ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคารพสักการะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคารพสักการะ*, -เคารพสักการะ-

เคารพสักการะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคารพสักการะ (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เทิดทูนบูชา
English-Thai: HOPE Dictionary
mariolatry(แมริออล'ละทรี) n. การเคารพสักการะบูชาพระนางมาเรีย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrosanct (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง See also: ศักดิ์สิทธิ์มาก Syn. reverent, sacred
sacrosanctity (n.) การเคารพสักการะอย่างสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A man or woman that enters into union with Almighty God in the sanctity of marriage, should not demean theyselves by bending to another's will.ผู้ชายหรือผู้หญิง\สิ่งนั้นเข้าไปเข้าไปในสหภาพกับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า ในความเคารพสักการะจากฝูงชนของการแต่งงาน ไม่ควร demean theyselves\โดยการงอเพื่อ อื่นๆจะ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคารพสักการะ
Back to top