ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blessedness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blessedness*, -blessedness-

blessedness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blessedness (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. happiness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาสนา (n.) blessedness See also: blissfulness, fortune, good luck Syn. วาสนา

blessedness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
祉福[しふく, shifuku] (n) (arch) prosperity; happiness; blessedness and joy
幸い[さいわい, saiwai] (adj-na,n) (1) (See 幸いする・さいわいする) happiness; blessedness; luck; fortune; felicity; (adv) (2) luckily; fortunately; (P)
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)

blessedness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พาสนา[n.] (phātsanā) EN: blessedness FR:
วาสนา[n.] (wātsanā) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity FR: destin [m] ; sort [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blessedness
Back to top