ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

predisposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *predisposition*, -predisposition-

predisposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predisposition (n.) ความโน้มเอียง See also: ความเอนเอียง, ความชอบ Syn. propensity
predisposition (n.) ความคิดอคติ See also: ความคิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆ Syn. prejudice, bias
English-Thai: HOPE Dictionary
predisposition(พรีดิสพะซิส'เชิน) n. ความมีใจโน้มเอียง,การจัดการล่วงหน้า.
English-Thai: Nontri Dictionary
predisposition(n) การจัดการล่วงหน้า,ความมีใจโน้มเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
predispositionความไวแฝงรับโรค, ความโน้มเอียงรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Early testing indicated high predisposition towards science and mathematics.การทดสอบก่อนที่ระบุจูงใจสูง ต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
Based on our current research, there was more than likely a predisposition there.จากผลการวิจัยของเราตอนนี้ ดูเหมือนว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
Maybe I had a predisposition all along.บางทีผมคงมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้มาตลอด
Thanks to me, you have a genetic predisposition to alcoholism.ขอบใจแม่ซะสิ เธอได้รับพันธุกรรมขี้เมามาจากฉัน
He's a vampire, and his unnatural strength, in combination with his predisposition for violence, makes him a threat to us all.เขาเป็นแวมไพร์ และความแข็งแกร่งอันเหนือธรรมชาตินั้น ผสานเข้ากับนิสัยที่ชอบความรุนแรง
Naturally no critical predispositions to any been may gen inheritable diseases.การปล่อยตามวิธีธรรมชาติโดยไม่ควบคุม อาจทำให้ติดโรคทางกรรมพันธุ์
Perhaps there are people with certain genetic predispositionsบางทีมีผู้คนที่มียีนต์ของโครโมโซมที่แปลกแยก

predisposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P)
体質[たいしつ, taishitsu] (n,adj-no) constitution (physical); genetic make-up; predisposition (to disease); (P)
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic)
素因[そいん, soin] (n,adj-no) (1) basic factor; (2) (medcal) predisposition; diathesis

predisposition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfänglichkeit {f} (für)predisposition (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า predisposition
Back to top