ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลีกเลี่ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลีกเลี่ยง*, -หลีกเลี่ยง-

หลีกเลี่ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลีกเลี่ยง (v.) avoid See also: evade Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability,inevitableness n. inevitably adv.
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
obviate(ออบ'วิเอท) vt. ป้องกันหรือขจัด,ทำให้ไม่จำเป็น,ปัดเป่า,หลีกเลี่ยง., See also: obviable adj. obviation n. obviator n., Syn. avert
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
perforce(เพอฟอร์สฺ') adv. ด้วยความจำเป็น,อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.
weasel(วี'เซิล) n. สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก มีรูปร่างยาวเรียว คล้ายแมวชอบกินหนูเป็นอาหาร vi. หลีกเลี่ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
subterfuge(n) ข้ออ้าง,ข้อหลีกเลี่ยง,คำบอกปัด
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avoid (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ Syn. keep away from, flee from, abstain from Ops. face, meet
circumvent (vt.) หลีกเลี่ยง Syn. avoid, elude, bypass
fight shy of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง
flinch from (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง
get around (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง Syn. get round
get away from (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนีหลุดรอดไปได้
get round (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง Syn. get around
keep clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. remain clear of, stay clear of, steer clear of
keep from (phrv.) หลีกเลี่ยง
keep off (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หยุด, เลิก, ละ Syn. keep away from, stay away from
miss (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หนี Syn. avoid, escape
remain clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. stay clear of, steer clear of
remain clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, steer clear of
shirk (vt.) หลีกเลี่ยง Syn. avoid, evade, neglect Ops. attend
sidestep (vi.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
sidestep (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
stay clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, remain clear of, steer clear of
keep away from (phrv.) หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย) Syn. keep off, stay away from, stay off
talk round (phrv.) หลีกเลี่ยงการพูดโดยตรงเกี่ยวกับ
beat (vt.) หลีกเลี่ยงการล่าช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just ignore him, it's not worth itก็แค่หลีกเลี่ยงเขา มันไม่คุ้มค่าหรอก(ที่จะไปยุ่งกับเขา)
There's something that we've been avoiding all dayมีบางสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงมาทั้งวัน
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม
If something really happens, I won't be helped responsible for itถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันต้องรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Best not to fightหลีกเลี่ยงการต่อสู้ดีที่สุด
Run out to face the bolivians.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ใน โบลิเวีย
Avoid confronting the enemy unless our lives are in danger.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับศัตรู ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นอันตราย
Let's avoid a confrontation.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเถอะค่ะ
Bend the truth about some things.หลีกเลี่ยงความจริงเกี่ยวกับบางอย่าง
...shirk responsibility and life.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และ ชีวิต
A pathological avoidance of paternal responsibilities.หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในฐานะพ่อ
Avoid unnecessary risk, and provoking words towards the Gauls.หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น และกระตุ้นคำต่อกอล
Avoid excitement.หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นทั้งหลาย
Avoids interstates. No GPS.หลีกเลี่ยงทางหลวง ไม่มี GPS
Shirley's doctor sister-in-law, but this ain't no fairy tale.หลีกเลี่ยงน้องเขยของเชอร์ลีย์ แต่นี่ไม่ใช่เทพนิยาย
Avoids it like the plague.หลีกเลี่ยงมันอย่างกับว่าเป็นโรคร้ายแรงงั้นแหละ
Aside from the obvious, why not?หลีกเลี่ยงสิ่งที่เห็นอยู่ทนโท่ ทำไมล่ะ?
Avoid familiar surroundings, anything that may offer the target an advantage.หลีกเลี่ยงสิ่งรอบข้างใดๆที่อาจทำให้ เป้าหมายได้เปรียบ
We avoided major cities.หลีกเลี่ยงเมืองใหญ่ๆ
Avoid anything north up 85.หลีกเลี่ยงเส้นทาง 85 ทางเหนือ
Bypass any batteries that aren't a hundred percent, devote the remaining power to the rest.หลีกเลี่ยงแบตต่างๆไม่ให้เต็ม100% ส่งไปให้กับพลังงานทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่
Can't avoid fate. [Chuckles nervously]หลีกเลี่ยงโชคไม่ได้นี่
Stay off your cell phone.หลีกเลี่ยงใช้มือถือตอนขับ
Inevitable.หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่างหาก
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย
Working his ticket.การทำงานของเขาตั๋ว มัน หลีกเลี่ยงไม่ได้
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม
A clever trap I wish to avoidฉลาดดักฉันปราถนาเพื่อหลีกเลี่ยง
Something made it inevitable.บางสิ่งทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้
The only way to avoid finding yourselves on the front pages, is for one of you to kill Wadsworth now.วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง ไม่ให้ตัวเองขึ้นหน้าหนึ่ง คือใครซักคนฆ่าวัดส์เวิร์ทซะเดี๋ยวนี้
This is war, Peacock. Casualties are inevitable.นี่เป็นสงครามคุณนายพีคอร์ค บาดเจ็บล้มตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Certain death.ความตายอันหลีกเลี่ยงมิได้
Then the other door leads to the castle... and this door leads to certain death.ฉะนั้น ประตูอีกบาน นำไปสู่ปราสาท และประตูบานนี้ นำไปสู่ความตายอันหลีกเลี่ยงมิได้
For the path you will take will lead to certain destruction.เพราะว่าทางที่เจ้าเดินอยู่นั้น จะนำไปสู่ความพินาศอันหลีกเลี่ยงมิได้
Oh, hundreds, I should think. You have to stay indoors to avoid them.โอ้ร้อยฉันควรจะคิดว่า คุณต้องอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขา
He constantly shirks his duties.ยังคงหลีกเลี่ยงพันธะของเขา
You're beating around the bush.เธอกำลังหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ เธอพลาดจุดหลัก
You missed the main point.เธอกำลังหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ เธอพลาดจุดหลัก
And then, they cannot avoid their desire... to release that beauty and envelop me in it.และไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงปรารถนา เพื่อปล่อยความงดงามนั้น และห่อหุ้มผมไว้ข้างใน
I think he's saying, "She's not a virgin."...เพื่อความบริสุทธิ์ในดวงจิต... ...และหลีกเลี่ยงความหลงระเริงในตน...
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย
Secondly, as a remedy against sin, and to avoid fornication.อย่างที่สอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งการต่อต้านบาป และหลีกเลี่ยงการผิดประเวณี
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลีกเลี่ยง
Back to top