ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogsbody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogsbody*, -dogsbody-

dogsbody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogsbody (n.) ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน

dogsbody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使いっ走り;使いっぱしり[つかいっぱしり, tsukaippashiri] (n,vs) gofer; dogsbody; person who is made to do things or get things for someone else

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogsbody
Back to top