ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลับ*, -หลับ-

หลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลับ (v.) sleep See also: be asleep, go to bed Ops. ตื่น
หลับ (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. นอนหลับ, นอน
หลับ (v.) sleep See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber Syn. นอน, นอนหลับ Ops. ตื่น
หลับ (v.) nap See also: slumber, doze, sleep, drowse Syn. นอน Ops. ตื่น
หลับ (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. นอน, นอนหลับ, บรรทม
หลับๆ ตื่นๆ (adv.) dog sleep
หลับตา (v.) close one´s eyes Ops. ลืมตา
หลับนก (v.) sit taking a hap See also: sit dozing off, sit drowsing Syn. นั่งหลับ, นั่งสัปหงก
หลับนอน (v.) make love See also: have sex Syn. ร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์
หลับนอน (v.) sleep See also: take a nap, go to bed Syn. นอนหลับ Ops. ตื่น
หลับใน (v.) sleep without closing eyes See also: doze off
หลับใหล (v.) sleep See also: be asleep, go to bed Syn. หลับ Ops. ตื่น
หลับไหล (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน
English-Thai: HOPE Dictionary
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
chloraln. ยานอนหลับชนิดหนึ่ง.
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
drowse(เดราซฺ) {drowsed,drowsing,drowses} vt.,vi. (ทำให้) ง่วง,โงเง,สัปหงก,เซื่องซึม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น. n. การสัปหงก,การเซื่องซึม., Syn. doze
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
hypnotic(ฮิพนอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสะกดจิต,ซึ่งทำให้หลับ. -n. ยานอนหลับ,ผู้ถูกสะกดจิต
hypnotise(ฮิพ'นะไทซ) vt.,vi. สะกดจิต,ทำให้หลับ., See also: hypnotis (z) -ation n. hyonotis (z) ability n. hypnotis (z) able adj., Syn. entrance
hypnotize(ฮิพ'นะไทซ) vt.,vi. สะกดจิต,ทำให้หลับ., See also: hypnotis (z) -ation n. hyonotis (z) ability n. hypnotis (z) able adj., Syn. entrance
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
incubus(อิน' คิวบัส) n., (pl. -bi, -buses) ผีที่เข้ามานอนทับคนที่กำลังหลับ (โดยเฉพาะผีผู้ชายที่เข้าร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่กำลังหลับ) , สิ่งที่ครอบงำจิตใจ, ภาระที่หนัก
insomnia(อินซอม'เนีย) n. การ (โรค) นอนไม่หลับ, Syn. sleeplessness
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
lullaby(ลัล'ละบี) n. เพลงกล่อม,เพลงกล่อมเด็กให้หลับ,สิ่งที่กล่อมให้หลับ. vt. กล่อมให้หลับ
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
narcosis(นาร์โค'ซิส) n. ภาวะง่วงหลับ
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.
paraldehyden. สารมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทและยานอนหลับ
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
retrocede(รีทระซีด') vi. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ,หลับใน,เข้าข้างใน vt. มอบคืน,คืนให้,คืนที่ดินให, See also: retrocession n. retrocedence n. retrocessive adj., Syn. recede,retire
shut(ชัท) vt.,vt.,n. (การ) ปิด,งับ,ปิดประตู,งับ,พับ,หุบ,หนีบ,เก็บ,หลับตา,หยุด,หยุดเปิด,ล้อมไว้,ใส่กลอน adj. ปิด ปิดไว้.
