ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจาะจง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจาะจง*, -เจาะจง-

เจาะจง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจาะจง (v.) specify See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ
เจาะจงชื่อ (v.) mention by name See also: specify, name Syn. ออกชื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually,chiefly
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
pinpoint(พิน'พอยทฺ) n. ปลาเข็ม,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หัวเข็มหมุด vt. หาตำแหน่งแน่นอน,เจาะจง,เน้น adj. แน่นอน,แม่นยำ
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง
some(ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง, Syn. certain
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
specifiable(สเพส'ซะไฟ'อะเบิล) adj. กำหนดได้แน่นอน,ระบุได้แน่นอน,เจาะจงได้
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite,particular
specification(สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง,การกำหนดเฉพาะ,เกณฑ์,รายละเอียด,รายการ,โครงการ, Syn. condition,detail
English-Thai: Nontri Dictionary
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
fixation(n) การกำหนด,ความสำรวม,การเจาะจง
impersonal(adj) ไม่มีตัวตน,ลอยๆ,ไม่เจาะจง
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง
set(adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specific(adj) แน่นอน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พิเศษ
specification(n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง
specify(vt) บ่ง,เจาะจง,ระบุ,กำหนด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boutique (n.) ร้านเล็กๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ร้านขายสินค้านำเข้า Syn. bazaar, emporium
certain (pro.) สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
detiailed (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, itemized
especial (adj.) โดยเจาะจง See also: โดยเฉพาะ Syn. exceptional, particular, special
idiosyncresy (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, uniqueness
itemized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, detiailed
non-specific (adj.) ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง
one (pron.) คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
particularise (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
particularity (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, idiosyncresy, uniqueness
particularize (vt.) ทำให้เฉพาะเจาะจง See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ Syn. specify, indicate
particularized (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. detiailed, itemized
so-and-so (idm.) ใช้พูดเมื่อไม่ต้องการเจาะจง See also: ใช้พูดเลี่ยงเมื่อไม่ต้องการพูดคำหยาบ
some (adj.) ไม่เจาะจง See also: คร่าวๆ
specifiable (adj.) น่าจะเฉพาะเจาะจง
specified (adj.) เฉพาะเจาะจง See also: เป็นพิเศษ Syn. particularized, detiailed, itemized
uniqueness (n.) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป Syn. individuality, identity, idiosyncresy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be as specific as you possibly can, Juliet.เจาะจงรายละเอียด เท่าที่จะทำได้ จูเลียต
To be more specific, he told you that she had just left withเจาะจงหน่อยก็ เขาบอกคุณว่า แองเจล่าเพิ่งออกไปกับ
To be more specific, Gordon did.เจาะจงเกินไปนะ กอร์ดอนเป็นคนทำ
With a focus on the American Revolutionary War. That's got to be embarrassing.เจาะจงเฉพาะเรื่อง สงครามการปฏิวัติในอเมริกา ตลกชะมัด
Yeah, on the table behind you.เจาะจงเรื่อง เวลา และสาเหตุ.
Blue orchids, to be exact.เจาะจงเลยก็ กล้วยไม่สีนํ้าเงิน
Narrow that to girls 13 to 18เจาะจงไปที่เด็กหญิงอายุ 13 -18 ปี
If he had spent half as much time and money on his education as he has on that ridiculous bouncing car...เจาะจงไหมงั้นเหรอNฉันอยากรู้ว่ารถมีข้อมูล หนุ่งในบรรดารถที่แต่งโหลดเตี้ยๆ ฉันพนันได้เลยว่าต้องเจออะไรดีๆ
Sir, he specifically requested two niggers but to tell a family secret, my grandmother was Dutch.ท่านเจาะจงให้ส่งนิโกรไป... ...แต่จะบอกความลับให้ ยายผมเป็นดัทช์
"...will tell us stories, each with a particular themeจะบอกเราเรื่องราว, with a แต่ละอัน ใจความที่เจาะจง
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human
It concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา .
