ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างยิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างยิ่ง*, -อย่างยิ่ง-

อย่างยิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างยิ่ง (adv.) very much See also: extremely, considerably, substantially, exceedingly Syn. มาก
อย่างยิ่งยวด (adv.) extremely See also: terribly Syn. อย่างที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
auxesis(ออกซี'ซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเพิ่มขนาดของเซลล์)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly
copacetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copasetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
copesetic(โคพะเซท'ทิค) adj. พอใจที่สุด,ดีมาก,น่าพอใจอย่างยิ่ง
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
death(เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะที่ตาย,การดับ,การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง, See also: deathful adj. ดูdeath, Syn. end
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
derigueur(ดะรีเกอ') fr. จำเป็นอย่างยิ่ง
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
especially(อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
helluva(เฮล'ละวะ) adj.,adv. เลวมาก,ไม่เห็นด้วยอย่างมาก,ลำบากมาก,อย่างยิ่ง
hilt(ฮิลทฺ) n. ด้ามดาบ,ด้ามกริช,ด้านอาวุธ,ด้ามเครื่องมือ -Phr. (to the hilt เต็มที่,อย่างยิ่ง) vt. ใส่ด้าม
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
indispensable(อินดิสเพน'ซะเบิล) adj. จำเป็นอย่างยิ่ง,ขาดเสียไม่ได้. n. บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง., See also: indispensability n. indispensably adv., Syn. necessary,needed,key
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
pernickety(เพอนิค'คิที) adj. จู้จี้,ชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บ,ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง, See also: perniciousness n., Syn. deadly
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
especially(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด,อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด,อย่างมาก
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cy-prés (Fr.)ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (ในเจตนา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jolly (adv.) อย่างยิ่ง See also: มาก Syn. very, extremely
whopping (adv.) อย่างยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างมากๆ, อย่างมหันต์
above all (idm.) โดยเฉพาะ (อย่างยิ่ง) See also: ส่วนใหญ่, โดยมาก
all for something (idm.) เชื่ออย่างยิ่งว่าบางสิ่งจะถูกกระทำ
all out effort (idm.) พยายามอย่างยิ่ง See also: อุตสาหะมาก
be satisfy with (phrv.) พึงพอใจอย่างยิ่งกับ
beatitude (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. blessedness, happiness
blessedness (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. happiness
by preference (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Syn. first, by choice, in preference
collide with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
conflict with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ Syn. clash against
cut someone to the heart (idm.) ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง Syn. cut someone to the quick
cut someone to the quick (idm.) ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง Syn. cut someone to the heart
especially (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง See also: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ Syn. exceptionally, particularly
exceptionally (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง See also: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ Syn. particularly
in preference (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Syn. first, by preference, by choice
luxuriate in (phrv.) มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง See also: รื่นเริงอย่างมาก
much sought after (idm.) น่าปรารถนาอย่างยิ่ง See also: เป็นที่ต้องการยิ่ง
pant for (phrv.) ปรารถนาอย่างยิ่ง Syn. gasp for
particularly (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง See also: โดยเจาะจง Syn. especially, principally Ops. unspecifically
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, to be perfectly honest, in my flash-forward, I seemed to be--ครับ ด้วยความสัตย์จริง อย่างยิ่ง ในภาพอนาคตของผม ผมรู้สึกได้ว่า--
Not at all. I'm a firm believer in that myself.ไม่เลย ผมกลับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา
They're absolutely harmless. Really.{\cHFFFFFF}พวกเขากำลังที่ไม่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง จริงๆ.
Rachani got especially for you. I hope you still like it.{\cHFFFFFF}Rachani ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ ฉันหวังว่าคุณคงชอบมัน
Very pleased to meet you. Heard a lot of wonderful things about you.{\cHFFFFFF}ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ ได้ยิน จำนวนมากของสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคุณ
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ
I'd like to talk to you after dinner. I could do more for the family...ผมอยากจะพูดคุยกับคุณหลังอาหารเย็น ฉันจะทำอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ...
Which I find highly doubtful.ซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง
Especially not today.โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่วันนี้
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด
We shall find someone suitable, preferably an Englishman.เราจะหาคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งอังกฤษ
Especially in view of what I'm about to say.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมอง ของสิ่งที่ฉันจะพูด
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด
I do hope, sir, that it's not, uh, inconvenient to you, uh... sir.ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับ ว่ามันไม่เอ่อไม่สะดวกในการที่คุณเอ่อ ... ครับ
We especially liked the way you two guys were working as a team in there.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาคุณสองคน ทำงานกันเป็นทีม
Especially when you're on the right track.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในทางถูกต้อง
Your Majesty, what a nice surprise.ัปกเกล้าปกกระหม่อม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบพระ่องค์
Besides, I can't bear the thought of selling this place especially to that awful B.J. Wert.นอกเหนือไปกว่านั้น, ฉันทนต่อความคิดที่จะต้องขายห้างนี้ไม่ได้... ...โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าต้องขายให้กับคนอย่าง บี เจ เวิร์ท
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
We're sorry to hear that.เราเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
Especially if it's a really important book. Which this one is.โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมันเป็นหนังสือที่สำคัญจริงๆ ซึ่งอันนี้
Stay away from them. Especially Zapadny.อยู่ห่างจากพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zapadny
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
Seriously, I would like to take this opportunity to thank one of those individuals in particular.อย่างจริงจังผมอยากจะใช้โอกาสนี้ ... ... ขอบคุณหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
How are you all? I'm glad to be here. Take my wife, please.สวัสดีทุกท่าน เป็นเกรียติอย่างยิ่ง เอาเมียผมไปเก็บที
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน
Especially the subsequent encounters with the police or the powers that be.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังการเผชิญกับ ตำรวจหรืออำนาจ
Listen, you're so right.พวกคุณมาถูกงานอย่างยิ่ง
Never thought I'd trust an English person again... especially a lawyer.ไม่เคยคิดว่าฉันต้องการความไว้วางใจ คนภาษาอังกฤษอีก? โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมาย
Yeah. Especially Paul Hill.ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลฮิลล์
Are you sure this is absolutely necessary?คุณแน่ใจว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่?
Strippin' off those bloody rags is absolutely necessary.strippin 'ออกจากเศษผ้าเปื้อนเลือดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างยิ่ง
Back to top