ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นทุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นทุกข์*, -เป็นทุกข์-

เป็นทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นทุกข์ (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม Ops. เป็นสุข
เป็นทุกข์เป็นร้อน (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Ops. เป็นสุข
English-Thai: HOPE Dictionary
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush,afflict
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy,gloomy
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
pensive(เพน'ซิฟว) adj. ครุ่นคิด,รำพึง,เป็นทุกข์, See also: pensiveness n., Syn. reflective,wistful ###A. heedless
tremble(เทรม'เบิล) vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake,quiver,teeter,sway
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable
vaporish(เว'เพอริ?) adj. เหมือนไอน้ำ,คล้ายไอน้ำ,กลุ้มใจง่าย,เป็นทุกข์ง่าย., See also: vaporishness n. vapourishness n., Syn. misty,foggy,steamy,miasmic
vapourish(เว'เพอริ?) adj. เหมือนไอน้ำ,คล้ายไอน้ำ,กลุ้มใจง่าย,เป็นทุกข์ง่าย., See also: vaporishness n. vapourishness n., Syn. misty,foggy,steamy,miasmic
wild-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. มีนัยน์ตาที่โกรธ,บ้าคลั่งหรือเป็นทุกข์,ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
troubled (adj.) เป็นทุกข์ See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง Syn. anxious, apprehensive
worried (adj.) เป็นทุกข์ See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง Syn. anxious, apprehensive, troubled
get of (phrv.) เป็นทุกข์จาก See also: ทรมานจาก Syn. have of, make of
have of (phrv.) เป็นทุกข์จาก See also: ทรมานจาก Syn. make of
lade with (phrv.) เป็นทุกข์จาก See also: กดดันจาก Syn. bow down, load down, weigh down
bothered (vt.) เป็นทุกข์เป็นร้อน See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
complain of (phrv.) เป็นทุกข์เพราะ See also: ทุกข์ทรทานจาก Syn. suffer from
distressfully (adv.) อย่างเป็นทุกข์ See also: อย่างไม่มีความสุข
distressingly (adv.) อย่างเป็นทุกข์ See also: อย่างไม่มีความสุข
face-ache (sl.) คนที่ดูเป็นทุกข์มาก
long faced (adj.) ที่มีใบหน้าเป็นทุกข์
martyr (n.) ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suffering from a lack of love?เป็นทุกข์ เพราะขาดความรักเหรอ ?
I don't want to go. I shall hate it.ฉันไม่อยากไปเลย ฉันคงเกลียดที่นั่นฉันคงเป็นทุกข์เเน่
Go to him. He's sufferingไปหาเขา เขากำลังเป็นทุกข์
I must be miserable because I'm not involved anymore.ทีนี้คนอย่างนายคิดว่าฉันเป็นทุกข์ เพราะฉันไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้ว
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น
I urged you not to make Wickham's bad conduct known. Now poor Lydia is suffering for it.ฉันแนะนำเธอไม่ให้บอกใครถึงการกระทำเลวๆ ของวิคแฮม ตอนนี้ลิเดียที่น่าสงสารก็ต้องมาเป็นทุกข์กับมัน
Dear Lizzy, please do not distress yourself. I'm sure Mr Darcy will respect your confidence.ลิซซี่ที่รัก กรุณาอย่าไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย ฉันมั่นใจว่าคุณดาร์ซี่จะนับถือความไว้วางใจของเธออยู่
I'm sure he will. That is not what distresses me.ฉันมั่นใจว่าเขาจะเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่สิ่งนี้ที่ทำให้ฉันเป็นทุกข์
You're oppressed by your violin. It has you completely enslaved.เธอเป็นทุกข์เพราะไวโอลินของเธอ เธอตกเป็นทาสของมันโดยสิ้นเชิง