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น
This gave us a fix on his behavioral and code patterns.มันทำให้เราเจาะจงถึงพฤติกรรม และรูปแบบรหัสของเขาได้
I told them I specifically wanted someone my own age.ฉันเจาะจงไปว่าอยากได้คนวัยเดียวกัน
That's not a law of nature that's a very specific decision.นั่นไม่ใช่กฎธรรมชาติ นั่นเป็นข้อวินิจฉัยที่เฉพาะเจาะจงมาก
OK. "The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of pass and..."เอาละ. "สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎเมื่อเงา ในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ... . เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ..."
"The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of Pass and Stow.""สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ.. ปรากฎเมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าบ้านของ พาส แล สโตว์."
And the way to read the map can be found where the "timely shadow" crosses in front of the Liberty Bell.และวิธีอ่านแผนที่จะพบ... เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าระฆังสันติภาพ
Right, so "timely shadow" - it's a specific time.ใช่, แล้ว "เงาของเวลาที่เจาะจง" - ต้องเป็นเวลาที่ตั้งไว้.
Now, I think that if we look at this clock tower we may find the specific time.ทีนี้, ผมคิดว่าถ้าเราดูที่หอนาฬิกา... ...เราก็จะได้พบเวลาที่เจาะจง.
Or maybe he was being selective.หรือเขาอาจจะเจาะจงจุดไฟดับ
It isn't always about the arithmetic.บางครั้งเราก็เจาะจงอะไรไม่ได้นะ..
It took one of the rebreathers.มันเจาะจงเอาเครื่องช่วยหายใจ
The royal court wants something more specific.เบื้องบนมีคำสั่งเจาะจงมา
More specifically, why you denied it.ถ้าให้เจาะจง ทำไมคุณถึงปฏิเสธ
He wanted you. Not Lisa, you. I want answers.มันเจาะจงที่คุณ ไม่ใช่ลิซ่า คุณ ผมต้องการคำตอบ
Law enforcement officials are now focusing their attention in different areas...สำนักงานบังคับใช้กฏหมาย ได้พิจารณาอย่างเป็นการเจาะจง ไปยังพื้นที่อื่นๆ...
From my understanding, investigators are focusing on one of their own, a Seattle police detective.จากความเข้าใจของฉัน การสืบสวนจะถูกเจาะจงไปที่ หนึ่งในผู้ต้องสงสัย เป็นนักสืบของสถานีตำรวจซีแอตเติ้ล
And that's when they focused on those pools of melting water.และนั่นก็คือตอนที่พวกเขาเจาะจงไปที่ แอ่งน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งเหล่านั้น
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ
Can you be a little bit more specific?ช่วยเจาะจงหน่อยได้มั้ย
I know it. I just can't put my fingeron it.เคยได้กลิ่นนี้มาก่อน แต่เจาะจงลงไปเลยไม่ได้
Specifically, my personal freedomที่เจาะจงคืออิสระส่วนตัวของฉัน
He specifically requested that you be there.เขาเจาะจงเรียกให้เธอไปด้วยนะ
Say anything specific to you?หมายถึงสิ่งที่เจาะจงให้คุณเลยน่ะครับ
A man, a paleontology professor, washes ashore with wounds specific to a dinosaur.ผู้ชาย ศาสตราจารย์บรรพชีวินวิทยา \ ถูกพบชายฝังกับบาดแผล เฉพาะเจาะจงกับไดโนเสาร์
I mean make her sick in a specific way.ผมหมายความว่าทำให้เธอป่วยในทางเฉพาะเจาะจง
This is true for many creatures.ราวกับพระเจ้า เจาะจงเนรมิตมา
You should be way more specific so I don't get in trouble in your room.วันหลังเจาะจงหน่อย ไม่อยากมีเรื่องในห้องเธอหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจาะจง
Back to top