ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยั่งรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยั่งรู้*, -หยั่งรู้-

หยั่งรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยั่งรู้ (v.) enlighten See also: have insight Syn. หยั่งทราบ
English-Thai: HOPE Dictionary
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ,โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,โดยสหัชญาณ,โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge
oneiromancy(โอไน'ระแมนซี) n. การหยั่งรู้หรือทำนายจากความฝัน การทำนายฝัน., See also: oneiromancer n.
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ,การแลเห็น,การมองเห็น,สัญญาณ,การหยั่งรู้,ญาน,ความรู้สึก,ความรู้สึกสัมผัส,สิ่งที่มองเห็น,การรับรู้สัมผัส,การกำหนดรู้,การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.
perceptual(เพอเซพ'ชวล) adj.เกี่ยวกับการสัมผัสรู้,เกี่ยวกับการหยั่งรู้หรือมองออก., See also: perceptually adv.
sixth sensen. การหยั่งรู้,ความสามารถในการหยั่งรู้, Syn. intuition
English-Thai: Nontri Dictionary
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้,โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insight๑. (จิตเวช.) การหยั่งรู้ตนเอง๒. วิจารณญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fey (adj.) ซึ่งหยั่งรู้ถึงเคราะห์กรรม See also: ที่มีลางสังหรณ์ Syn. eccentric
inscrutable (adj.) ไม่อาจหยั่งรู้ได้ See also: ยากที่จะเข้าใจได้, ลึกลับ, ลับลมคมใน Syn. incomprehensible, mysterious
intuition (n.) การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ See also: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ Syn. instinct, perception, insight
perceptive (adj.) ซึ่งสามารถหยั่งรู้ See also: ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ซึ่งสามารถรับรู้ได้ Syn. prehensile, shrewd Ops. unperceptive
second sight (n.) การหยั่งรู้อนาคต
seer (n.) ผู้อวดอ้างว่าหยั่งรู้อนาคต See also: ผู้อ้างว่ามีอำนาจวิเศษ Syn. wizard, sorcerer, magician
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did some ... that you had lost a button?หยั่งรู้เรื่อง \ แล้วกระดุมคุณหายจริงหรือเปล่า
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้
I sense it as a holy man.ผมหยั่งรู้ได้จากภายนอก
The loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure.กระทั่งมันพังไป แต่ก่อนที่มันจะพัง เครื่องมันพลันบังเกิดความหยั่งรู้
A young warrior once consulted a seer of sorts... and was told that he would die at the hands of a Furyan.มีนักรบหนุ่มเคยถาม เรื่องต่างๆกับผู้หยั่งรู้ ท่านตอบว่าเขาจะตาย ด้วยน้ำมือของชาวฟิวเรี่ยน
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้
Goodness, you must comprehend a great deal in the idea.พระเจ้า คุณต้องหยั่งรู้ ในความคิดนี้มากทีเดียว
Youre the man that knows what im going to do before I do it. right?คุณคือชายผู้หยั่งรู้ เขาจะไปทำก่อนที่ผมจะทำ ใช่ไหม
This thing has really gone off the rails. Who has a pen?เรื่องพวกนี้มักจะเกินหยั่งรู้ได้ ใครมีปากกาบ้างครับ
The prophets had a way Conversation with the King.ผู้หยั่งรู้ มีทางออกที่จะบอกกับราชา
This Precog sees the future so we must be careful.ผู้หยั่งรู้ สามารถเห็นอนาคตได้ เราต้องระวังนะ
One of them is being able to tell when somebody is hiding something.หนึ่งในนั้นคือการหยั่งรู้เรื่องที่ บางคนต้องการปกปิดมันเอาไว้
