ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสงบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสงบ*, -อย่างสงบ-

อย่างสงบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างสงบ (adv.) calmly See also: silently, quietly Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ Ops. อย่างอึกทึกครึกโครม
อย่างสงบเงียบ (adv.) calmly See also: silently, quietly Syn. อย่างเงียบๆ Ops. อย่างอึกทึกครึกโครม
English-Thai: HOPE Dictionary
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calmly (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. quitely
peacefully (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly, quitely
quiescently (adv.) อย่างสงบ
quitely (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly
coexist (vi.) อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
coexist with (phrv.) อยู่ร่วมกันอย่างสงบ (โดยเฉพาะกับผู้มีความคิดแตกต่างกันทางการเมือง)
lull into (phrv.) ชักชวนให้ทำ (บางสิ่ง) อย่างสงบ
lull to (phrv.) ช่วยให้นอนหลับอย่างสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to ask you to stay calmเราต้องขอร้องให้พวกคุณอยู่อย่างสงบ
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then I'll sit down with your father and Carol alone and calmly sort through this in a mature manner.แล้วแม่ก็จะคุยกับพ่อหนูและน้าแครอล อย่างสงบ และมี่วุฒิภาวะ
In peace... may you leave this shore.อย่างสงบ.. ขอคุณออกเดินทาง
Peacefully! With peace.อย่างสงบสุข ด้วยสันติ
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง
Tell him I want to live in peace understand?บอกเขาว่าฉันอยากอยู่อย่างสงบ เข้าใจไหม?
You should calm yourself down for a while.จงอยู่อย่างสงบ ไปสักพักเถิด
I shall not be at peace.ฉันจะไม่ได้พักอย่างสงบสุข
She lies at peace now, Heathcliff.หล่อนพักผ่อนอย่างสงบแล้ว ฮีธคลิฟฟ์
May they sleep sound in that quiet earth.ขอให้พวกเขา พักผ่อนอย่างสงบในพื้นดิน
Keep digging. Keep investigating.นี่พี่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่อย่างสงบสุขน่ะเหรอครับ
I never get any peace.ไม่เคยได้อยู่อย่างสงบ
Let your mother go to heaven in peace.ปล่อยให้แม่ของแกไปสวรรค์อย่างสงบเถอะ
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม
Now, if you'll excuse me, I wish to live out the remainder of my lonely life in peace.ถ้าคุณจะขอโทษละก็... ให้ฉันได้ใช้ชีวิตที่ โดดเดี่ยวที่เหลือ อย่างสงบเถอะ
By and by, the white man forgot about them and passed by, and finally left them in peace.พวกคนขาวก็ลืมพวกเขาไป และผ่านเลยไป และสุดท้ายก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างสงบ
Now we can ignore each other in peace.ตอนนี้เราก็ทำเมินเฉย/ใส่กันและกันได้อย่างสงบสุขแล้ว
I will let you retire in peace.แล้วข้าจะให้เจ้าเกษียณอย่างสงบ
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ"
And are you at peace in this room?แล้วคุณอยู่อย่างสงบในห้องนั้นมั้ย
I just want to work on my book in peace. Fine.ฉันแค่อยากจะทำงานอย่างสงบ
They said they died and now they're in peaceชาวบ้านบอกว่าพวกเค้าตาย และไปอย่างสงบสุข
Just wanted to be left alone.แค่อยากจะอยู่อย่างสงบ
You think I wouldn't drink that entire bottle for a few seconds of peace?คุณคิดว่าฉันไม่อยากที่จะดื่มเพื่อให้ลืมๆและอยู่อย่างสงบหนะหรือ
Only in the poorest districts, which hold no interest for the gangs can people live in peace.จะมีก็เพียงแหล่งชุมชนแออัดเท่านั้น ที่ซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตาของมัน... ...และเป็นที่ซึ่งผู้คนพอจะอยู่ได้อย่างสงบสุข
I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine the security of the familiar, the tranquility of repetition.ผมเหมือนกับทุกๆท่าน ที่มีความสุขกับ ชีวิตประจำวัน... ...เป็นห่วงคนใกล้ชิด, อยู่อย่างสงบอย่างที่เคยเป็นมา.
He is at peace now.เขาจากไปอย่างสงบแล้ว
I'm going to go to Namwon in a few days, let me go peacefully.อีกไม่กี่วันฉันก็จะไปนัมวอนแล้ว ให้ฉันไปอย่างสงบๆเถอะน่า
I really tried to live peacefully.ฉันพยายามอยู่อย่างสงบแล้วเชียวนะ
Just let it rest in peace.ปล่อยให้มันอยู่อย่างสงบเถอะ
That way we can live peacefully and happilyนั่นเป็นวิธีทางดำเนินชีวิตของเรา อย่างสงบสุขและมีความสุข
Far away now is the soul in its eternal glory.ไกลแสนไกลที่วิญญาณจะได้อยู่อย่างสงบสุข
Attempt to die for peace.ฉันพยายามจะตายอย่างสงบ
WHEN SHE COMES HOME TO DIE.ที่กลับบ้านเพื่อมาตายอย่างสงบ
And Wait This Thing Out In Peace And Quiet.เพื่อรอให้พายุผ่านไปอย่างสงบ
We Gonna Have A Nice, Quiet Tornado Watch,เราจะเตรียมรับมือพายุอย่างสงบๆนะ
And now, the family will come forward for a few moments of silent prayer.บัดนี้ ขอให้ครอบครัวก้าวมาข้างหน้า เพื่ออธิฐานอย่างสงบ
Would someone lead us in the serenity prayer?จะมีใครอาสาเป็นผู้นำสวดอย่างสงบ
Huh, they're generally known for settling their arguments so peaceably.เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาช่วยยุติข้อโต้แย้งได้อย่างสงบ
It never stops with you people,does it?- ไม่ได้อยู่อย่างสงบเลยเรา
IS JUST FINISH HIGH SCHOOL IN PEACEคือการจบชีวิตไฮสคูลอย่างสงบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสงบ
Back to top