ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบาบางลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบาบางลง*, -เบาบางลง-

เบาบางลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาบางลง (v.) decrease See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce Syn. ลดลง
เบาบางลง (v.) relieve See also: alleviate, lighten, assuage Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา Ops. รุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
modulate(มอด'ดิวเลท) v. ปรับ,ลดหย่อน,ทำให้เบาบางลง,ปรับเสียง,ปรับคลื่นวิทยุ., See also: modulability n. modulative adj. modulator n. modulatory adj., Syn. regulate,adjust
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment
rarefy(แร'ริไฟ) vt.,vi. (ทำให้) (กลายเป็น) หายาก,เบาบางลง,บริสุทธิ์, See also: rarefiable adj. rarefier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
immitigable (adj.) ที่ไม่บรรเทาเบาบางลง (ทางวรรณคดี) See also: ที่ไม่ลดน้อยลง, ที่ไม่ทุเลา
modulate (vt.) ทำให้เบาบางลง See also: ปรับเปลี่ยน, ทำให้ลดลง Syn. adjust, adapt, change, modify
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To ensure samuel's power remains subdued.เพื่อให้แน่ใจว่าพลังของแซมมวล ได้เบาบางลงตามมา
That would save me some mental stress.นั่นคงทำให้ความเครียดเบาบางลงบ้าง
Not to be too blunt about it, but he seems almost obsessed.มันไม่ได้เบาบางลง แต่เขาเข้าขั้นหมกมุ่นเลยล่ะ
Know that it was not given lightly.รู้หรือไม่ว่ามันไม่ได้ทำให้เบาบางลงเลย
We use it to soften the battlefield.มันช่วยทำให้สนามรบเบาบางลง
But what they don't tell us is that it also produced a leaner population and gave birth to the Renaissance.แต่ไม่บอกว่า นั่นทำให้ประชากรเบาบางลง และทำให้เกิดยุคแห่งการเกิดใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบาบางลง
Back to top