ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อคติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อคติ*, -อคติ-

อคติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อคติ (n.) prejudice See also: bias, partiality
English-Thai: HOPE Dictionary
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundices}n. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
picayune(พิค'คียูน) adj. เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,มีใจอคติ n., See also: picayunishnes n.
preconception(พรีคันเซพ'เชิน) n. ความคิดที่มีอยู่ก่อน,ข้อคิดเห็นที่เสนอไว้ก่อน,อคติ., Syn. bias
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
slant(สลานทฺ,สแลนทฺ) vi.,vt. (ทำให้) ลาด,เอียง,เบน,โน้มเอียง,แฉลบ n.. การเอียงลาด,การบ่ายเบน,การบิดเบือน,ความคิดเห็น,ทัศนคติ,อคติ.
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort
English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
salvo jure (L.)โดยไม่มีอคติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]
Actinแอกทิน, แอคติน [การแพทย์]
Actinomycesอคติโนมัยเซส; แอกติโนไมซีส, เชื้อ; แอคติโนมัยซิส [การแพทย์]
Actinomycetes, Aerobicเชื้อพวกแอคติโนมัยซีตีส [การแพทย์]
Actinomycosisแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Activateอคติเวท, กระตุ้น [การแพทย์]
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]
Gonadotropic Activityโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้ [การแพทย์]
Noctilucent cloudsเมฆนอคติลิวเซน หรือเมฆสี [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bias (n.) อคติ See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ Syn. prejudice
bias against (phrv.) มีอคติกับ See also: ลำเอียงกับ
cosmopolitan (adj.) ซึ่งไม่มีอคติ
have against (phrv.) มีอคติต่อ See also: ไม่ชอบ
preconceive (vt.) มีอคติ
preconception (n.) ความคิดอคติ See also: ความคิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆ Syn. predisposition, prejudice, bias
predisposition (n.) ความคิดอคติ See also: ความคิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆ Syn. prejudice, bias
prejudice (vt.) ทำให้มีอคติ See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice against (phrv.) ทำให้มีอคติกับ See also: ทำให้ไม่ชอบ
prepossessing (adj.) ความอคติ Syn. aversion, partiality
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prejudice is just ignorance, Kurt, and you have a chance right now to teach him.อคติมันคือการเพิกเฉยนะเคิร์ท แล้วเธอจะมีโอกาส ตอนนี้ที่จะสอนพวกเขา
Your prejudice misleads your judgment, Cassandra.อคติในใจเจ้า จะทำให้เจ้าผิดพลาด, คาสเซนดร้า.
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ.
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
Maybe it says something about prejudice... in the judicial system.บางครั้งมันก็พูดเกี่ยวกับ /อคติ... ในชั้นศาล
Don't be so negative! Säffle, Bengtsfors, Mellerud...อย่าอคตินักเลยน่า \ อย่าง Saffle, Bengtsfors,Mellerud
I get to do some acting.คราวนี้ จะได้แสดงแอคติ้งด้วย
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would sufferเมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ
I think you've had one too many G and T's.ลูกพูดถูก เอลีนอร์ คุณมีฐิติและอคติกับเธอมากเกินไป
I have to be. Bs are negative.ฉันต้องอคติค่ะ เพราะกรุ๊ป B น่ะเป็นด้านลบอยู่แล้ว
Am I being too cynical?นี่ฉันอคติมากไปงั้นเหรอ?
I will break the prejudice you have against Bs.ผมจะทำลายอคติของคุณ ที่มีกับกรุ๊ป B ให้ได้
Oh, not that I have anything against accountants.เอ้อ ไม่ใช่ว่าผมจะมีอคติกับนักบัญชีนะ
Some guys have this weird hang-up.ผู้ชายบางคนมีอคติกับเรื่องนี้
You got a problem with that? You antiคุณมีปัญหาใช่มั้ย คุณอคติคนยิว...
