ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญา*, -สัญญา-

สัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญา (n.) contract See also: agreement, promise Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา
สัญญา (v.) promise See also: vow Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
สัญญาจ้าง (n.) contract Syn. สัญญาว่าจ้าง
สัญญาซื้อขาย (n.) contract of sale
สัญญา (n.) signal See also: alarm Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย
สัญญาณดิจิตอล (n.) digital alarm
สัญญาณตอบรับ (n.) affirmative sign
สัญญาณนาฬิกา (n.) clock signal
สัญญาณภัย (n.) alarm Syn. สัญญาณเตือนภัย
สัญญาณภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning Syn. สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
สัญญาณภาพ (n.) image signal
สัญญาณรบกวน (n.) noise Syn. เสียงรบกวน
สัญญาณรบกวน (n.) annoying sound
สัญญาณรบกวน (n.) annoying sound
สัญญาณอนาล็อก (n.) analog signal
สัญญาณเตือนภัย (n.) alarm
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning
สัญญาณเรียก (n.) signal
สัญญาณเวลา (n.) time signal
สัญญาณไฟ (n.) light signal
สัญญาณไฟ (n.) flame signal Syn. สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจร (n.) traffic light Syn. ไฟจราจร
สัญญาทวิภาคี (n.) bilateral contract made by 2 nations
สัญญานไฟ (n.) traffic signal See also: traffic light Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร
สัญญาบัตร (n.) royal letter of appointment
สัญญาประกัน (n.) life insurance Syn. สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน
สัญญาประกันภัย (n.) insurance
สัญญาผูกมัด (n.) commitment See also: obligation, pledge Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ
สัญญาว่าจ้าง (n.) contract
สัญญาเช่า (n.) contract of rent
English-Thai: HOPE Dictionary
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
argot(อาร์'กอท) n. ศัพท์ลับ, ภาษาลับ, สัญญาณลับ -argotic adj. (idiomatic vocabulary)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
attenuator(อะเทน'นูเอเทอะ) n. เครื่องมือลดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญา
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญา
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
bugle(บิว'เกิล) {bugled,bugling,bugles} n. แตรเดียว v. เป่าแตรสัญญาณ, See also: bugler n.
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
busy signaln. เสียงสัญญาณไม่ว่าง
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cartularyn. สมุดเอกสารสัญญา,หนังสือบันทึกสัญญา
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
chartulary(คาร์'ชะเลอรี) n. หนังสือสัญญา,หนังสือรวมแผนภูมิหรือแผนที่
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกาความถี่ของสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา เช่น อัตราสัญญาณนาฬิกา 8 เมกะเฮิร์ตช์ หมายถึงสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา 8,000,000 พัลส์ ต่อวินาที
English-Thai: Nontri Dictionary
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญา
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
code(n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
gesticulate(vi) โบกไม้โบกมือ,ออกท่าทาง,แสดงท่าทาง,ให้สัญญา
gesture(n) กิริยาท่าทาง,อากัปกิริยา,ท่าทาง,การให้สัญญา
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
lease(n) การให้เช่า,สัญญาเช่า
lightship(n) เรือบอกสัญญาณเขตอันตราย
noncommissioned(adj) ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
pact(n) สนธิสัญญา,กติกา,สัญญา,ข้อตกลง,อนุสัญญา
password(n) คำสัญญาณ,คำผ่าน
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
retreat(n) ความสันโดษ,การล่าถอย,การหนี,ที่ลี้ภัย,สัญญาณถอย
semaphore(n) ไฟสัญญาณ,สัญญาณ,โคมสัญญาณ,การให้สัญญา
shibboleth(n) คำทดสอบ,คำสัญญาณในหมู่คณะ,คำสั่ง
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auraสัญญาณบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract for servicesสัญญาจ้างเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dropoutสัญญาณตกหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ineffective contractสัญญาที่ไม่เกิดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nude contract; nudum pactum (L.)สัญญาที่ไม่มีสินจ้าง [ดู naked contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outageสัญญาณขาดหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sandwich leaseสัญญาเช่าที่ยอมให้เช่าช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
signalสัญญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcontractสัญญาช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turn signal; directional signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breachการฝ่าฝืน, การผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of promise (to marriage); breach of betrothalการผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
channel๑. ช่อง, ช่องสัญญาณ๒. แชนเนล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contractual liabilityความรับผิดตามสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dedicated channelช่องสัญญาณเฉพาะงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modulator-demodulator (modem)ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ (โมเด็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
E channel; echo channelช่องสัญญาณอี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Buzzerสัญญาณ [การแพทย์]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Contractสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]
Instalment contractsสัญญาเช่าซื้อ [TU Subject Heading]
Noise สัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Treatiesสัญญาระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
