ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูกคลื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูกคลื่น*, -ลูกคลื่น-

ลูกคลื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกคลื่น (n.) wave See also: billow, swell Syn. คลื่น, เกลียวคลื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
seaway(ซี'เว) n. ทางทะเล,เส้นทางทะเล,การแล่นเรือผ่านคลื่น,ทะเลที่มีลูกคลื่นค่อนข้างมาก,แม่น้ำน้ำลึกหรือครองน้ำลึกที่เรือเดินสมุทรแล่นได้
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.
undulant(อัน'ดิวเลินทฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นลอน., See also: undulance n., Syn. undulating
undulation(อันดิวเล'เชิน) n. การเป็นลูกคลื่น,การเป็นลอน,คลื่น,กระเพื่อม., Syn. billowing
undulatory(อัน'ดิวละทอรี) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นลอน, Syn. undulative,undular
waved(เวฟวดฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นรูปคลื่น,เป็นลอน
English-Thai: Nontri Dictionary
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
surf(n) คลื่นหัวแตก,ลูกคลื่น
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
undulate(vi) เป็นลูกคลื่น,กระเพื่อม,ขึ้นๆลงๆ
undulation(n) ความเคลื่อนไหว,ลูกคลื่น,การกระเพื่อม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloakingแบบลูกคลื่น [การแพทย์]
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
roller (n.) ลูกคลื่นยักษ์
roll (vi.) เคลื่อนเป็นลูกคลื่น Syn. flow, undulate
roll (vt.) เคลื่อนเป็นลูกคลื่น Syn. flow, undulate
undulant (adj.) เป็นลูกคลื่น See also: เป็นลอน, เป็นคลื่น Syn. wavy, curly, curved, undulating
undulating (adj.) เป็นลูกคลื่น See also: เป็นลอน, เป็นคลื่น Syn. wavy, curly, curved
undulation (n.) การเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่น
undulation (n.) การเป็นลูกคลื่น See also: การเป็นลอน, ลักษณะเป็นลูกคลื่น Syn. twist, wave
undulatory (adj.) เป็นลูกคลื่น See also: เป็นลอน, มีลักษณะเป็นคลื่น, มีลักษณะเป็นลอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tide, the grass, the ground Oh, that was Maui just messing aroundลูกคลื่น ต้นหญ้า พื้นดิน ฝีมือมาวอิที่วุ่นวายไม่จบสิ้น
You know, we're just riding that wave.เหมือนว่าเรากำลัง กระโจนบนลูกคลื่น
And it goes into the building with the flames and the smoke billowing out the other side of the tower.และมันก็จะเข้าสู่อาคาร มีเปลวไฟ และควันออกมาเป็นลูกคลื่น อีกด้านหนึ่งของหอ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูกคลื่น
Back to top