ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เตียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เตียน*, -เตียน-

เตียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตียน (adj.) bare Syn. โล่งเตียน, เตียนโล่ง Ops. รก, รุงรัง
เตียน (v.) smooth See also: be flat, be even, be level Syn. โล่ง
เตียน (v.) be flat See also: be smooth, be level, be even Syn. โล่ง, ว่างเปล่า
เตียน (v.) cut (the hair) short See also: (raze) to the ground, be used up, be run out, have spent all, have nothing left, be ruined Syn. เหี้ยนเตียน
เตียน (adv.) all gone See also: without nothing left Syn. หมด, สิ้น, เหี้ยนเตียน
เตียนโล่ง (v.) be flat See also: be smooth, be level, be even Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
baptism(แบพ'ทิสซีม) n. วิธีจุ่มหรือพรมน้ำเพื่อล้างบาปในศาสนาคริสเตียน, See also: baptismal adj.
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
chapter housen. สถานที่ประชุมของคณะพระคริสเตียน
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
christianity(คริส'ชีแอน'นิที) n. ศาสนาคริสต์ (ทุกนิกาย) ,คริสต์ศาสนิกชน,การเป็นคริสเตียน,โลกของคริสต์ศาสนิกชน, Syn. Christian religion
christianize(คริส'ชะไนซ) {Christianized,Christianizing,Christianizes} vt. ทำให้เป็นคริสเตียน,, Syn. Christianise. -Christianization n.
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
classisn. องค์การพระคริสเตียน
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
ecumenical(เอค'ยูแมน'นิคัล) adj. โดยทั่วไป,เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
reproachful(adj) น่าตำหนิ,เป็นที่ติเตียน,น่าต่อว่า,น่าประณาม
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม
stigmatize(vt) ตราหน้า,ติเตียน,ประณาม,ตีตรา,ทำให้มีมลทิน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blameการติเตียน [การแพทย์]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apocalypse (n.) บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน (ระหว่างช่วง 200 ปี ก่อนคริสตศักราชถึงปีคริสตศักราชที่ 300)
apologetics (n.) สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
bare (vt.) ทำให้เตียนโล่ง See also: ถาง, แผ้วถาง
carper (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. faultfinder
critic (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. faultfinder, carper
ecumenical (adj.) ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก See also: เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด, เกี่ยวกับนิกายคริสเตียนทั้งหมด Syn. universal
ecumenicity (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenism
ecumenism (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenicity
faultfinder (n.) ผู้ที่ชอบติเตียน See also: ผู้ที่ชอบจับผิด Syn. carper
inveigh (vi.) ติเตียน See also: กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง Syn. harangue, revile
reprehensively (adv.) อย่างตำหนิติเตียน
reprobative (adj.) ซึ่งตำหนิติเตียน See also: ซึ่งไม่อยมรับ
reproof (n.) การตำหนิติเตียน Syn. censure, rebuke, reprimand
unchristian (adj.) ไม่ใช่คริสเตียน See also: ไม่เหมาะสมสำหรับคริสเตียน, ไม่เข้ากับหลักการของคริสเตียน
Uniat (n.) สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Uniate (n.) สมาชิกคริสเตียนนิกายหนึ่ง
Xn (n.) คริสเตียน
Xn. (n.) คริสเตียน
Xtian (n.) คริสเตียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jerry Christian goes back, running back near the wall and he takes it for the out.เจอร์รี่คริสเตียนถอยหลัง วิ่งไปใกล้กําเเพง... เเล้วก็รับลูกไว้ได้ครับ
But this man here is a Christian, and he's written that in order to believe--แต่ชายคริสเตียนคนนี้ เขียนไว้ว่า การที่จะเชื่อ.