verbal contractสัญญาด้วยวาจา [การทูต]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Breach of contractการผิดสัญญา [TU Subject Heading]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
busบัส, ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
conventionอนุสัญญา
covenantกติกาสัญญา (สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง) [การทูต]
Culpa in contrahendoความรับผิดก่อนสัญญา [TU Subject Heading]
depositaryผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา อนุสัญญา [การทูต]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Equalizers (Electronic)เครื่องปรับสัญญานเท่า [TU Subject Heading]
HUBอุปกรณ์รวมสายสัญญาณอาจจะเชื่อมต่อกับแผงสำหรับรับสายสัญญาณ (Patch Panel) [คอมพิวเตอร์]
implement the provisions of a conventionดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา [การทูต]
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mainboardเมนบอร์ด, แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ อาจเรียกกว่า มาเธอร์บอร์ด หรือโมโบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยช่องสำหรับติดตั้งซีพียูไบออส ชิปเซ็ต ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ สายสัญญาณ และบัสต่างๆ ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mine Ban Conventionอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
modulationการกล้ำ, กระบวนการผสมคลื่นสัญญาณต่าง ๆ กับคลื่นพาหะและคลื่นพาหะจะพาคลื่นสัญญาณให้เคลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Officersทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
promise (vi.) สัญญา See also: รับปาก, ให้คำมั่น Syn. plight, engage Ops. deny, deceive
promise (vt.) สัญญา See also: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ Syn. plight, engage Ops. deny, deceive
undertake (vt.) สัญญา See also: ผูกมัดตนเอง Syn. promise, pledge
undertake (vi.) สัญญา See also: ผูกมัดตนเอง
promise to (phrv.) สัญญากับ See also: ให้คำสัญญากับ
call (n.) สัญญาSyn. signal
indication (n.) สัญญาSee also: การบ่งบอก, อาการ, การแสดงออก Syn. sign, signal, symptom, implication
signal (n.) สัญญาSee also: เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้ Syn. earmark, notice
car alarm (n.) สัญญาณกันขโมยในรถยนต์
SOS (n.) สัญญาณขอความช่วยเหลือ (มาจาก save our souls)
retreat (n.) สัญญาณถอย
reveille (n.) สัญญาณที่ให้เรียกให้มาประชุมหรือชุมนุมกัน
waft (n.) สัญญาณธง
straw in the wind (idm.) สัญญาณบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต See also: ข้อบ่งชี้สิ่งที่จะเกิด
blinker (n.) สัญญาณบอกเหตุ
assembly (n.) สัญญาณรวมพล
warning (n.) สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย Syn. caution, caveat, indication
alarm (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ Syn. siren, horn, signal
alarm bell (n.) สัญญาณเตือนภัย Syn. horn, siren
red light (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: ไฟฉุกเฉิน Syn. warning light
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just promise your daddy one thingสัญญากับพ่อสักข้อนะลูก
You promised meคุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
You have my wordฉันให้สัญญา
You have my wordฉันให้สัญญา
I want you to give me your wordฉันอยากให้คุณสัญญากับฉัน
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
It shows no sign of letting upมันไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดเลย
I want you to promise me somethingฉันอยากขอให้คุณให้สัญญากับฉันบางอย่าง
I have given up on him; he never does what he promisesฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
I make a promise to myselfฉันสัญญากับตัวเอง
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
She never keeps her promisesเธอไม่เคยรักษาสัญญาเลย
She broke her promiseเธอไม่รักษาสัญญา
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
You can't tell anyone about our dealคุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
We'll sort this out, I promiseพวกเราจะหาทางออกในเรื่องนี้ ฉันสัญญา
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I will try it again, " the old man promised, and he could only see well in flashes.ฉันจะพยายามอีกครั้งที่ชายชรา สัญญา และเขาเท่านั้นที่สามารถ มองเห็นได้ดีในกระพริบ
You have to promise me, Tatiana. Please.คุณต้องทำ สัญญา ทาเทียน่า ได้โปรด
"Promise" is a really big word, Troy.คำว่า สัญญา มันมีความหมาย มากเลยนะ ทรอย
First snowfall, date, promise, I believe...เดทวันหิมะแรก สัญญา ผมเชื่อ,
All right, just wait one second. She'll be out in a minute. Promise.เอาละ อีกแค่1นาที เธอจะออกมาใน1นาที สัญญา สัญญา
We had such potential...เรามีศักยภาพเช่นนี้ สัญญา ดังกล่าว
You can have the title, the deeds, all the money in the world, but you'll never be my husband.คุณจะเอาโฉนด สัญญา เงินทั้งโลก แต่คุณไม่มีวันเป็นสามีฉัน
In spite of what the priests say, marriage isn't a contract, it's an ongoing negotiation.ทั้งๆที่ มีคำของบาทหลวงว่า การแต่งงาน ไม่ใช่ สัญญา แต่มันเป็น การต่อรองไม่รู้จบ
Really? Mmhmm-- Promise?จริงเหรอ สัญญา ขอโทษ
Promise me! ♪ I promise--สัญญาสิ สัญญา นายจะเริ่มมีความรู้สึกกับโบ
Legal documents-- contracts if you like-- always been a fascination of mine.ข้อมูลทางกฏหมาย-- สัญญา ถ้าคุณชอบ-- เป็นอะไรที่น่าหลงไหล สำหรับผม
Love? Swearing? Both bad luck in my book.รัก และ สัญญา มันแย่สำหรับฉันวะ
I'll be super careful, I promise. (new order's "blue monday" playing) The first day of school was somethingหนูจะระวังให้อย่างดี สัญญา เปิดเรียนวันแรกเป็นสิ่งที่
I will. I promise. I'll be a total professional.หนูจะทำ สัญญา จะทำแบบโปรเฟชเชอนอล
Both feet, I promise. How's that?เต็มตัวเลย สัญญา ฟังดูเป็นไง?
