ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งของ*, -สิ่งของ-

สิ่งของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งของ (n.) thing See also: article, matter Syn. วัตถุ
สิ่งของก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง
สิ่งของถวายพระ (n.) offering See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms Syn. จตุปัจจัย, เครื่องไทยธรรม
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) commodity See also: consumer goods Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) consumer goods See also: chattels, various utensils Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค Ops. เครื่องบริโภค
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) appliance See also: tool, equipment Syn. สิ่งของ
English-Thai: HOPE Dictionary
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
borrow(บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม, See also: borrower n. -Conf. lend
bric-a ###SW. brac (บริค'คะแบรค) n. สิ่งของที่สะสม,ของเก่า,ของโบราณ -S.bric-a brac
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
checkroomn. ห้องฝากหมวก เสื้อคลุมและสิ่งของอื่น ๆ
chose(โชส) v.,n. กริยาช่อง 2 ของ choose,สิ่งของ,สังหาริมทรัพย์
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
concrete numberตัวเลขที่เกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของเฉพาะอย่าง
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
dispenser(ดิสเพน'เซอะ) n. ผู้แจกจ่าย,ผู้ปรุงยาและจ่ายยา,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ภาชนะหรือเครื่องแจกจ่ายสิ่งของ
downwashn. สิ่งของที่ไหลล้างลงมา,กระแสลมที่พุ่งลงมา
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge,rubbish
grantee(กรานที') n. ผู้ได้รับสิ่งของ,ผู้ได้รับทุน,ผู้ได้รับเงิน,ผู้รับ
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต,บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ,รายการทรัพย์สิน,รายการสินค้า,แคทตาล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว,การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ,สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.
item(ไอ'เทิม) n. เรื่อง,อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ,รายการในบัญชี,ข่าว,มาตรา,ข้อ. adv. ด้วย,เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ,ลงบันทึก
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน,สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom
jumbo(จัม'โบ) n. คนตัวใหญ่มาก,สัตว์หรือสิ่งของที่ใหญ่โตมาก. adj. ใหญ่โตมาก,มหึมา
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse
legion(ดี'เจิน) n. กองทหารหรือทหารผสม,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนขนาดใหญ่,กองสิ่งของขนาดใหญ่, Syn. horde,multitude
English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
thine(pro) สิ่งของท่าน,สิ่งที่เป็นของคุณ
thing(n) สิ่งของ,เรื่อง,แบบ,กรณี,จุดประสงค์,การกระทำ
yours(pro) สิ่งของของท่าน,สิ่งของของคุณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chose (Fr.)สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattelทรัพย์, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invoice๑. บัญชีสิ่งของ (ปพพ.)๒. บัญชีสินค้า (ที่ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grave goodsสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพ [TU Subject Heading]
Agnosiaอาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย [การแพทย์]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Junk ของเลิกใช้, จังค์ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยน, การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reduce การลด การพยายามไม่ใช้สิ่งของที่ทำให้เกิดของเสีย เช่น การพยายามไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ [สิ่งแวดล้อม]
Repair การซ่อมแซม การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Scraper เครื่องกวาด เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tinner ทินเนอร์ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวทำละลาย ซึ่งใช้ผสมกับสิ่งอื่นเพื่อช่วยลดความหนืดหรือความข้นเหลว และตามปกติในการใช้ไม่มุ่งหมายให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีต่อสิ่งของนั้น ทางเคมีต่อสิ่งของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ant (suf.) ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง
vibe (n.) อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
article (n.) สิ่งของ See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ Syn. item, object, substance
objects (n.) สิ่งของ See also: วัตถุ Syn. belongings, things
stuff (n.) สิ่งของ See also: วัตถุ Syn. belongings, objects, things
thing (n.) สิ่งของ See also: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ
things (n.) สิ่งของ See also: วัตถุ Syn. belongings, objects
cloud (n.) สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
odds and ends (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก Syn. odds and sods
odds and sods (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก
loss leader (n.) สิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
jetsam (n.) สิ่งของที่ถูกโยนทิ้งลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักเรือ
exhibition (n.) สิ่งของที่นำมาแสดง See also: สิ่งที่นำมาแสดง
whim-wham (n.) สิ่งของที่ประหลาดๆ (คำโบราณ) See also: ของแปลกๆ
pillage (n.) สิ่งของที่ปล้นสะดมมา See also: ของโจร Syn. booty, loot, plunder
pyramid (n.) สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด See also: รูปพีระมิด Syn. monument
whaleback (n.) สิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายหลังปลาวาฬ See also: เช่น คลื่นในมหาสมุทร หรือเนินเขาลูกเล็ก
disc (n.) สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
beetle (n.) สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน See also: ไม้ตี
purple (n.) สิ่งของที่มีสีม่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no idea about the kinds of things girls likeฉันไม่ทราบว่าสาวๆ เขาชอบสิ่งของประเภทไหนบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่
So far, we've been able to link seven of the items in the photos to recent crimes.ที่ผ่านมาเราสามารถเชื่อมโยง สิ่งของ 7 ชิ้น ในรูปถ่ายที่เข้ากับอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นมาไม่นาน
We can pool our resources, our manpower.พวกเราสามารถแบ่งทรัพยากร สิ่งของ กำลังของเราให้พวกนายได้นะ
No, he gave you coordinates to a parcel recently purchased by Willman, Inc., a subsidiary of...เปล่า เขาบอกพิกัด สิ่งของ ที่เพิ่งซื้อเมื่อเร็วๆ นี้ โดย วิลเลียม อิงค์ บริษัทลูกของ
Whatever you lay your hands on, things, women, you ruin them.สิ่งของ ผู้หญิง อะไรที่อยู่ในมือแก เป็นต้องพัง ไม่มีชิ้นดี
Why are my things packed?สิ่งของของผมทำไมถึงได้ถูกเก็บครับ
The most recent stuff is top priority!สิ่งของชิ้นล่าสุด มีความสำคัญที่สุด!
