ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวเรื่อง*, -หัวเรื่อง-

หัวเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, ต้นเรื่อง
หัวเรื่อง (n.) item See also: provision, clause, point, section Syn. เรื่อง, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อความ
หัวเรื่องย่อย (n.) sub-title Syn. หัวข้อย่อย Ops. หัวเรื่องใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
kwicควิกย่อมาจาก keyword in context (ที่แปลว่า คำหลักในบริบท) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากเนื้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field
English-Thai: Nontri Dictionary
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
headingหัวเรื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headerตัวนำหน้า, หัวเรื่อง, ส่วนหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ground (n.) หัวเรื่อง See also: เรื่อง
heading (n.) หัวเรื่อง See also: หัวข้อ, หัวข้อใหญ่ Syn. headline, title
title (n.) หัวเรื่อง
cause (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย Syn. subject of discussion
subject of discussion (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย
rubric (n.) หัวเรื่องสีแดง Syn. heading, title
headed (adj.) ซึ่งมีหัวเรื่อง See also: ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And today we're taking time out to talk about a very important subject.และวันนี้ เราสละเวลามาพูดคุยหัวเรื่องที่สำคัญ เซ็กส์!
Forget everything you've known about dancing 'till now. Got that?ลืมทั้งหมดในหัวเรื่องการเต้นจนถึงตอนนี้ เข้าใจ?
Oh, he's just trying to change the subject.โอ้.. เขาพยายามหันเหหัวเรื่อง
'Cause nelly yuki wouldn't to show you myself.เลยเอามาให้พี่ดูด้วยตา หนูหมายถึงนี่แค่หัวเรื่องนะ
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ
Fuck your impulse control issues.ช่างหัวเรื่องฮอร์โมนแวมไพร์แม่งเหอะ
Today "Prime Focus" takes a look at the question that's on everyone's minds.วันนี้ "รายการชั่วโมงสนทนา" จะคุยกัน ในหัวเรื่องที่เกิดคำถาม ผุดอยู่ในความคิดของทุกคน
I'm bailing out of the missing-mom story.ผมกำลังได้รับการประกันตัว จากหัวเรื่อง "แม่ที่หายตัวไป"
Can you imagine when the tabloids get hold of this?นึกออกมั้ยว่าพวกข่าวจะพาดหัวเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
This is a cause that is very important to me.นี่คือหัวเรื่องของการอภิปรายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้า
My head hurts just from the company.ฉันปวดหัวเรื่องบริษัทมาพอแล้ว
Piss on that. Send a raven.ช่างหัวเรื่องนั้น ส่งนกไปสิ
No headlines about dead council members.ไม่มีพาดหัวเรื่องการตายของสมาชิกในสภา
So, you're obsessed with voodoo.แล้วคุณนี่มันฝังหัวเรื่องวูดูจริงๆ
No, but I decided to screw propriety after you tried to have my son killed.-เปล่า แต่ฉันตัดสินใจ ช่างหัวเรื่องความเหมาะสมหลังจกาที่คุณพยามฆ่าลูกชายฉัน
That's just the scene heading.นั่นเป็นแค่หัวเรื่องฉาก
That's the title of my memoir.นั่นเป็นหัวเรื่องในบันทึกเลยหละ
It's a long, funny story, really, but... the headline, just so you're not surprised...,เป็นเรื่องยาว เรื่องตลกจริงๆ แต่หัวเรื่อง ท่านคงไม่ประหลาดใจ
With your case files classified by subject,กับแฟ้มคดีลับเฉพาะตามหัวเรื่อง
You, me, in bed together. Nobody else mattered in the whole world.นายกับฉันอยู่บนเตียงด้วยกัน ช่างหัวเรื่องอื่นในโลกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวเรื่อง
Back to top