ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนหลัง*, -ส่วนหลัง-

ส่วนหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนหลัง (adj.) rear See also: back, hind
ส่วนหลัง (n.) rear part
English-Thai: HOPE Dictionary
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backend(แบค'เอนดฺ) n. ส่วนหลัง
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
dorsum(ดอร์'ซัม) n. ส่วนหลังของร่างกาย,ส่วนหลัง -pl. dorsa
glossopharyngealไปเลี้ยงลิ้นส่วนหลังรับความรู้สึกจากลิ้น การกลืน เร้าให้หลั่งน้ำลาย ทำให้กล้ามเนื้อของหลอดคอเคลื่อนไหว
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
hindbrain(ไฮนดฺ'เบรน) n. สมองส่วนหลังซึ่งรวมสมองน้อย
hippogriff(ฮิพ'พะกรีฟ) n. สัตว์ประหลาด (ในนิยาย) ที่คล้ายตัว griffin ที่มีร่างและ ส่วนหลังเป็นม้า., Syn. hippogryph
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
retina(เรท'ทะนะ,เรท'นะ) n.เยื่อเรตินา,เยื่อชั้นในสุดของส่วนหลังของลูกตา มีหน้าที่รับภาพจากแก้วตา, See also: retinal adj.
saddle(แซด'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
English-Thai: Nontri Dictionary
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง
latter(adj) ถัดมา,อันต่อมา,ส่วนหลัง,ระยะหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
velarizationลักษณะลิ้นส่วนหลังสู่เพดานอ่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caudal Portionส่วนหลัง [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back (n.) ส่วนหลัง See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย Syn. rear Ops. front, fore
latter (n.) ส่วนหลัง Syn. the second of the two
posterior (n.) ส่วนหลัง See also: ก้น, สะโพก
rear (n.) ส่วนหลัง See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย Syn. back Ops. front
the second of the two (n.) ส่วนหลัง
occiput (n.) ส่วนหลังของศีรษะ See also: ท้ายทอย
hindquarter (n.) ส่วนหลังของสัตว์ 4 เท้า
anticline (n.) ส่วนหลังลาด
dorsal (adj.) เกี่ยวกับส่วนหลัง See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง Syn. spinal, lumbar, posterior, back
rearward (adj.) ใกล้ส่วนหลัง
sciatica (n.) อาการปวดตามส่วนหลัง สะโพกและขาเพราะกดทับ sciatic nerve
tail (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับส่วนหลัง See also: ซึ่งเกี่ยวกับข้างท้าย, ซึ่งเกี่ยวกับส่วนท้าย, เกี่ยวกับหาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The back of our head kind of looks funny.ส่วนหลังของหัวพวกเรา ดูค่อนข้างตลกเนอะ
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม
I need to see any footage you have of the back part of the Plaza.ผมขอดูเทปที่ถ่ายส่วนหลังของพลาซ่า
OK. Give me footage of the back part of Plaza on two. -Got it!โอเคขอผมดูเทปที่ถ่ายส่วนหลังของพลาซ่าบนจอ 2-นั่นไง!
Just outside the back annex.ข้างนอกส่วนหลังของตึกเล็ก
It's coming. These roof sections are brutal.ก็ไปได้เรื่อย ๆ ส่วนหลังคามันยากน่ะ
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง
Highly unlikely, given that aiming a firearm involves your cerebellum and occipital lobe, while your brain tumor was temporoparietal.ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ การเล็งเป้าสัมพันธ์ กับสมองส่วนที่สั่งการให้เคลื่อนไหว และสมองส่วนหลัง ขณะที่เนื้องอกในสมองของคุณ อยู่บริเวณส่วนขมับ
You agree that the latter is fixed "declasse interseptron targetsytem" old-fashioned.คุณเห็นด้วยไหมว่าส่วนหลังนี้ถูกซ่อม \ \"declasse interseptron targetsytem\" ในแบบเดิมนะ
Opening rear hatch.กำลังเปิดประตูส่วนหลัง
In the parietal lobe.ในสมองส่วนหลังกระหม่อม
Dorsal fin from a foxface rabbitfish.ครีบส่วนหลังจากปลาสลิดทะเลโฉมงาม
First, let's examine the overview of the robot park...เรามาดูที่รายงานจากอินชอนด้วยกันนะคะ ถ้าเรามองที่ส่วนหลัง...
"The impact on the posterior of the victim's cranium..."แรงกระทบกระเทือนบนส่วนหลังหัวกะโหลกของเหยื่อ...
Bilateral fracture of the pars interarticular of the C2 vertebra.ที่กระดูกส่วนหลังของ กระดูกสันหลัง C2
I mean, at first, I thought it was Jonathan Gilbert's journal, but it ended up being his granddaughter's, who apparently went just as crazy as he did, so great genes, huh?ฉันหมายถึง,อย่างแรก,ฉันคิดว่ามันเป็นบันทึกของโจนาทาน กิลเบิร์ต แต่ส่วนหลังๆ เป็นของหลานสาวของเขา ที่เห็นได้ชัดว่าเสียสติไปเหมือนๆ กันกับเขา
Look at the back of the patellas.ลองดูที่ส่วนหลังของกระดูกสะบ้า
I want you to aim for the rear quarter panel of their car, and don't let off the gas, you got that?ผมอยากให้คุณ เล็งไปที่ส่วนหลังของรถ แต่อย่าไปโดนตัวถัง โอเคไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนหลัง
Back to top