'True Intimacy Friendly Foe. ''ศัตรูผู้เป็นมิตรสนิทสนมอย่างแท้จริง'
"Getting along with people" That's why I'm Oh Daesu"เป็นมิตรกับผู้คน" ผมจึงชื่อ โอเทซู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นมิตร
Back to top