ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าด้วยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าด้วยกัน*, -เข้าด้วยกัน-

เข้าด้วยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าด้วยกัน (adv.) together See also: altogether
English-Thai: HOPE Dictionary
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
collocationn. การวางเข้าด้วยกันให้เหมาะ
commix(คะมิคซฺ') {commixed,commixing,commixs} vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน,คลุกเคล้า, Syn. mix together,blend
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
felt(เฟลทฺ) {felted,feltign,felts} n. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ feel,สักหลาดที่ไม่ใช่ทอ adj. เกี่ยวกับหรือทำด้วยสักหลาด,คลุมด้วยสักหลาด. vi. อัดเข้าด้วยกันเป็นแผ่น
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
hogtie(ฮอก'ไท) vt. มัด (สัตว์ทั้ง4ขาเข้าด้วยกัน) ,ขัดขวาง
incorporate 1(อินคอร์' เพอเรท) vt. รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ทำให้รวมกัน. -vi. รวมเข้าด้วยกัน. -adj. ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน., See also: incorporative adj., Syn. take in, include
intermingle(อิน'เทอมิงเกิล) vt.,vi. ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. combine
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
lan(แลน) ย่อมาจาก local area network แปลว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ หมายถึง การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องจะอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน เช่น ใน อาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ชื่อของโปรแกรมระบบแลนที่โด่งดังก็มี Novell, Windows NT ดู WAN เปรียบเทียบ
made-up(เมด'อัพ) adj. ประดิษฐ์ขึ้น,ปั้นแต่งขึ้นนำใส่เข้าด้วยกัน,เสร็จ
null modemการต่อโดยไม่ใช้โมเด็มหมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้โมเด็ม
pansophism(แพน'ซะฟิสซึม) n. ลัทธิความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันในทางการเมือง, See also: pansophist n. pansophy n.
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
English-Thai: Nontri Dictionary
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน
interlock(vt) ร้อยต่อกัน,ผูกเข้าด้วยกัน,ประสาน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incorporation๑. การรวมเข้าด้วยกัน๒. การก่อตั้งบริษัท, การก่อตั้งบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Mergerการควบกิจการการที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Multidisciplinaryรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน [การแพทย์]
ring topologyเครือข่ายแบบวงแหวน, เครือข่ายที่มีการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้นก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป ซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจำนวนสถานีได้เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorption (n.) การรวมเข้าด้วยกัน
affiliate (vi.) รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน See also: รวมกัน
affiliate (vt.) รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน See also: รวมกัน
batch (vt.) นำมารวมเข้าด้วยกัน
brunch (vi.) รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน
clamp (n.) เครื่องมือที่ทำให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน Syn. fastener, fastening
composition (n.) การประกอบขึ้น (ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน) Syn. combination, organization
constrict (vi.) กดแน่นเข้าด้วยกัน Syn. compress, squeeze
convolve (vt.) ทำให้ม้วนเข้าด้วยกัน Syn. convolute
convolve (vi.) ม้วนเข้าด้วยกัน Syn. convolute
crimp (vt.) กดเข้าด้วยกัน
dovetail (vt.) เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
dovetail (vi.) เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
dovetail into (phrv.) ประกบเข้าด้วยกัน (ปกติใช้กับการประกบไม้)
embody (vt.) รวบรวบเข้าด้วยกัน Syn. incorporate, organize
fay (vi.) ติดไม้เข้าด้วยกัน See also: เชื่อมติดไม้เข้าด้วยกัน
fay (vt.) ติดไม้เข้าด้วยกัน See also: เชื่อมติดไม้เข้าด้วยกัน
fit together (phrv.) ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. piece together
fuse (vi.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
fuse (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were sailing together, lashed side by side.พวกเขาได้รับการแล่นเรือใบ เข้าด้วยกัน ด้านตาข้าง
Senator Mayer and I were piecing together the information right before he was killed.ที่ได้ปะติดประต่อข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อนที่เขาจะถูกฆ่า
How would it possibly tie all those things together?เรื่องทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยง เข้าด้วยกัน ได้อย่างไรกันล่ะ?
