ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เตือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เตือน*, -เตือน-

เตือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตือน (v.) remind Syn. บอก, ย้ำ, ย้ำเตือน
เตือน (v.) warn See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to Syn. ตักเตือน, ว่ากล่าวตักเตือน Ops. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย
เตือน (v.) sound an alarm See also: alarm
เตือนตา (v.) be attractive Syn. ชวนดู
เตือนภัย (v.) warn See also: caution, forewarn, alert
เตือนภัย (adj.) cautionary See also: caution
เตือนสติ (v.) warn See also: exhort, admonish, hint, call to mind, call attention
เตือนใจ (v.) remind See also: call to mind Syn. สะกิดใจ
เตือนใจ (adj.) memorable See also: recognizable Syn. สะกิดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้
fireboxn. ห้องลุกไหม้,ห้องเตา,กล่องสัญญาณเตือนไฟ
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
forewarnvt. เตือนล่วงหน้า., See also: forwarner n.
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
keepsake(คีพ'เซค) n. สิ่งเตือนใจ. -S.keat
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่
memo(เมม'โม) n. ข้อเขียนเตือนความจำ,=memorandum (ดู) pl. memos
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
monition(โมนิช'เชิน) n. การเตือน,ลางบอกเหตุ,หมาย,หมายเรียกตัวจากศาล
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
monitorial(มอนนิโท'เรียล,-ทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับmonitor (ดู) ,เป็นเครื่องเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก.
monitory(มอนนิโท'รี,-ทอ'รี) adj. เป็นเครื่องเตือน,เป็นลางบอกเหตุ,เกี่ยวกับหมายเรียก. n. จดหมายเตือน,จดหมายที่เป็นหมายเรียก
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
notification(โนทิฟิเค'เชิน) n. การแจ้งความ,การแจ้งล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า,การประกาศ, Syn. notice
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception
premonish(พรีมอน'นิช) vt.,vi. เตือนล่วงหน้า,เป็นลาง,บอกลาง
overwriteบันทึกทับหมายถึง การบันทึกแฟ้มข้อมูลลงเก็บในหน่วยบันทึก โดยใช้ชื่อซ้ำกับชื่อแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือบันทึกข้อมูลทับลงไปในที่อยู่ (address) เดิม การทำดังกล่าวจะมีผลให้ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเดิมหายไป (มีความหมายเหมือน replace) ส่วนมาก คอมพิวเตอร์มักจะมีคำเตือนย้ำให้ก่อนเสมอ โดยเฉพาะเมื่อใช้คำสั่ง "save as" เพื่อสั่งเก็บข้อมูลลงในหน่วยบันทึก
English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
fillip(n) เครื่องกระตุ้น,การเตือนความจำ
forewarn(vt) เตือนล่วงหน้า,บอกให้รู้ล่วงหน้า,แจ้งล่วงหน้า
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล
lesson(n) บทเรียน,เครื่องเตือนสติ,ชั่วโมงเรียน
memento(n) เครื่องเตือนใจ,ของที่ระลึก,ลางสังหรณ์,อนุสรณ์
memorial(adj) เป็นที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์,เกี่ยวกับความจำ,เตือนความจำ
reminder(n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
monitory(adj) เป็นการเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
notification(n) การประกาศ,การเตือนล่วงหน้า,การแจ้งความ
notify(vt) เตือนล่วงหน้า,แจ้งความ,บอกให้ทราบ,ประกาศ
premonition(n) คำเตือนล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,ลาง,นิมิต
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
reminiscent(adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง
sermonize(vi) ให้โอวาท,เทศน์,สั่งสอน,แสดงธรรม,ตักเตือน
tocsin(n) ระฆังสัญญาณ,สัญญาณเตือนภัย
warn(vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admonitionการว่ากล่าวตักเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cautionคำเตือนให้ระวังอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caveatคำเตือน, คำร้องขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caveat emptor (L.)คำเตือนให้ผู้ซื้อพึงระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
launch-on-warningการยิงเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monitionการเตือน, คำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watchwordคำเตือนใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Cautionary Statementข้อความเตือน [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alert (vt.) เตือน See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย Syn. warn, signal, put on guard
caution (vt.) เตือน Syn. admonish, warn
put on guard (vt.) เตือน See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย Syn. warn, signal
remind (vt.) เตือน See also: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ Syn. hint, prompt, warn
warn (vt.) เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย) Syn. caution, forewarn
warn (vi.) เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)
forewarn (vt.) เตือนคนอื่นล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น Syn. admonish, alert, caution
prompt (vt.) เตือนความจำ See also: ทำให้จำได้
reminisce with (phrv.) เตือนความทรงจำด้วย
alarm (vt.) เตือนภัย
premonish (vi.) เตือนล่วงหน้า See also: เป็นลาง
premonish (vt.) เตือนล่วงหน้า See also: เป็นลาง
put up to (phrv.) เตือนเกี่ยวกับ
hark back (vi.) เตือนให้นึกถึง See also: ทำให้นึกถึง
cast up (phrv.) เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง) See also: ย้ำเตือน Syn. fling up, sling up, throw up
admonition (n.) การตักเตือน See also: การท้วงติง, การเตือนให้ระวังข้อผิดพลาด
alarm (vt.) ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
alarm (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ Syn. siren, horn, signal
alarm bell (n.) สัญญาณเตือนภัย Syn. horn, siren
alert (n.) การเตือนภัย Syn. alarm, signal, warning
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
She tried to warn himเธอพยายามเตือนเขาแล้ว
He'd gotten an official warning that…เขาได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่า...
