ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งล่อใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งล่อใจ*, -สิ่งล่อใจ-

สิ่งล่อใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งล่อใจ (n.) temptation See also: enticement, lure
สิ่งล่อใจ (n.) seductions See also: allurement, temptation Syn. สิ่งจูงใจ
สิ่งล่อใจ (n.) lure See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ
สิ่งล่อใจ (n.) temptation See also: lure, seduction
สิ่งล่อใจ (n.) temptation See also: lure, seduction
English-Thai: HOPE Dictionary
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
temptation(เทมพฺเท'เชิน) n. การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ,สิ่งล่อใจ., See also: al adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก
Remember what I said about temptation? - Uh-huh.โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ฉันพูด เกี่ยวกับสิ่งล่อใจ?
When I found out I could read minds, it was a temptation, I was weak.ตอนที่รู้ว่าฉันอ่านใจได้ มันเป็นสิ่งล่อใจ ฉันอ่อนแอ
What if I made you a tempting offer?แล้วถ้าผมเสนอสิ่งล่อใจล่ะ
Lead us not into temptation,นำพาเราให้พ้นจากสิ่งล่อใจ
If Levi decided to move back to his family, he wanted to remove all temptation, so he wouldn't change his mind.ถ้าลีวายตัดสินใจย้ายกลับ ไปอยู่กับครอบครัว เขาต้องกำจัดสิ่งล่อใจทุกอย่าง ไม่เช่นนั้นเขาไม่อาจเปลี่ยนใจได้
Plus, we don't have a lot in common, although I'd like to get to know you better.บวกกับ เราไม่ได้มีสิ่งล่อใจมาก แม้ว่าฉันต้องการรู้จักคุณให้ดีขึ้น
Reduces temptation to touch anything.เพื่อเป็นการลดสิ่งล่อใจ ต่อการแตะต้องทุกสิ่ง
And he hates that you're a constant temptation.เขาไม่ชอบที่ เธอเป็นสิ่งล่อใจไม่เคยเปลี่ยน
Lucky we were there to put the toe stop to temptation.โชคดีที่เราอยู่ด้วย เพื่อหักห้ามสิ่งล่อใจ
I need the distraction.ฉันอยากได้ของสิ่งล่อใจ
You gotta learn to say no to temptation.นายต้องเรียนรู้ ที่จะปฏิเสธสิ่งล่อใจ
The only way Bo can be the champion she needs to be and lead the Fae to victory, is if she has no distractions.ทางเดียวที่โบจะเป็นผู้ชนะ ที่เขาต้องเป็น และนำเหล่าเฟไปสู่ชัยชนะ คือต้องไม่มีสิ่งล่อใจ
I'm a distraction?ฉันเป็นสิ่งล่อใจเหรอ
Bo's love for you is a distraction.ความรักของโบต่อเธอคือสิ่งล่อใจ
There will be many temptations in this new world, Pinocchio, but as long as you remain brave, truthful, and unselfish, you will not fail.มันจะมีสิ่งล่อใจมากมายในโลก ใหม่นี้ พิน็อคคิโอ แต่ตราบใดที่เจ้ายังคงกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และไม่เห็นแก่ตัว เจ้าจะไม่พลาด
Just couldn't quite settle down, you know? Too much temptation.แค่ไม่มากปักหลัก คุณรู้หรือสิ่งล่อใจมากเกินไป.
Well, uh... If you're looking for distraction,ถ้าอยากจะหาสิ่งล่อใจ
You know, this life has a lot of temptation.คุณจะรู้ว่าชีวิตน มีจำนวนมากของสิ่งล่อใจ.
I could use the distraction.ฉันต้องมีสิ่งล่อใจแล้วกัน
"I can resist anything except temptation.""ผมขัดขืนทุกอย่างได้ ยกเว้นสิ่งล่อใจ"
Loyalty is but a flower in the winds of fear and temptation.ความจงรักภักดีเป็น แต่ดอกไม้ในลม ของความกลัวและสิ่งล่อใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งล่อใจ
Back to top