ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undulating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undulating*, -undulating-

undulating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undulating (adj.) เป็นลูกคลื่น See also: เป็นลอน, เป็นคลื่น Syn. wavy, curly, curved
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โห่ (int.) onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer

undulating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling

undulating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
เป็นคลื่น[adj.] (pen khleūn) EN: wavy ; undulating FR: ondulatoire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undulating
Back to top