shut-eye(ชัท'อาย) n. การนอนหลับ, Syn. sleep
English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
chloral(n) ยาชา,ยาสลบ,ยานอนหลับ
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
hypnotic(adj) ถูกสะกดจิต,ถูกวางยา,ที่ทำให้หลับ
hypnotize(vt) สะกดจิต,ทำให้หลับ
insomnia(n) โรคนอนไม่หลับ
nap(n) การม่อยหลับ,การเผลอหลับ
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
shutter(n) ยานอนหลับ,หน้าต่างบานเกล็ด,แผ่นมู่ลี่,ที่ปิดเปิดหน้ากล้อง
sleep(n) ความง่วง,การนอน,การหลับ,การจำศีล
sleeper(n) รถนอน,คนนอนหลับ,ไม้หมอนรถไฟ,ชุดนอนของเด็ก
sleepless(adj) นอนไม่หลับ,ตื่นอยู่
sleepwalking(n) การเดินหลับ,การเดินละเมอ
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyelid closure reflexรีเฟล็กซ์หลับตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypnotic๑. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ somnifacient ๒ และ soporific ๒]๒. -การสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insomniaการนอนไม่หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insomniacผู้นอนไม่หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporiferous-ทำให้หลับลึก [มีความหมายเหมือนกับ soporific ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sleep mode controlการควบคุมภาวะหลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sleeping sicknessโรคหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somniferous; somnific-ชวนให้หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporอาการหลับลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soporific๑. -ทำให้หลับลึก [มีความหมายเหมือนกับ soporiferous]๒. ยานอนหลับ [มีความหมายเหมือนกับ hypnotic ๑ และ somnifacient ๒]๓. สิ่งทำให้นอนหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]
Insomniaอาการนอนไม่หลับ, นอนไม่หลับ, การนอนไม่หลับ [การแพทย์]
Sleepการนอนหลับ [TU Subject Heading]
Sleep initiation and maintenance disordersการนอนไม่หลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Bo Bo’s (sl.) หลับ
Bo Peep (sl.) หลับ
count sheep (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. nod off, take a nap
drop off (phrv.) หลับ Syn. doze off
drop off (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. count sheep, nod off, take a nap
get off (phrv.) หลับ Syn. doze off
go off (phrv.) หลับ Syn. doze off
kip (sl.) หลับ
sack out (phrv.) หลับ See also: นอนหลับ
sleep (vi.) หลับ Syn. doze, nap, snooze Ops. awaken
take a nap (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. count sheep, nod off
nod off (phrv.) หลับ (คอตก) Syn. doze off
flake out (phrv.) หลับ (คำไม่เป็นทางการ)
kip (vi.) หลับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sleep
land of Nod (idm.) หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
crash out (phrv.) หลับอย่างรวดเร็ว (คำสแลง)
dead to the world (sl.) หลับเป็นตาย See also: หลับสนิท, หลับอุตุ
sleep away (phrv.) หลับไม่ยอมตื่น See also: หลับยาว, หลับต่อเนื่อง Syn. sleep off
asleep (adj.) นอนหลับ See also: หลับ Syn. sleeping
awaken from (phrv.) รู้สึกตัว (จากหลับ) See also: ตื่นจาก (หลับ) Syn. arouse from
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't sleep wellฉันหลับไม่สนิทนัก
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
Are the children asleep?เด็กๆ หลับหรือยัง?
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
I'm still asleepฉันยังหลับอยู่นะ
You're not asleep, you're awakeเธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slubber, sleep, chase tails, chew shoes.น้ำลายไหลย้อย หลับ \ ไล่จับหางตัวเอง กัดรองเท้า
Just remember this moment and sleep, eat, and live lightly.แค่จดจำสิ่งที่อยู่ตรงนี้ และ หลับ กิน และอยู่แบบสบาย ๆ ที่นี่
There, there. Sleepy, sleepy, big, fat piggy.นั่น นั่น หลับ หลับซะนะ...
♪ I eat, sleep and breathe them ♪#ฉันกิน หลับ และหายใจกับพวกเธอ#
To sleep, perchance to dream... ♪ Mrs. F?หลับ อาจจะฝัน มิส เอฟ
He's out like a light already.หลับจนลืมปิดไปเลย ดูสิ
Until then, Willy Wonka."หลับจากนั้น คุณวิลลี่ วองก้าจะดูแลเธอเอง
Crash his car, Troy!หลับซะ บริตต้า หลับซะ
Sleep, sweet girl. You have so much ahead of you.หลับซะนะ สาวน้อย อนาคตยังอีกใกล้
Siesta, in the sub-conscious...หลับซักงีบในร่างนี้... แล้ว..
