ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bypass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bypass*, -bypass-

bypass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bypass (n.) ทางอ้อม See also: ถนนรอบเมือง Syn. detour, side road
English-Thai: HOPE Dictionary
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
English-Thai: Nontri Dictionary
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bypassทางเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassingการนำพาผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bypassกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้ต่อตัวเองได้โดยตรง,ทางลัด,ทดแทน [การแพทย์]
Bypassingโดยการเสี่ยง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางอ้อมเมือง (n.) bypass Ops. ทางเข้าเมือง, ทางหลัก
ทางเลี่ยง (n.) bypass Syn. ทางเบี่ยง, เส้นทางเลี่ยง
ทางเลี่ยงเมือง (n.) bypass Syn. ทางอ้อมเมือง Ops. ทางเข้าเมือง, ทางหลัก
ส่งข้าม (v.) bypass See also: send around
เส้นทางเลี่ยง (n.) bypass Syn. ทางเบี่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we could bypass training.- งั้นไม่เอาคนจากโปรแกรมฝึก
Tom, I got to get back on bypass here. Almost there.ใกล้ได้แล้ว / ขอเวลาอีกเจ็ดนาที
It only takes a moderate genius to bypass them.ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็แก้มันได้
Triple bypass last June.Triple bypass last June.
I just wanna be on bypass before Larry gets back.I just wanna be on bypass before Larry gets back.
Terrible. He's been on bypass too long.ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เค้าทำบายพาสมานาน
Well, it turns out that Martin Blower, God rest him, knew where the new bypass road is going because he was knocking off Eve Draper from the council, God rest her, and then that reporter, God rest him, finds out about the routeมันมาจาก มาติน ขอพระเจ้าคุ้มครอง เขารู้เรื่องถนนตัดใหม่ เพราะเขาไล่อีฟออกจากเทศบาล ขอพระเจ้าคุ้มครองเธอ
You already know how to bypass the alarms, you know I don't pick the locks...แกก็รู้ว่าสัญญาณกันขโมยนั่น ก็ตัดได้นี่ - และแกก็รู้ว่าโซ่นั่นก็เขี่ยออกได้
Allowing the user to bypass the store's security system.ใช้เพื่อให้รอดจากระบบรักษาความปลอดภัยของร้านค้า
And straight into a hospital with a bypass order on it.มันแปลว่าโรงพยาบาลถูกปิด
I can bypass it. I need some time.ผมต่อตรงได้ ขอเวลาหน่อย
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์

bypass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分流[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, 分流] bypass

bypass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイパス手術[バイパスしゅじゅつ, baipasu shujutsu] (n) bypass operation
バスコン[, basukon] (n) (1) birth control; (2) bypass capacitor
側路[そくろ, sokuro] (n) access lanes (e.g. on a freeway); service road; bypass
抜け裏[ぬけうら, nukeura] (n) byway; bypass
障害迂回[しょうがいうかい, shougaiukai] (n) fail-over; fault bypass
障害迂回ブロック[しょうがいうかいブロック, shougaiukai burokku] (n) fault bypass block
バイパス[, baipasu] (n,vs) bypass; (P)
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na,n,adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P)
急行[きゅうこう, kyuukou] (n,vs,adj-no) (1) moving at high speed; (2) (abbr) (See 急行列車) express (e.g. train that bypasses many stations); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs)

bypass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บายพาส[X] (bāiphāt = b) EN: bypass FR:
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ขับรถอ้อมเมือง[v. exp.] (khap rot øm) EN: bypass a town FR: contourner la ville
หลีกรถ[v. exp.] (līk rot) EN: pass aside ; bypass FR:
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double ; go around FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อมเมือง[v. exp.] (øm meūang) EN: bypass a town FR: contourner la ville
เส้นทางเลี่ยง[n. exp.] (senthāng lī) EN: bypass FR:
ทางเลี่ยง[n. exp.] (thāng līeng) EN: bypass FR: route de contournement [f] ; voie de contournement [f]

bypass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heißgasbypassregelung {f}hot gas bypass control
Ableitkondensator {m}bypass capacitor
Umleitungskanal {m}bypass channel
Bypass {m} [med.]bypass
Bypass-Operation {f} [med.]bypass surgery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bypass
Back to top