How they make us suffer, huh?พวกเขาทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างไร
Look, I don't want Marissa to suffer either, but Ryan...ฉันก็ไม่อยากให้มาริซซ่าต้องเป็นทุกข์เหมือนกัน แต่ไรอันนะ
You make me miserableเธอทำให้ฉันเป็นทุกข์
I would not have bothered to mock him!ข้าไม่อยากเป็นทุกข์ที่จะล้อเลียนพระราชา
Somebody with an addiction, or some sort of emotional distress.พวกที่กำลังเมายาหรืพวกที่กำลังเป็นทุกข์อยู่
They think they are and it brings them all kinds of sadness.พวกเขาคิดอย่างที่เขาเป็น และมันก็ทำให้พวกเขาเป็นทุกข์
If you don't get what you want, you suffer.ถ้าเธอไม่ได้ตามที่เธอต้องการ เธอก็จะเป็นทุกข์
And even when you get exactly what you want, you still suffer because you can't hold onto it forever.และถึงแม้เธอได้อย่างที่เธอต้องการ เธอก็ยังเป็นทุกข์ เพราะว่าเธอไม่สามารถยึดมันไว้ได้ตลอดไป
You're putting me in agony. shouldn't have mentioned it.นายทำให้ชั้นเป็นทุกข์ ไม่ควรจะพูดถึงมันเลยนะ
BECAUSE I'M GOING THROUGH SOME HUGE FAMILY PROBLEMS.เพราะว่าฉันกำลังเป็นทุกข์อยู่กับ ปัญหาใหญ่ของครอบครัว
I always tried to avoid you. Always made you sufferทำให้เธอเป็นทุกข์ตลอดเวลา
Grown old tired and lonely and die a sorrowful death you ass!ความเหนื่อย ความเดียวดายและ และความตาย มันจะทำให้คุญเป็นทุกข์
But I don't complain about anything because I trust him.แต่แม่ไม่เคยเป็นทุกข์เพราะว่าแม่ไว้ใจพ่อ.
Don't make it harder for yourself, Aug.อย่าทำตัวเป็นทุกข์เลยหน่ะ ออกัส
And I would never want to make you unhappy or cause you any trouble, so I'll go.ฉันเองก็ไม่อยากทำให้คุณเป็นทุกข์ หรือทำตัวเป็นปัญหา.. ...ฉันไปดีกว่า
You enjoy watching me suffer, don't you?- แกชอบใจที่เห็นฉันเป็นทุกข์ ใช่มั้ย
Although he suffered from severe pseudofolliculitis nuchae.ถึงแม้เขาเป้นทุกข์จากความอาการ pseudofolliculitis nuchae
Looks like it might turn out to be an unhappily ever after for everyone.เรื่องนี้ทำให้ทุกคนเป็นทุกข์ไปตลอดกาล
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์
Lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้
Do you see how unhappy she is?เธอเห็นไหมว่าเธอเป็นทุกข์ขนาดไหน
You think he told Louis about me?และการหายตัวไปของทำให้เขาเป็นทุกข์
But if you're unhappy with your lot, join us.แต่... ถ้านายเป็นทุกข์นักล่ะก็ มาร่วมกับเราซิ
Do you know how hard it is for me to watch you agonize over not being able to send dan to yaleคุณรู้ไหม นี่มันอยากแค่ไหนสำหรับฉัน ที่ต้องมาเห็นคุณเป็นทุกข์กังวลว่าจะส่งแดนเรียนเยลไม่ได้
You're suggesting that he had a dependence, and as a result, that he was suffering from withdrawal.คุณแนะนำว่า เขามีสิ่งที่วางใจ และเป็นผลให้ ที่เขาเป็นทุกข์ จากการเลิก
And I think that's what I was suffering from, and it escalated my drinking.และผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ ผมเป็นทุกข์มาจาก และมันทำให้ผมดื่มมากขึ้น
He who foresees calamities suffers them twice over.เขาได้แลเห็นเหตุการณ์หายนะ ที่ทำให้พวกเขาเป็นทุกข์ รอบที่สอง
You might even say I'm obsessed with it.คุณอาจจะพูดว่าผมรู้สึก เป็นทุกข์กับเรื่องนั้น
I think you might be suffering from depression.ฉันคิดว่าคุณอาจจะเป็นทุกข์ จากแรงกดดัน
I'm miserable.ไม่หรอก ฉันเป็นทุกข์
I appreciate your concern for my future, but I retire when I die.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่นายเป็นทุกข์เป็นร้อน ต่ออนาคตของฉัน แต่ฉันจะปลดเกษียณก็ต่อเมื่อฉันตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นทุกข์
Back to top