I got an official warningฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
I have to keep reminding myself that…ฉันต้องเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า...
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
I feel it is my duty to warn you thatฉันเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเตือนคุณว่า
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
This time you're being warned!คราวนี้คุณถูกเตือนนะ
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Attention. Intrusion.** เตือน มีผู้บุกรุก **
Intruder alert. Intruder alert.** เตือน มีผู้บุกรุก ** ** เตือน มีผู้บุกรุก **
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ **
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ **
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง **
Warn Novakovich Bauer's coming after him.โนวาโควิค เตือน บาวเออร์จะมาหลังจากเขา
Pentagon sources say a Pakistani warship fired without warning at the Ohio class nuclear submarine U.S.S. "Colorado"แหล่งข่าว เพนตาก้อน แจ้งว่า เรือรบ ปากีสถาน ยิงโดยไม่มีการ เตือน มาที่เรือ ชั้น โอไฮโอ้ เรือดำน้ำนิวเคลียร์ ยู เอส เอส โคโลลาโด้
Alert every vampire in your area.เตือน แวมไพร์ทุกตนในเขตของคุณ
Warning, Project Hydro fatality.เตือน โพรเจ็ค ไฮโดร ถูกทำลาย
Warning, Project Hydro disengaged.เตือน โพรเจ็ค ไฮโดร พ้นการควบคุม
Warning, Project Hydro failing.เตือน โพรเจ็ค ไฮโดร ล้มเหลว
Warn Gaius. There are more victims by the Western Gate.เตือน ไกอัส มีเหยื่ออีกมาก ที่ประตูตะวันตก
Snap out of it!เตือนก่อนอ๊วกนะเพื่อน!
From the '60s.เตือนกันเป็นชาติแล้ว
How many times did I warn you not to pursue the shareholder's case?เตือนกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้สานต่อเรื่องผู้ถือหุ้น
Remind me again, what are you doing here?เตือนข้าอีกที เจ้ามาทำอะไรที่นี่
Reminded me of my sister.เตือนข้าเรื่องพี่สาวข้า
Warn the others. They're coming...'เตือนคนอื่นๆด้วย พวกเขากำลังมา
Has the Gungan family been notified?เตือนครอบครัวกันแกนแล้วหรือยัง?
Drop your guns.เตือนครั้งสุดท้าย วางปืนลง
Remind me why we tolerate them.เตือนความจำฉันหน่อยซิ ทำไมพวกเราต้องทนพวกหล่อนด้วย
Remember me.เตือนความจำฉันหน่อยสิ
Remind me, are you authorized on any of the NSA programs you used?เตือนความจำหน่อย นายมีอำนาจใช้โปรแกรม NSA เหรอ
Always reminding you of how easy it is to get hurt.เตือนคุณเสมอว่า มันง่ายแค่ไหนที่จะเจ็บปวด
Warn me next time you zap.เตือนฉันครั้งหน้าด้วยหากนายจะสาบ
Remind me not to pick a fight with you.เตือนฉันด้วยว่า อย่าได้สู้กับเธอ
Hey, remind me, which one's Lindsay and which one's Bridget?เตือนฉันด้วยว่าคนไหนลินด์ซีย์ คนไหนบริดเจ็ท
Remind me not to play poker in this town.เตือนฉันด้วยว่าอย่ามาเล่นโป๊กเกอร์ ในเมืองนี้เด็ดขาด
Remind me never to get stuck in a foxhole with you.เตือนฉันด้วยว่าอย่าไปติดอยู่ในรูสุนัขจิ้งจอกกับเธอ
Remind me why I agreed to waste a perfectly goodเตือนฉันทีว่าทำไมฉันต้องยอมมาเสียเวลาดีๆไปด้วยเนี่ย
Remind me again why I let you go.เตือนฉันหน่อยมั้ย ทำไมฉันถึงปล่อยนายไป
Remind me to never piss you off.เตือนฉันอย่างทำให้นายยัวะด้วยนะ
Remind me to never run backwards on a porch ever again, please.เตือนฉันอย่าให้ฉันวิ่งกลับไปที่ระเบียงนั่นอีกครั้งเถอะ ขอร้อง
Kind of reminds me of the time that you came back from boarding school without a word.เตือนฉันอยู่ตลอดเวลา นั้นคุณกลับมาจาก โรงเรียนประจำไร้ซึ่งคำพูดใด
Remind me again why we let these guys broadcast from our lawn.เตือนฉันอีกครั้งว่าทำไมเราปล่อยให้คนพวกนี้ออกอากาศจากสนามหญ้าของเรา
Remind me again why it's called the City of Angels.เตือนฉันอีกครั้งสิ ทำไมถึงเรียกว่า นครแห่งเทพ
Remind me again where that scar is.เตือนฉันอีกทีว่า แผลเป็นอยู่ตรงไหน
Remind Me To Give Kelly Ripa A Gift Basket.เตือนฉันเรื่องให้ตะกร้าของขวัญกับเคลลี่ ริป้า
Remind me to beat that buzzkill out of you later, all right?เตือนฉันให้คุยเรื่องนี้ กับนายด้วยนะ
Remind me to send her some mini-muffins.เตือนฉันให้ส่งมินิมัฟฟินให้เธอด้วยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เตือน
Back to top