What matters is not a simple divine revelation, but the willpower of people, never giving up whatever the ordeal might be.แล้วมันจะเผยให้เห็นถึงความหยั่งรู้จากสวรรค์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นมติจากสวรรค์ แต่ถ้าพลังจากประชาชนไม่ยอมรับถึงสิ่งนี้เล่า
Even if you can't imagine the explanation, Sister, remember there are things beyond your knowledge.หากว่าคุณไม่สามารถคาดเดาขยายต่อได้,ซิสเตอร์ จำไว้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง อยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะหยั่งรู้ได้
It doesn't make her psychic.นั่นไม่ทำให้เธอหยั่งรู้ไปทุกอย่างหรอก
But how he knew all that.แล้วเขาหยั่งรู้เรื่องทั้งหมดได้ไง
He has chosen this house because he felt that certain forces are present.เขาเลือกสถานที่นี้สร้างบ้านก็เพราะ เขาหยั่งรู้ว่า มีพลังบางอย่างของโลกอยู่ที่นี่
Something unknowable that dwells in the soul,อะไรบางอย่างที่ยากจะหยั่งรู้ ที่หยั่งลึกลงในวิญญาณเรา
"He who foresees calamities"เขาผู้หยั่งรู้มหันตภัย"
You say it like every relationship is doomed to end.แสดงว่าทุกความสัมพันธ์ล้วนจบลงเมื่อถึงเวลา ผมเป็นผู้หยั่งรู้
How very perceptive of you, Merlin.นั่นเป็นการหยั่งรู้ของเจ้าหรือ เมอร์ลิน
To those who know how to use it, the crystal holds great knowledge.หากใครก็ตามที่รู้ถึงวิธีการใช้มัน คริสตัลนี้มีความสามารถเกี่ยวกับการหยั่งรู้
What kind of knowledge?การหยั่งรู้ประเภทไหน?
The knowledge of what is, what has been and what is yet to come.การหยั่งรู้ว่าสิ่งใด อะไรที่จะเกิดขึ้น และรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร
I am not omniscient...อนาคตของผมเอง ผมไม่ใช่ผู้หยั่งรู้
If you already know the future, then why were you surprised when I left you?ถ้าคุณหยั่งรู้อนาคตอยู่แล้ว ทำไมคุณถึงประหลาดใจตอนที่ฉันบอกลา ?
Everything is preordained.ทุกสิ่งล้วนเป็นการหยั่งรู้ล่วงหน้า
Why does my perception of time distress you so?ทำไมญาณหยั่งรู้ของผม ถึงเป็นภัยต่อคุณน่ะเหรอ ?
Fiction has to make sense.สัจธรรมต้องอาศัยการหยั่งรู้
I have emerged, enlightened.แต่ผมก็พบกับ การหยั่งรู้
And yet, in the midst of all this darkness I see some people who will not be bowed.และที่สุดหยั่งรู้ในความมืดมิด ฉันเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยก้มหัวให้ใคร
She's schizophrenic, but it doesn't mean that she's not perceptive.เธอเป็นโรคจิตเสื่อม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เธอจะไม่สามารถหยั่งรู้ได้
Professor Norton, although, God knows why.ศ.นอร์ตัน ถึงแม้ไม่มีใครหยั่งรู้ว่า...
I want to tell the story of Jesus from the perspective of a filmmaker exploring the life of Jesus.ผมต้องการเล่าเรื่องราวของพระเยซู ผ่านมุมมองของผู้สร้างหนังที่ต้องการ หยั่งรู้ชีวิตของท่าน
We can't even comprehend.- ซึ่งเราไม่สามารถหยั่งรู้ได้
I've honed my intuition, learned how to identify those I could really trust.ผมอาศัยการหยั่งรู้ เรียนรู้ว่าจะดูคนทีีผมไว้ใจได้จริงๆ
He's an ancient seer who helps many on their quest with added insight.ผู้หยั่งรู้โบราณที่ช่วยเหลือ ผู้ทำภารกิจเพื่อเกียรติยศด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
You could be like The-The Show Choir Whisperer.เธอเป็นเหมือนพวก ผู้หยั่งรู้งานร้องเพลงได้เลย
Who's the unpredictable one?ยากที่จะหยั่งรู้จิตใจได้
Where they go or what they become, it's unknown to me.เขาจะไปไหน เขาจะเป็นยังไง ฉันก็ไม่อาจหยั่งรู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยั่งรู้
Back to top