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน
Hindus, Muslims Sikhs, Jews even Christians.คนฮินดู มุสลิม ซิกข์ ยิว และแม้แต่คริสเตียน
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน
As Christians, those are difficult questions to answer.ในฐานะที่เป็นคริสเตียน มันเป็นคำถามที่ตอบยาก
As Christians, or as people who have not heard the word--ในฐานะคริสเตียน หรือคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า
You go and find a pretty Hindu woman and convert her to Christianity.ไปหาสาวฮินดูสวยๆ... มาเป็นคริสเตียนดีกว่า
Are you a Christian?คุณเป็นคริสเตียนหรือ
I know a Christian.ผมรู้จักคริสเตียนคนหนึ่ง
I am a Muslim and a Hindu and a Christian and a Jew.ฉันเป็นมุสลิม และฮินดู และคริสเตียนและยิว
And then the Christian God will be cast down and forgotten.แล้วพระเจ้าคริสเตียน จะถูกโยนลงและลืม
No one can blame youไม่มีใครติเตียนเจ้าได้
Christian symbol.สัญลักษณ์ของคริสต์เตียน
The Christians would have dug their own passages and burial chambers centuries later.ชาวคริสต์เตียน คงขุดทางผ่านของพวกเขาเอง หลังจากนั้นอีก 1 ศตวรรษ ก็ฝังมัน
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม
I just don't want to go to Christian's party.ฉันก็แค่ไม่อยากไปที่\ งานปาร์ตี้ของพวกคริสเตียนเท่านั้นแหละ
He wants to know if you're going to Christian's. He's in love with you.เขาอยากรู้ว่าเธออยกจะไปงานของ\ คริสเตียนมั้ย เขาตกหลุมรักเธออยุ่นะ
But two, that I'm also a Christian.และสองคือ ผมเป็นคริสเตียนด้วย
His name was Christian, wasn't it?เค้าชื่อ คริสเตียนเหรอ
No, my name is Christian.ไม่ครับ ผมชื่อคริสเตียน
It is almost 100 years since Christian armies from Europe seized Jerusalem.. เกือบ 100 ปี ที่กองทัพคริสเตียนจากยุโรป ยึดครองเยรูซาเล็ม.
There's peace between Christian and Muslim, we can live together.ความสันติระหว่าง คริสเตียน และ มุสลิม,
You have Christians, Jews, Muslims. You have 50 pairs of hogs.ทางมีชาวคริสเตียน, ยิว, มุสลิม.
Tiberias knows more than the Christian should about Saladin's intentions!ซาลาดินจะบุกมาที่อาณาจักรนี้ ! ไทบิเรียสรู้มากกว่าพวกคริสเตียน เรื่องเจตนาของซาลาดิน!
Ja jokaisesta tappamastanne kristitystä ritarista tapamme kymmenen sarakenialaista.- หินทุกก้อน. และอัศวินชาวคริสเตียนทุกคนที่ตาย จะเอาพวกซาราคาน 10คนไปด้วย.
Annan jokaiselle sielulle turvallisen matkan kristittyjen maahan. Jokaiselle.ข้าจะให้ความปลอดภัยแก่ทุกคน และพาไปดินแดนคริสเตียน.
Kristityt joukkosurmasivat kaikki muslimit vallatessaan tämän kaupungin.พวกคริสเตียนสังหารมุสลิมทุกคนในกำแพงเมือง ตอนที่ยึดเมืองนี้.
You know, your ma and pa are good Christians in a world gone to pot.รู้มั้ย, พ่อแม่คุณเป็นคริสเตียนที่ดี ในโลกแคบๆใบนี้
Well, they're not Christians, then.ใช่พวกนั้นไม่ใช่คริสเตียนที่ดี
Well, brahman is fire in hinduism, and the jews see god as a pillar of fire, and christians worship god as a consuming fire.อย่างพราห์มคือไฟในฮินดู/Nแล้วชาวยิวก็เห็นพระเจ้าจากแท่นบูชาไฟ และคริสเตียนก็นมัสการพระเจ้า/Nด้วยการจุดไฟ
I think that's probably the last thing in the world Sebastian'd ever want to do.ฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกที่เซบาสเตียนอยากจะทำ
So, uh... how's Sebastian?ว่าแต่ ... เซบาสเตียน ล่ะ ?
Let them christian, native american, hindu, you name it.อย่างพวกคริสเตียน คนอเมริกันพื้นเมือง แล้วก็พวกฮินดูอ่ะนะ
Others, an ultraconservative Christian secret society.อีกหลายคนบอกว่าเป็นสมาคมลับของคริสเตียนหัวโบราณ
I thought Constantine was a Christian.ฉันนึกว่า คอนแสตนตินเป็นคริสเตียน
Or did the pagans commence war against the Christians?หรือจะเป็นเพเกินเริ่มทำสงครามกับชาวคริสเตียน?
We're a Christian school, we don't gamble. I...เราเป็นโรงเรียนคริสเตียน ไม่เล่นพนัน...
Mr. Torrance, let me ask you. You a Christian, right?คุณทอร์แรนซ์ ขอถามอะไรหน่อย คุณเป็นคริสเตียนใช่มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เตียน
Back to top