My snatch has just been offered, you know, a three-album contract and a perfume deal so...การช่วงชิงของฉันถูกเสนอ คุณรู้ไหม สัญญา 3 อัลบั้มและข้อตกลงของน้ำหอม
I warn you, Mr. Attinger of Earth, an alliance is a contract, and contracts, like humans, expire.ฉันเตือนคุณนาย เอทิงเกอ ของโลก พันธมิตรคือการทำสัญญาและ สัญญา เช่นเดียวกับมนุษย์
Need someone to drive, feed and assist six months fixed term contract.พาเที่ยว ออกกำลังกาย สัญญา 6 เดือน...
Promise, hope... of a future with someone.สัญญา , ความหวัง หรืออนาคตกับใครซักคน
Promise... you will stay far from my son.สัญญา ... คุณจะอยู่ ห่างไกลจากลูกชายของฉัน
Promise me you'll get Henry out of here this time.สัญญา คุณจะพาเฮนรี่ ออกไปจากที่นี่
I promise that everything is going to be fine.สัญญา ทุกอย่างจะลงเอยดอู้วยตื
I promise you I am not normally like this.สัญญา ปรกติแล้วฉันไม่เป็นแบบนี้
Promises, promises. Hi. Hi.สัญญา ผมสัญญา สวัสดี
Promise? I don't make promises with anyone.สัญญา ผมไม่เคยสัญญากับใคร
Promise, promise, I will not crash it.สัญญา สัญญาจะไม่ทำให้มันพัง
Deeds, titles, account numbers, pass codes to his banks.สัญญา โฉนด เลขบัญชี รหัสผ่านธนาคาร
Promise... that you will use your gun on me when I start to turn.สัญญา... .. ว่าคุณจะใช้ปืนนั่นยิงผม
The deal was that if either of us ever got a girlfriend, we'd have her fix the other one up with one of her friends.สัญญาก็คือถ้าเราคนนึงมีแฟน เราต้องจับคุ่ให้อีกฝ่าย กับเพื่อนคนนึงของเธอ
Well... a promise is a promise so I guess I have to keep it.สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสินะ ฉันคงต้องรักษาสัญญาสินะ
Promise me you will not open it till tomorrow night.สัญญาก่อน ว่าจะไม่แอบอ่าน จนกว่าจะคืนพรุ่งนี้
Only if I have your word the rest of the village will be protected.สัญญาก่อน ว่าพวกคนที่เหลือจะได้รับการคุ้มครอง
Promise me, Oskar, no doorman or maitre d' will ever presume...สัญญาก่อน ออสก้าร์ อย่าให้ยามรึบ๋อยนึกว่าฉันเป็น...
What prenup?สัญญาก่อนการแต่งงานอะไร
You promise not to eat Mom, right?สัญญาก่อนว่า จะไม่กินแม่ฉัน นะ ?
And promise me you won't get mad.สัญญาก่อนว่าคุณจะไม่โกรธ
Promise you won't kill her. Sure. Absolutely.สัญญาก่อนว่าจะไม่ฆ่าเธอ แน่นอนที่สุด
Promise me you won't drink so much again.สัญญาก่อนว่าจะไม่ดื่มมากแบบนี้อีก
Promise you won't tell her until I'm back homeสัญญาก่อนว่าจะไม่บอก จนกว่ายายกลับบ้าน
You have to promise not to bring up your mother, though.สัญญาก่อนว่าจะไม่เอ่ยถึงแม่คุณอีก

สัญญา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญา
Back to top