ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monument

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monument*, -monument-

monument ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monument (n.) อนุสาวรีย์ See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ Syn. memorial, shrine, token, headstone
monument (n.) บุคคลตัวอย่าง See also: สิ่งที่เป็นตัวอย่าง
monumental (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก Syn. massive
monumental (adj.) ซึ่งเป็นอนุสรณ์ See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ Syn. commemorative, memorial, honorary
monumentality (n.) การเป็นอนุสาวรีย์ See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์
monumentally (adv.) อย่างมีความหมายมาก See also: อย่างมากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial
English-Thai: Nontri Dictionary
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุสรณ์สถาน (n.) monument
อนุสาวรีย์ (n.) monument
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา
This depicts a monument on the west bank of the Nile.นี้บอกว่าอนุสรณ์นี้อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์
The Washington monument looks at it and says,อนุเสาวรีย์วอชิงตัน มองเห็นแล้วจะบอกว่า
This crap hole is a monument to self-reliance.หลุมโสโครกนี้ที่แท้คืออนุสรณ์ แด่ความเชื่อมั่นในตัวเอง
A soaring monument to nature's majesty.ป่าสูงอุดมๆปด้วยธรรมชาติอันน่าทึ่ง
Sir, we're getting reports that the Washington Monument it's gone.ท่านครับ เราได้รับรายงานว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลาย
Through the smoke and debris over the National Mall, we can confirm reports that the Washington Monument has been completely destroyed.มีควันและซากสลักหักพังทั่วทั้ง National Mall เราได้รับรายงานยืนยันว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง
What we now know is that a terriorist group is behind the destruction of the Washington Monument has a long history of aggressive acts on western targets.ตอนนี้สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นที่กลุ่ม terriorist ที่ทำลาย อนุเสาวรีย์วอชิงตัน มีประวัติอันยาวนานของการกระทำก้าวร้าว
Sixsmith, I climb the steps of the Scott Monument every morning and all becomes clear.ฮ‘ny ั˜ะฐั–lbrะตะฐk'ั• ะฐ rั–ั•ky ั€rะพั€ะพั•ั–tั–ะพn. ฮŸnะต lั–ttlะต ัะพัk-uั€, ะฐnd wะต ะฐrะต dะฐnglั–ng ะฐt hะตr mะฐั˜ะตั•ty'ั• ั€lะตะฐั•urะต.
We have brought down the arena in Capua... a monument of Rome built upon the backs of slaves.เราได้นำมาลง ที่เกิดเหตุใน Capua ... อนุสาวรีย์แห่งกรุงโรม สร้างขึ้นบนหลังของทาส
This monument is dedicated to the fallen soldiers of the revolutionary war.อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อ ระลึกถึงทหารที่เสียสละ ในสงครามเย็น
Now, this is a building that will stand as a monument to the man whose company and vision are his greatest legacies.อาคารที่จะเปรียบเสมือนอนุสรณ์ ของชายที่ทิ้งมรดกไว้เป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่

monument ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, 人民英雄纪念碑 / 人民英雄紀念碑] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, 巨著] monumental (literary) work
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, 极为庞大 / 極為龐大] monumental
纪念碑[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, 纪念碑 / 紀念碑] monument
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, 野叟曝言] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠

monument ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
建碑[けんぴ, kenpi] (n,vs) erection of a monument
断碑[だんぴ, danpi] (n) broken stone monument
書丹[しょたん, shotan] (n,vs) writing an inscription on a stone monument (e.g. before carving it)
石塔[せきとう, sekitou] (n) stone monument or pagoda
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance
詩碑[しひ, shihi] (n) poem inscribed on monument
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building
建立[こんりゅう(P);けんりつ, konryuu (P); kenritsu] (n,vs) (act of) building (temple, monument, etc.); erection; (P)
戦没者追悼[せんぼつしゃついとう, senbotsushatsuitou] (n,adj-no) war memorial; memorial (monument) to war dead
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments

monument ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī C) EN: Victory Monument FR: Monument de la Victoire [m]
อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชา[n. prop.] (Anusāwarī Ē) EN: FR: monument de l'Indépendance [m] ; Vimean Ekareach [m]
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย[n. prop.] (Anusāwarī K) EN: Khru Ba Si Wichai Monument FR:
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī P) EN: Democracy Monument FR: Monument de la Démocratie [m]
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Thao Suranaree Monument ; Thao Suranari Memorial FR:
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathā) EN: monument FR: monument [m]
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: chedi ; pagoda ; stupa ; bell-shaped stupa ; tapering-spired stupa ; tumulus ; mausoleum ; dagoba ; chatiya ; sepulchral monument FR: pagode [f] ; stûpa [m] ; stoupa [m] ; mausolée [m] ; tumulus [m]
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phrabørom R) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn FR:
ตั้งอนุสาวรีย์[v. exp.] (tang anusāw) EN: erect a monument FR: ériger un monument
ธรรมเจดีย์[n.] (thammajēdī) EN: repository of the Sacred Text ; doctrinal shrine ; shrine in which sacred texts are housed ; shrine of the Doctrine ; doctrinal monument FR:
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic ; monumental FR: vaste ; gigantesque ; monumental ; grand

monument ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation
Naturdenkmal {n}natural monument
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments
Kunstdenkmal {n}monument of art
monumental {adv}monumentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monument
Back to top