Is that all the stuff from the credit cards?สิ่งของทั้งหมดนี่มาจากบัตรเครดิตใช่ไหม ?
Items that get caught in the gyre usually stay in the gyre, doomed to travel the same path, forever circulating the same waters.สิ่งของที่ติดอยู่ใน นํ้าวนนี้ ปรกติจะวนอยู่ที่นี่ ถูกชี้ชะตาให้เดินทางนี้
Items that get caught in the gyre usually stay in the gyre, doomed to travel the same path, forever circulating the same waters.สิ่งของที่ติดอยู่ใน\ นํ้าวนนี้ปรกติจะวนอยู่ที่นี่ ถูกชี้ชะตาให้เดินทางนี้ หมุนวนตลอดกาล\ ในน่านนํ้าแห่งนี้.
That stuff in the bag was wrapped up in newspaper from July, 2009.สิ่งของที่อยู่ในกระเป๋า ถูกห่อด้วยหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2009
There's no real pattern to the things he steals.สิ่งของที่เขาขโมยไม่ตายตัวเลย
All the items HR auctions off may have been appraised for millions of dollars, but they're really just fugazis, fakes, worthless junk.สิ่งของทุกอันที่ HR นำมาประมูล บางทีอาจจะถูกประเมิน ว่ามีค่าหลายล้านดอลล่าร์ แต่พวกมันจริงๆแล้ว
One of his colleagues was with him.สิ่งของนักศึกษาของเขา .คือกับเขา. \ NThey ที่วาดฉันข้างใน
This stuff'll kill you.สิ่งของนี้แหละจะฆ่านาย
Things move aroud here by themselves.สิ่งของบางอย่ามันย้ายที่เอง
For Mr Bartholomew Scott Blair.สิ่งของส่วนตัวสำหรับนายสกอตต์บาร์โธโลมินีแบลร์.
I'm all about elegant. Fancy stuff and fine dinin'.สิ่งของสวยงามหลากหลายกับมือเย็นแจ่มๆ
None of my stuff was even here.สิ่งของอย่างหนึ่งของฉัน เคยอยู่นี่
Items like musical soundtracks or diaries are destroyed.สิ่งของเช่นเพลงหรือไดอารี่ จะถูกกำจัดทิ้ง
The contents of this room could lay King's Landing low.สิ่งของในห้องนี้อาจทำให้ คิงส์แลนด์ดิ้งราบเป็นหน้ากลอง
New properties. Totally unpredictable.สิ่งของใหม่ คาดเดาไม่ได้เลย
Things not being where you left them.สิ่งของไม่อยู่ที่เดิม ตอนที่คุณวางเอาไว้
You can choose one of oursคุณสามารถเลือกสิ่งของของเราเอง
I need one of the pieces your father collected. Bronze piece, about this size.ผมต้องการสิ่งของชิ้นหนึ่งที่พ่อคุณสะสม มันเป็นสีบรอนซ์, ประมาณขนาดนี้.
Mrs. Riley, please!เจ้าเศษสิ่งของตัวน้อย...
I love to build and invent things.-ใช่, ฉันชอบสร้าง และตบแต่งสิ่งของมากเลย
Look at the artistry of these carvings, and the scrollwork.ดูที่ศิลปะ... สิ สิ่งของที่แกะสลักอย่างนี้, และการจัดวาง.
Have you, have you arranged our supplies?คุณได้, คุณได้เตรียมสิ่งของแล้วหรือยัง?
Her happiness is everything to me.ความสุขเธอคือทุกสิ่งของผม
Carting bulging sacks with his big great armsรถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ
I want that emergency response team up on the gantry. Now! Stage One Alert!ฉันต้องการที่ทีมรับมือกับเหตุฉุกเฉินขึ้น ไปบนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ตอนนี้!
Americans don't name children after objects.ชาวอเมริกันไม่ ตั้งชื่อเด็กจาก... ...สิ่งของ
I have museum-trained experts sent out here making sure... that these relics are preserved and catalogued properly.ผมมี จนท.พิพิธภัณฑ์ ควบคุมให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านี้ได้รับการทะนุถนอมไว้
Rose, you're no picnic, all right?โรส คุณไม่ใช่สิ่งของ
This is just stuff, and it's become more important to you than living.มันเป็นสิ่งของ แล้วคุณก็ให้ความสำคัญมันมากกว่าชีวิต
This lighter's ancient.นี้เป็นสิ่งของของคนโบราณ
I'm sorry I couldn't return anything to you.ฉันขอโทษที่ไม่ได้คืนสิ่งของบางอย่างให้พี่
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ?

สิ่งของ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งของ
Back to top