Putting together the crystal skull gives us leverage either way.ประกอบกระโหลกคริสตัล เข้าด้วยกัน จะให้พลังเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
Not individuals, both of you. Together. As a group, okay?บุคคลที่ไม่ได้ทั้งสองของคุณ เข้าด้วยกัน ขณะที่กลุ่มโอเค?
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน
That was a nasty moment.โอเคทั้งหมดเข้าด้วยกันใน ขณะนี้
All together now (all together now), all together now (all together now)ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้)
All together now (all together now), all together nowทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ด้วยกันทั้งหมด
I love you (All together now)ฉันรักคุณ (ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตอนนี้)
All together now (all together now), all together now (all together now)ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้)
All together now (all together now), all together now (all together now)ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้)
All together now!ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้) ด้วยกันทั้งหมด
All you need is love, (All together now)ทั้งหมดที่คุณต้องคือความรัก (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้)
"...they will intermingle...เขาจะผสมเข้าด้วยกัน... "...
I've got a picture of us together.ผมมีภาพของเราเข้าด้วยกัน
Right. Tie my feet together.ได้ มันเท้าผมเข้าด้วยกัน
I like the way they felt when you were putting me together.ฉันชอบความรู้สึกในขณะที่ คุณกำลังประกอบตัวฉันเข้าด้วยกัน
Why didn't you splice these when you gave the films back?ทำไมคุณไม่ต่อมันเข้าด้วยกัน เมื่อคุณส่งฟิล์มพวกนี้กลับไปล่ะ ?
He must have pieced it together from clues scattered through the whole history of the Grail quest.เขาต้องต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน จากร่องรอย, แสงกระจายออกไป ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์
If we be putting him back together and finding him a true love, he will be coming back to life.แล้วถ้าเราเอาเขามาประกอบคืนเข้าด้วยกัน และตามหารักแท้ให้เขา บางที เขาอาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
All of us together.ทั้งหมดของเราเข้าด้วยกัน
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
Bring in your oars over there. Tie these two boats together as well.วางพายไว้แล้วผูก 2 ลำนี้เข้าด้วยกัน
That two bodies can become so mixed-up that you don't know who's who or what's what.สองร่างจะรวมเข้าด้วยกัน จนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร อะไรคืออะไร
With the tying of this sash, we shall unite not only two lives, but two kingdoms.ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ เราจะรวมชีวิตคนสองแผ่นดินเข้าด้วยกัน ทว่า สองอณาจักร
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
Mixes the chocolate, churns it up, makes it light and frothy.ผสมช็อกโกแลตเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นฟอง
I can see how you're putting it together.ฉันรู้ว่าคุณปะติดปะต่อเข้าด้วยกันยังไง
Adults sqeeze together, they are worrying.พวกผู้ใหญ่เบียดเข้าด้วยกัน เพราะเกิดความกังวล
I have spending all the ways to get the pieces together.ชั้นใช้ทุกทางรวบรวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
He put all the clues together. [Thud] [Bell Rings] He, um-เขาปะติดปะต่อเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน เขา เอ่อ...
Once I had that piece, then it all fell together.- หลังจากที่ผมเอาเรื่องมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน
I just wish we could mix it up a little bit... make it a little edgier.ฉันแค่หวังว่าเราน่าจะ ผสมมันเข้าด้วยกัน.. นิดหน่อย ทำให้มันมีความกังวลบ้าง
He is the gooey, sticky stuff that holds us together.เขานั้น เหนอะหนะ เป็นสิ่งที่เหนียว ที่รวมเรา เข้าด้วยกัน
I'm just waiting for the other thoughts to string all this mess together.ฉันแค่กำลังรอให้ความคิดอื่น ๆ ผูกติด กับความยุ่งเหยิงทั้งหมดเข้าด้วยกัน
But isn't it interesting that the whole ocean current system is all linked together in this loop?แต่มันน่าสนใจตรงที่ระบบทั้งหมดของกระแสน้ำในมหาสมุทร ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นวง
When you put them all together, they've made us a force of nature.เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน มันทำให้เราเหมือนเป็นแรงในธรรมชาติอย่างหนึ่ง
And all these begin to add up.และทั้งหมดนี้เริ่มรวมเข้าด้วยกัน การขนส่งอื่นๆที่มีประสิทธิภาพ

เข้าด้วยกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าด้วยกัน
Back to top