ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prehensile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prehensile*, -prehensile-

prehensile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prehensile (adj.) ที่เข้าใจได้เร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, that'll get you your prehensile strength back.คุณรู้ไหม นั่นมันจะทำให้คุณ พลังของคุณกลับคืนมา
Mark 42 autonomous prehensile propulsion suit testเริ่มการทดสอบ มาร์ค 42 ชุดเกราะอิสระขับเคลื่อนด้วยไอพ่น
Just ask. I got a ton of new tech. I got a prehensile suit.ขอมาเลย ของเล่นใหม่มีหุ้มมีเกราะเหล็กหุ้มประกอบร่าง

prehensile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งวง[n.] (ngūang) EN: trunk ; proboscis FR: trompe [f] ; trompe préhensile [f] ; trompe d'éléphant [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prehensile
Back to top