ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลีก*, -หลีก-

หลีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลีก (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, เบี่ยง, ขยับหนี
หลีกทาง (v.) give way See also: get out of the way, make way Syn. หลบ, เลี่ยงทาง
หลีกทาง (v.) step aside See also: step down, make way for, make room for, make place for
หลีกลี้ (v.) escape See also: run away from Syn. หนี, หลบลี้
หลีกหนี (v.) escape See also: run away from Syn. หนี, หลีกลี้, หลบลี้
หลีกหนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Ops. เผชิญปัญหา
หลีกเลี่ยง (v.) avoid See also: evade Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก
English-Thai: HOPE Dictionary
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability,inevitableness n. inevitably adv.
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
obviate(ออบ'วิเอท) vt. ป้องกันหรือขจัด,ทำให้ไม่จำเป็น,ปัดเป่า,หลีกเลี่ยง., See also: obviable adj. obviation n. obviator n., Syn. avert
office automationการอัตโนมัติสำนักงานใช้ตัวย่อว่า OA (อ่านว่า โอเอ) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่อวคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
perforce(เพอฟอร์สฺ') adv. ด้วยความจำเป็น,อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.
run-out(รัน'เอาทฺ) n. การหลบหนี,การหลีก,การเลี่ยง
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
slink(vi) แท้งลูก,เล็ดลอด,เดินหลีกไป,เดินหลบหน้า
subterfuge(n) ข้ออ้าง,ข้อหลีกเลี่ยง,คำบอกปัด
swerve(vt) หลบ,เหไป,หลีก,หักเลี้ยว,หันขวับ
switch(n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Esc key; Escape keyแป้นหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape characterอักขระหลีก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Escape key; Esc keyแป้นหลีก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retreatล่าถอย, หลีกเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
Inaccessibleหลีกหนีลูกน้อง [การแพทย์]
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
weasel (vt.) หลีก See also: เลี่ยง
back away (phrv.) หลีกหนี See also: หนี Syn. back off, retreat from
back off (phrv.) หลีกหนี See also: ถอยไป, หลบไป Syn. back away, retreat from
avoid (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ Syn. keep away from, flee from, abstain from Ops. face, meet
circumvent (vt.) หลีกเลี่ยง Syn. avoid, elude, bypass
fight shy of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง
flinch from (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง
get around (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง Syn. get round
get away from (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนีหลุดรอดไปได้
get round (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: เลี่ยง Syn. get around
keep clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. remain clear of, stay clear of, steer clear of
keep from (phrv.) หลีกเลี่ยง
keep off (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หยุด, เลิก, ละ Syn. keep away from, stay away from
miss (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หนี Syn. avoid, escape
remain clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. stay clear of, steer clear of
remain clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, steer clear of
shirk (vt.) หลีกเลี่ยง Syn. avoid, evade, neglect Ops. attend
sidestep (vi.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
sidestep (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
stay clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, remain clear of, steer clear of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Get out of my wayหลีกทางฉันไป
Just ignore him, it's not worth itก็แค่หลีกเลี่ยงเขา มันไม่คุ้มค่าหรอก(ที่จะไปยุ่งกับเขา)
There's something that we've been avoiding all dayมีบางสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงมาทั้งวัน
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม
If something really happens, I won't be helped responsible for itถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันต้องรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Move, man, move, move, move!หลีก หลีก หลีก หลีก!
What do you mean, move?หลีก? หมายความว่าไง?
Step out of me way! Move it! I used to be somebody important!หลีกทาง ฉันเป็นคนสำคัญนะ
Get out of the way. I can't see!หลีกทาง ฉันไม่สามารถดู!
Make way, Bill. Let the gentleman pass.หลีกทาง บิล ให้คุณสุภาพบุรุษผ่านไป
Get out of the way! Sit down!หลีกทาง ลงนั่ง การพัก ต่ำ.
Step down or you'll both die.หลีกทาง หรือ คุณทั้งสองจะตายด้วยกันทั้งคู่
Get out of the way! What happened here? !หลีกทาง เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ?
Get out of the way.หลีกทาง เพราะมีแม่อย่างเธอไง
Where did Bauer take President Logan?หลีกทาง! บาวเออร์พาปธน.โลแกน ไปทางไหน?
Get out of my way, Brian, please.หลีกทางฉันเดี๋ยวนี้.. ขอบใจ
Out of my way, you filthy brat!หลีกทางซะ เจ้าเด็กหลืือขอสกปรก
Out of the way, I'm coming in to land.หลีกทางด้วย ข้ากำลังจะลงจอดล่ะ จาฟา ดูนี่สิ
Step aside, step asideหลีกทางด้วย หลีกทางด้วย
Get out of the fucking way. The Brits is after us!หลีกทางร่วมเพศ Brits เป็นตามหลังพวกเรา!
Please move. We're gonna go fuck now.หลีกทางหน่อย \ เรากำลังจะไปอึ้บกัน
Excuse me. Police. CBI.หลีกทางหน่อย นี่ตำรวจ
Oh! Stand back. Moody teenager coming through.หลีกทางหน่อย วัยรุ่นอารมณ์เสียกำลังมา
Coming through, make a hole. Make a hole.หลีกทางหน่อย หลบหน่อย
Out of the way. Out of the way.หลีกทางหน่อย หลีกทางหน่อย
Out of the way, out of the way, out of the way.หลีกทางหน่อย หลีกทางหน่อย
Move out of the way! Get out! There's just no point in cause unnecessary troubleหลีกทางหน่อย หลีกไป พวกเขาไม่ได้ให้ล็อกเกอร์นาย ในห้องพักอาจารย์หรือ
Move along, nothing to see here.หลีกทางหน่อย ไม่มีอะไรต้องดู
Out of my way, I can't see.หลีกทางหน่อยข้ามองไม่เห็น
Coming through. Excuse me. It's mine.หลีกทางหน่อยครับ ขอโทษครับ ผมจัดการเอง
Coming through. I called it.หลีกทางหน่อยครับ ผมถูกเรียก
I've completely blown off Jamie.หลีกทางหน่อยทุกๆคน ฉันเสียใจอย่างมากกับเจมี่
Give way or see brains upon the ground.หลีกทางให้ข้าหรือจะให้สมองไหลไปกองอยู่บนพื้น
Stay out of mine more.หลีกทางให้ฉันมากกว่านี้
Make way for the prefect!หลีกทางให้ท่านเจ้าเมือง!
Many are those who remember today the miracles our beloved brother performed in life.หลีกทางให้ท่านเจ้าเมือง!
Now, move out of my way.หลีกทางให้ผมเดี๋ยวนี้
And, gentlemen, allow the women and children through to the front.หลีกทางให้ผู้หญิงและเด็กๆ ผ่านหน่อย
Bring forward the women.หลีกทางให้พวกผู้หญิง
Stay out of the way. What are you talking about?หลีกทางให้สิ นายพูดอะไรมั่วนิ่ม
Let her through.หลีกทางให้เธอออกไปหน่อย.
Step aside so I can give our guest a proper greetingหลีกทางให้แขกของเราได้ทักทายกันหน่อย
Out of my way, I will give my speech.หลีกทางไป ฉันจะออกไปกล่าวคำปราศรัย
Come on already, let's go!หลีกทางไปซะ เร็วเข้า!
Out of my way, saber. You answer to me now.หลีกทางไปเลย แกเป็นลูกน้องฉันแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลีก
Back to top