If that was true,maybe she kept it a secret so her testimony wouldn't seem biased.ถ้าเป็นเรื่องจริง เธออาจจะเก็บเป็นความลับ เพื่อคำให้การของเธอจะดูไม่มีอคติ
Hurry and tell me without the attitude.เร็วน่า บอกฉันมาแบบไม่มีอคติ
Spic-And-Span, that's my motto.สะอาดเอี่ยมเรี่ยมพริ้ง คือคติประจำใจ
I mean, I'm sure that just must strike some small chord in you.ผมหมายความว่า ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะทำลายอคติในตัวคุณลงได้บ้าง
You have a bad ankle.คุณมีอคติที่ไม่ค่อยดี
My landlord don't mind if a get a little behind in my rent.แต่คุณไม่ปล่อยกู้เพราะคุณมีอคติ
This Emmett guy's been busting my... preconceptions.ผู้ชายที่ชื่อเอ็มเหม็ดนี้ขจัด... ความคิดอคติ
That i can possibly imagine-- i'm coming to you with a solid lead, and your personal resentment is preventing you-- and you're wasting your breath and my time.เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเลย ฉันมาหาคุณ\ เพราะมีเบาะแสที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าอคติส่วนตัวของคุณ มันจะบังตาคุณ--
If you've looked into this case, you may have a bias.ถ้าคุณเป็นคนสืบคดีนี้คุณอาจจะมีอคติกับมันก็ได้
I'm not there because I'm taking things slow,which, by the way,compared to you guys,approaches warp speed.ฉันไม่ได้ไปก็เพราะเราคุยกันว่าจะไปกันช้าๆ ซึ่ง ยังไงก็เถอะ พวกนายมีอคติเกินไป
Why do you condemn my paintings?ทำไมท่านถึงตัดสินอย่างอคติเช่นนี้
And you're letting that convince you of something terrible, just terrible!และคุณกำลังปล่อยให้สิ่งเหล่านั้น มาครอบงำไปสู่อคติ มันช่างแย่จริง!
You had a fundamental mistrust of me before this incident!คุณมีอคติกับผมอยู่ก่อนที่จะเกิดเรื่อง
I was wrong not to trust you, and I-I let my prejudice about Bauer get in the way.ผมผิดเองที่ไม่เชื่อคุณ และผมปล่อยให้อคติ ที่มีต่อบาวเออร์ทำให้เป็นแบบนี้
Charles, I'd hate to think you'd prejudge us.ชาร์ล, ฉันไม่อยากจะคิด ว่านายจะมีอคติกับพวกเรา
Because they involve several varieties Of exotic bird feathers.เพราะพวกเขามี อคติงี่เง่าของผู้ชาย
That's how I set the "preconceived notion."นั่นเป็นเพราะ"ความคิดอคติ"ที่ผมสร้างขึ้น
But, you acted according to a preconceived notion only Shunsuke-san should've had.แต่คุณ... ..แสดงท่าทางตามความคิดอคติที่ควร จะเกิดกับคุณชุนสุเกะเท่านั้น
But I-I just didn't want to bias you.ผม ผมควรที่จะบอกกับคุณ แต่ ผม.. เออผมไม่อยากจะให้คุณมีอคตินะ
You're still mad from before. It's clouding your judgment.เธอยังโกรธเรื่องเมื่อก่อนอยู่ เธอมีอคติ
How did you correct for the selection bias?คุณแก้ไขอคติจากตัวอย่างได้ยังไง
Please don't think I'm prejudiced.อย่าคิดว่าฉันอคติล่ะ..
I stand before you... ready to serve the Omaticaya people.ข้าอยู่ข้างท่าน เป็นชาวอ็อคติคายา
You're looking at Scarlet kicking you out of the house and the kids wanting nothing to do with you as a negative, when in fact...แกเล่นเอาแต่เฉย ที่สกาเลตไสหัวแกออกจากบ้าน และลูกแกก็ อคติแกด้วยจริงๆคือ
It's really at the mercy of your subject's prejudice, you see?มันจริงๆที่ความเมตตาของอคติเรื่องของคุณที่คุณเห็น?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อคติ
Back to top