ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมู่ชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมู่ชน*, -หมู่ชน-

หมู่ชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมู่ชน (n.) public Syn. มวลชน, มหาชน
หมู่ชน (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, ฝูงชน
หมู่ชน (n.) people See also: citizens, populace Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน
หมู่ชน (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, ฝูงชน, ประชาชน
หมู่ชน (n.) community See also: crowd, mass, throng Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน
หมู่ชน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่คน, ฝูงชน
หมู่ชน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน
English-Thai: HOPE Dictionary
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
English-Thai: Nontri Dictionary
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you will fulfill your destiny and take over the restaurant!เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา
We are noodle folk.เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมู่ชน
Back to top