ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกจ้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกจ้าง*, -ลูกจ้าง-

ลูกจ้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกจ้าง (n.) employee See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand Syn. ผู้รับจ้าง Ops. นายจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (n.) casual worker
ลูกจ้างรัฐบาล (n.) government employee
English-Thai: HOPE Dictionary
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
garcon(การ์ซอน) n. ชาย,ลูกจ้างผู้ชาย
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salaried employeeลูกจ้างที่รับเงินเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
civil servant (n.) ลูกจ้าง See also: ข้าราชการ Syn. public servant
employee (n.) ลูกจ้าง See also: พนักงาน Syn. laborer, worker
servant (n.) ลูกจ้าง See also: ข้าราชการ Syn. public servant, civil servant
worker (n.) ลูกจ้าง See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน Syn. employee, laborer
workpeople (n.) ลูกจ้าง See also: กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน Syn. laborer, worker
dogsbody (n.) ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน
gofer (n.) ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน Syn. dogsbody
factotum (n.) ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
intrapreneur (n.) ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
fringe benefit (n.) สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I'd be a one-handyman. Sorry.คุณก็รู้ว่า ผม มันแค่ ลูกจ้าง ขอโทษด้วย
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่
Your employees, they have access to all these rooms?ลูกจ้างของคุณ สามารถเข้าได้ทุกห้องหรือเปล่า
My employee. He came to visit.ลูกจ้างของผม เขามาเยี่ยม
My employees are good people.ลูกจ้างของผม เป็นคนดี
Alcide's employee is the only person who can identify whoever it was that freed Russell.ลูกจ้างของอัลซีดเป็นคนเดียว ที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ จะเป็นใครก็ช่าง ที่ปลดปล่อยรัสเซลออกมา
Did his employees like him?ลูกจ้างของเขา ชอบเขามั้ย?
Several of our employees witnessed you were a drunken fool on the night of the escape, slurring your words, almost slobbering during the introduction of the film from your movie night.ลูกจ้างของเราหลายคนเห็นว่าคุณเมา ในคืนที่มีการหลบหนี พูดจาอ้อแอ้จนเกือบน้ำลายไหลเยิ้ม
For mom's work trip.ลูกจ้างคนเก่าฉันต้อง
Any employees with criminal records?ลูกจ้างคนไหนมีประวัติ อาชญากรรมบ้าง
You just run errands.ลูกจ้างต่ำต้อยอย่างเธอจะทำอะไรได้
Any employee o dies has his equipment and files secured.ลูกจ้างที่ตาย อุปกรณ์และเอกสารถูกเก็บเป็นความลับ
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
One of my employees leaked some data.ลูกจ้างผมคนนึงปล่อยข้อมูลรั่ว
My clerk tells me you want to cash a check for $100,000?ลูกจ้างผมบอกว่า คุณต้องการแลกเช็คจำนวน $100,000
A day laborer should present symmetrical wear to his joints.ลูกจ้างรายวันน่าจะมีข้อต่อที่สมมาตรกัน
An employee with one child is annoying.ลูกจ้างลูกหนึ่งก็ว่าน่ารำคาญแล้ว
What are multi-purpose employees?ลูกจ้างสารพัดประโยชน์ คืออะไรจ๊ะ
Employees don't question management.ลูกจ้างไม่ถามนายจ้างหรอกนะ
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน.
You work here! You work for me! Rachel.จำไม่ได้เหรอว่าคุณเป็นลูกจ้างฉัน
Civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน...
I think she was a temp, or something....ผมคิดว่าเธอลูกจ้างชั่วคราวหรืออะไรสักอย่าง
You treat her like an employee.- คุณทำกับผมอย่างกับเป็นลูกจ้าง
Listen, our fans, right, our loyal, die-hard fans our very lifeblood, if you will, expect to see certain things.นายคงไม่คิดว่าฉัน เป็นแค่ลูกจ้างประจำวงหรอกนะ ฉันจะอธิบายให้ฟัง ..มานี่สิ
You and I have the same employer.คุณกับผมเป็นลูกจ้างเหมือนกัน
We are workers.ทุกคนเป็นลูกจ้างที่นี่
The doors for employees not for you.ประตูเปิดให้ลูกจ้างเข้ามา ไม่ใช่ให้คุณเข้ามา
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
Special agents... special agents are a "special" kind of "gents".สายลับคืออะไรครับ? สายลับเหรอ สายลับก็คือ.. ลูกจ้างชั้นยอดไงล่ะ!
Siao Sih /19/ Clerk in Clothing Storeเสี่ยว ฉี / 19 / ลูกจ้างในร้านขายผ้า
Please understand, I've never had an employee killed on the job before.กรุณาเข้าใจด้วย ผมไม่เคยมีลูกจ้างตายในงานมาก่อน
What about your other employee, Ignacio Llosa?แล้วลูกจ้างอีกคนล่ะ อิกนาซิโอ้ โลซ่า?
Keep exploiting us. We're just multi-purpose employees.เอาแต่ใช้งานพวกเรา เราก็แค่ลูกจ้างสารพัดประโยชน์
If I recruit 100 sales people, I can become a real employee.ถ้าฉันหาสมาชิกได้ 100 คน, ฉันก็จะกลายเป็นลูกจ้างจริงๆซะที
We employees can't say no to your boss, you know.เราเป็นลูกจ้างจะปฏิเสธหัวหน้าได้ไง คุณก็น่าจะรู้
Stalking a police employee...ซุ่มตามลูกจ้างกรม ตร.
Noah Bennet was a loyal employee of our company,โนอาห์ เบ็นเน็ท เคยเป็นลูกจ้าง ที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรของเรา
Is he a new employee?เขาเป็นลูกจ้างคนใหม่เหรอจ๊ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกจ้าง
Back to top