She's sleeping so well. What an angel.หลับดีจริงๆ นางฟ้าตัวน้อย
Close your eyes. Now taste this.หลับตา คราวนี้ลองนี่
Close your eyes, Josh. Take a deep breath and relax.หลับตา จอชช์ หายใจลึกๆ และผ่อนคลาย
Close your eyes. Close your eyes, tight, tight, tight, tight.หลับตา หลับตาซะ หลับให้สนิท สนิทเลย
Keep those eyes closed. No peeking.หลับตา ห้ามแอบมองเด็ดขาด
Close your eyes, and imagine what life could be like in ten years.หลับตาก่อน แล้วคิดถึงชีวิตเธอ ในอีก 10 ปีข้างหน้า
Close your eyes until I'm gone.หลับตาจนกว่าฉันจะไปนะ
"Close your eyes, you'll get a surprise. "หลับตาซะ เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพร์ซ
Close your eyes. Mommy loves you.หลับตาซะ แม่รักหนูนะจ๊ะ
Just close your eyes.หลับตาซะ แล้วผ่อนคลาย
Close your eyes. lt's better not to see it.หลับตาซะ, จะดีกว่า ถ้าไม่เห็นมัน
Close your eyes and think of something nice. Think of somehing nice.หลับตาซะและคิดถึงบางสิ่งที่ดี
Close your eyes and I'll show you.หลับตาซิ ...แล้วฉันจะโชว์ให้คุณดู
Close your eyes and point.หลับตาลง และลองชี้ไป
Close your eyes or we will never be together again.หลับตาลง ไม่งั๊นเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเลยนะ
Close your eyes. This is going to help you.หลับตาลงช้าๆ จะช่วยได้
Close your eyes and open your mind.หลับตาลงซะ... แล้วเปิดใจ
Close your eyes and try to imagine it.หลับตาลงและจินตนาการดูสิ
Close your eyes, Molly. I can save you.หลับตาสิ มอลลี่ย์ แม่จะช่วยลูกเอง
Close your eyes, put your hands against me.หลับตาสิ วางมือคุณไว้บนตัวฉัน
Close your eyes and drink.หลับตาสิ แล้วดื่มนี่ซะ
Just close your eyes. like me.หลับตาสิฮะ เหมือนผมไง
Keep your eyes closed. Come this way a little bit.หลับตาเธอไว้นะ ขยับมาทางนี้นิดนึง
Just shut your eyes and say, "Go away."หลับตาเสีย แล้วพูดว่า ไปให้พ้น
I don't figure the best way to do that is to close my eyes and then hope he gets picked up in Seattle!หลับตาแล้ว หวังว่าเขาได้จับใน ซีแอตเติ
Keep my eyes on the clouds?หลับตาแล้วคิดถึงก้อนเมฆ?
Why don't you close your eyes and point at something?หลับตาแล้วชี้ไปที่ซักอย่างสิ
I couldn't even blink without seeing that man's face.หลับตาแล้วยังเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำ
Shut your eyes and get rid of all the a-ca-politics, then you can remember that being at Lincoln Center, in the Big Apple, and singing on this storied stage is the dream of every a cappella singer.หลับตาและสัมผัสกับเสียงล้วนๆ มันจะทำให้คุณได้จดจำ ลินคอร์นเซ็นเตอร์ แห่งนี้ สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความฝันของนักร้องผ่านเสียงเพลง
Close your eyes and don't open them.หลับตาและอย่าลืมตานะ

หลับ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: หลับ English: to sleep
眠る[ねむる, nemuru] Thai: หลับ English: sleep

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลับ
Back to top