ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีซีดจาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีซีดจาง*, -สีซีดจาง-

สีซีดจาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีซีดจาง (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีซีดจาง
Back to top