ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สับสน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สับสน*, -สับสน-

สับสน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สับสน (v.) jumble See also: muddle, confuse Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย
สับสนวุ่นวาย (v.) muddle See also: jumble, confuse Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
confusing(คันฟิว'ซิง) adj. ไม่ชัด,ยุ่ง,สับสน,งงงวย., See also: confusingly adv. ดูconfusing, Syn. complex
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorentationความจำสับสน
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
disorganisevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
fuddle(ฟัด'เดิล) {fuddled,fuddling,fuddles} vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน,ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate,confuse
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
confound(vt) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ
fuddle(vt) ทำให้เมา,ทำให้งง,มอมเมา,ทำให้สับสน
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง),ทำให้สับสน
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]
Confuseสับสน [การแพทย์]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
morass (n.) สถานการณ์ที่ยุ่งยาก สับสน หรือเป็นปัญหา
bamboozled (sl.) สับสน See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
befuddled (adj.) สับสน See also: มึนงง
buffaloed (sl.) สับสน See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
confuse (vt.) สับสน Syn. confound, puzzle
flummox (sl.) สับสน
jumble up (phrv.) สับสน See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. mix up, muddle up
lost (adj.) สับสน See also: ไม่สบายใจ
lost the plot (sl.) สับสน See also: ออกนอกประเด็น
muddle up (phrv.) สับสน See also: ฟุ้งซ่าน, ไม่รู้เรื่อง Syn. jumble up, mix up
turn topsy-turvy (phrv.) สับสน See also: วุ่นวาย
woozy (adj.) สับสน See also: งุนงง
lost (adj.) สับสนจนหลงทิศทาง See also: หลงทาง Syn. confused, puzzled
not know if one is coming or going (idm.) สับสนมาก See also: ยุ่งมาก, วุ่นวายมาก
not know whether one is coming or going (idm.) สับสนมาก See also: ยุ่งมาก, งงมาก
upset (adj.) สับสนวุ่นวาย Syn. disordered, messy
turbulent (adj.) สับสนอลหม่าน See also: อลหม่าน, วุ่นวาย
confuse about (phrv.) สับสนเกี่ยวกับ See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง
a curse on! (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน Syn. confound on!
anarchy (n.) สถานการณ์ที่สับสน See also: ความสับสน Syn. turmoil, chaos
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm confusedฉันสับสน
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
I'm really confusedฉันสับสนจริงๆ
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're upset, you're confused, it's tearing you up inside!คุณเสียใจ สับสน ร่ำไห้อยู่ข้างใน!
IF IT'S COOL, UNLESS, UH, THAT WOULD BE CONFUSING.ถ้าคุณจะไม่ว่าอะไร จะงง สับสน ไม๊ ?
Eating, crapping, confused, afraid.ทำเรื่องไร้สาระ สับสน หวาดกลัว
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง
They determined that she has dissociative identity disorder and suffers from multiple personality disorder.พวกเขาตัดสินว่า เธอมีเอกลักษณ์บุคคลที่แปลกแยก และ สับสน และความทุกทรมารจากความผิดปกติของคนหลายบุคลิก
Exhausted, confused, but physically she's fine.เหนื่อย สับสน แต่โดยรวมๆ แล้ว เธอยังรู้สึกดี
He was confused, but... he was no threat to anyone.เขาโกรธจัด สับสน แต่... เขาไม่คุกคามใคร
Tomato. Tomahto.มันชักจะ สับสน อยู่นะ
Fear and confusion led to panic.ความกลัว สับสน นำสู่ความตื่นตระหนก
She could be hurt, disoriented.เธออาจจะบาดเจ็บ สับสน มึนงง
Feeling vulnerable, excited, liberated. Things...สับสน ตื่นเต้น โล่งอก ทุกอย่างมัน...
Disoriented? Out of control?สับสน หรือ ควบคุมตัวเองไม่ได้
Confused, broken... and unable to face a return to a hero's welcome,สับสน หัวใจสลาย... ...ไม่สามารถสู้หน้าการต้อนรับวีรบุรุษ...
Confused, but I'm not mad.สับสน, แต่ผมไม่ได้โมโห
I'm glad you asked that, because I wanted to take this time to explain my evil plan.สับสนความหมายแล้ว ระหว่างสันติกับหุบปาก อ๋อเหรอ เอาไวเบรเนี่ยมไปทำไม
Kevin, trusts and estates?สับสนทางจิต เควิน การลงทุนและอสังหา?
Complete chaos on the streets of D.C. There's total gridlock through...สับสนวุ่นวายที่สมบูรณ์บนถนนของซีมี gridlock ทั้งหมดผ่านการ ...
It's just so confusing to me. Where are the advertisers?สับสนสิ้นดี แล้วของพวกที่ลงโฆษณาอยู่ไหน
I mean, what is all this? Where's my dad and Lilly?สับสนหน่ะ ฉันหมายความว่า อะไรกันเนี่ย ?
Confused, Mr. Anderson?สับสนเรอะคุณแอนเดอร์สัน?
A mixup with the roomsสับสนเรื่องห้องนิดหน่อย
So you need a password.สับสนโดยแนวความคิดต่างถิ่น คล้ายๆกับว่าคุณไม่รู้อะไรเลย
Rough day, huh? Well, I won't lie to you.สับสนใช่มั้ยล่ะ ลุงจะไม่โกหกเธอล่ะนะ
Confusion, ignorance... and indifference will cease as of this moment.{\cHFFFFFF}สับสนไม่รู้ ... {\cHFFFFFF}และไม่แยแสจะ ยุติการ ณ ขณะนี้
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ
It's very complicated.มันน่าสับสนมาก ๆ เหมือนกับ
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร
It can get confusing sometimes...ก็จะได้เป็นความสับสนบางครั้ง
I got pretty confused. But we had orders.ผมสับสนแต่เราได้รับคำสั่ง
I get confused. From where do I start?ฉันสับสน จากที่ไหนที่ฉันจะเริ่มต้น?
Well, there's still some confusion as to whether or not there's anybody else in this house.ดี เพราะยังคงสับสนอยู่ ว่าเป็นไปได้หรือไม่ ว่ามีใครในบ้านนี้อีก
There isn't any confusion or there isn't anybody else?ไม่มีเรื่องสับสน หรือไม่มีใครอื่นอีก?
I'm not myself today. I saw my neurologist this morning.ผมขอโทษ วันนี้ผมสับสน ผมเพิ่งไปหาจิตแพทย์เมื่อเช้า
Truly, you have a dizzying intellect.จริงๆแล้ว นายคงกำลังสับสนอยู่
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
Don't mess with us, you bald goat!อย่าให้เกิดความสับสน กับเรา เจ้าหัวเกรียน!
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'
Some writers can only work in obscurity.นักเขียนบางคนสามารถทำงานในความสับสน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สับสน
Back to top