ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉียบแหลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉียบแหลม*, -เฉียบแหลม-

เฉียบแหลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉียบแหลม (adj.) bright See also: clever, smart, keen, shrewd Syn. ปราดเปรื่อง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลักแหลม
English-Thai: HOPE Dictionary
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม,บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress,entrace
perspicacious(เพอสพะเค'เชิส) adj. สายตาแหลม,ปัญญาเฉียบแหลม, See also: perspicaciousness n.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
saucy(ซอ'ซี) adj. ทะลึ่ง,ซุ่มซ่าม,ไม่มีมารยาท,บุ่มบ่าม,ละลาบละล้วง,เฉียบแหลม,แคล่วคล่อง, See also: saucily adv. sauciness n.
sensibility(เซนซะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ไหวพริบ,ความเฉียบแหลม,สติสัมปชัญญะ, See also: sensibilities n.,pl. อารมณ์,ความรู้สึกเจ็บใจได้,ความสามารถรับการกระตุ้นจากสิ่งภายนอกได้
sensitivity(เซนซิทิฟ'วิที) n. ความรู้สึกไว,ความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ประสาทไว,ระดับของความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ,อารมณ์,ความสามารถรับการกระตุ้นจากภายนอก, Syn. responsiveness
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
simple-mindedadj. ใจซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่เฉียบแหลม,ด้อยปัญญา
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
snell(สเนล) adj. คล่องแคล่ว,เฉียบแหลม,ฉลาด,คมกริบ,รุนแรง,ร้าย
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น
subtle(ซับ'เทิล) adj. บาง,ละเอียด,บอบบาง,เข้าใจยาก,ลึกลับ,เฉียบแหลม,มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,ฉลาด., See also: subtleness n. subtlety n. subtly adv., Syn. fine,delicate,dainty,gentle
English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด
nimbly(adv) อย่างว่องไว,อย่างแคล่วคล่อง,อย่างฉลาด,อย่างเฉียบแหลม
perspicacious(adj) ฉลาด,ปัญญาแหลม,เฉียบแหลม,ปัญญาไว
perspicacity(n) ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,การมีปัญญาแหลม
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
repartee(n) คำตอบที่เฉียบแหลม
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
sensibility(n) ไหวพริบ,ความรู้สึก,สติสัมปชัญญะ,ความเฉียบแหลม
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtle๑. ละเอียดสุขุม๒. ละเอียดมาก๓. เฉียบแหลม [มีความหมายเหมือนกับ subtile] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bright (adj.) เฉียบแหลม See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว Syn. brilliant, smart Ops. dull
money-concious (adj.) เฉียบแหลม See also: ฉลาด
penny-wise (adj.) เฉียบแหลม See also: ฉลาด Syn. money-concious
sagacious (adj.) เฉียบแหลม See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
subtle (adj.) เฉียบแหลม See also: ฉลาด, หลักแหลม Syn. clever, intelligent
piercing (adj.) เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ) See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว Syn. acute, perceptive
acumen (n.) ความมีไหวพริบเฉียบแหลม See also: ความฉลาดเฉียบแหลม
acuteness (n.) ความเฉียบแหลม See also: การมีไหวพริบ
sagaciousness (n.) ความเฉียบแหลม
sensitivity (n.) ความเฉียบแหลม See also: การมีไหวพริบ Syn. acuteness
sharp-sighted (adj.) ซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลม See also: หัวไว Syn. alert, attentive, aware
wisdom (n.) การตัดสินอย่างเฉียบแหลม Ops. stupidity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have a good eye, my man.คุณมีสายตาที่เฉียบแหลม
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน
The FBI, in their infinite wisdom, now agrees that Winston brenner may have faked his own death back in 1995.FBI พวกเขาทำงานอย่างฉลาดเฉียบแหลม ตอนนี้พวกเขาเห็นด้วยว่าวินสตัน เบรนเนอร์ อาจะหลอกว่าเสียชีวิตในปี1995
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม
You have a wonderful eye.นายมีสายตาที่เฉียบแหลมออก
You're so sharp. How did you see it?นายนี่เฉียบแหลมจริงๆ.นายรู้ได้ยังไง?
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม
You really do have a vivid imagination, don't you Dukeแกช่างจินตนาการ ได้เฉียบแหลมจริง ๆ ใช่มั้ย ดู๊ค
Aside from my biting wit.นอกจากปัญญาอันเฉียบแหลม
Whose bright idea was this anyway?ความคิดอันเฉียบแหลมนี้มาจากใครกัน?
Not bad. Your senses have become keener.ไม่เลวหนิ สมองเธอเฉียบแหลมแล้วหนิ
Didn't you say my senses have become keener?คุณบอกไม่ใช่เหรอว่า สมองฉันเฉียบแหลมน่ะ?
The Dentist of Detroit -- suspected mastermind in at least three major securities frauds.หมอฟันแห่งดีทรอยท์-- ผู้ต้องหาที่มีปัญญาเฉียบแหลม ในอย่างน้อยสามคดีใหญ่ ทุจริตหลักทรัพย์
You all know Cooter Mankins.พวกเธอรู้จักคุณคูเทอร์ มาร์กิ้นส์ ผู้มีดวงตาเฉียบแหลม
You have decent standards.นายมีสายตาเฉียบแหลมในการมองผู้หญิงมาก
Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior.สิ่งที่คนส่วนมากเห็นเป็นความวุ่นวาย จริงๆ แล้วมันเป็นไปตามกฏอย่างเฉียบแหลม
Oh, yeah, 'cause Porter has such a keen eye for design.อ๋อ ใช่สิ เพราะพอร์เตอร์เนี่ย มีตาเฉียบแหลมนี่นะ
Where's the witty repartee?ไหนล่ะ คำตอบที่เฉียบแหลม
Frank will be using his investigative acumen to narrow down the suspects.แฟรงค์จะใช้ความเฉียบแหลม ด้านการสืบสวนของเขา ลดจำนวนผู้ต้องสงสัยลง
You put 2 and 2 together-- quite the detective.คุณวางทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน-- เฉียบแหลมมากคุณนักสืบ
That is a wise decision. I respect it.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นการตัดสินใจที่เฉียบแหลม ข้าเห็นด้วย
Something else you should know about Will Graham: he has remarkable visual memory;เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับวิลล์ แกรห์มที่ทุกท่านควรทราบคือ เขามีความสายตาที่เฉียบแหลม
You know what we got here, Jim? We got us a criminal mastermind, hmm?รู้ไหมว่าเราได้อะไรที่นี่ จิม เราจับคดีฆาตกรรมได้อย่างเฉียบแหลม
This won't exactly be an Algonquin round table... of snappy repartee.นี้จะไม่ว่าจะคือ ตารางรอบเร็วคำตอบที่เฉียบแหลม
Captain, Mr. Chekov's technical acumen makes him more valuable onboard the Franklin than Mr. Scott.กัปตันนาย เชคอฟ ของความ เฉียบแหลมทางเทคนิคทำให้เขามีคุณค่ามากขึ้น onboard แฟรงคลินกว่านาย สกอตต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉียบแหลม
Back to top