ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละโมบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละโมบ*, -ละโมบ-

ละโมบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละโมบ (v.) be greedy See also: be avaricious, covet Syn. โลภ, โลภโมโทสัน
ละโมบ (v.) covet See also: be greedy, be avid Syn. มักได้, โลภ, มักมาก
ละโมบ (adj.) greedy See also: insatiable, avaricious, covetous Syn. มักได้, โลภ, มักมาก
ละโมบ (adv.) greedily See also: insatiably, avariciously, covetously Syn. มักได้, โลภ, มักมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
cormorant(คอ'มะเรินทฺ) n. นกกาน้ำ,คนละโมบ,คนตะกละ.adj. ละโมบ,ตะกละ, Syn. greedy
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
stodge(สทอดจฺ) vt. ยัดแน่น,อัดแน่น,ทำให้ตื้อ. vi. กินคำโต ๆ ,กินละโมบ,เดินฝีเท้าหนัก. n. อาหารหนัก,อาหารย่อยยาก,ความคิดที่ล้าสมัย,บทประพันธ์ที่น่าเบื่อหน่าย, Syn. stuff full,gorge
voracious(โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย, See also: voraciousness n., Syn. hungry,greedy
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
vulturine(วัล'ชะรีน -ไรนฺ) adj. เกี่ยวกับอีแร้ง,ชอบปล้นสะดม,ละโมบ,โลภ., Syn. vulturous,vulturish
English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
rapacious(adj) งก,ตะกละ,ละโมบ,โลภ
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grabby (adj.) ละโมบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ซึ่งช่อบฉกฉวย
buzzard (n.) คนละโมบ
hog (vt.) เอาอย่างละโมบ See also: เอามากเกินไป
money-grabber (n.) ผู้ละโมบ See also: ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ Syn. money-grubber
money-grubbing (int.) ความละโมบ See also: ความโลภ Syn. money-grabbing
wolf (n.) คนละโมบและโหดร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Dwarves delved too greedily and too deep.เหล่าคนแคระขุดลงไปด้วยความละโมบ จนมันลึกมาก
Your greed attracted quite a guest, all rightความละโมบของท่าน ชักนำแขกมากมาย
This boy here will do anything that greedy woman wantsพ่อหนุ่มนี่ ยอมทำทุกอย่างที่ ยัยแก่ละโมบต้องการ
If you get too obsessed with doing it right you become greedy and end up breaking itถ้าหากเธอมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จจนเกินไป มันจะกลายเป็นความละโมบ และสุดท้ายเธอก็จะเสียมันไป
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย
Even this house belongs to me. You greedy woman.แม้แต่บ้านนี้ก็ของข้า นังหน้าด้านจอมละโมบ
How does a money-grubbing worm like Gunray rate all this security?แค่หนอนละโมบอย่างกันเรย์คนเดียว ทำไมถึงต้องมีการระวังภัยมากขนาดนี้ด้วยล่ะ
The greedier, the better for a beggar like you.ยิ่งละโมบมาก,ยิ่งดีสำหรับ ขอทานอย่างคุณ
He can be a very grabby old man.เขาเป็นชายแก่ที่ละโมบ
This case is about greed, pure and simple.คดีนี้เกี่ยวกับความละโมบ โดยพื้นฐาน
You're not afraid. You're greedy And narcissistic.นายไม่กลัว นายมันละโมบและรักแต่ตัวเอง
Trolls are greedy. And Lady Catrina is like the rest of her kind.พวกโทรลเป็นพวกละโมบโลภมาก และท่านหญิงแคทรีน่าก็เหมือนเป็นที่พักของมัน
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง
Don't let your greed blind you to that fact.อย่าให้ความละโมบของเจ้า มาบดบังความจริงข้อนั้น
(band of skulls' "I know what I am" playing) hot sweat, got debt keep your licker in the locker 'cause you don't know yet, but I know what I am they know what they are, so let me be. เหงื่อร้อน ไหลซึมไปทั่ว เก็บความละโมบของเธอไว้ในลิ้นชักเถอะ
Fyrien was greedy.\ ฟายเรียนเป็นคนละโมบ
What can we do? It seems like you don't have any greed.ดูเหมือนคุณจะไม่มีความละโมบโลภมาก
But my will was not strong enough against the greed of Minister Lim.แต่ความปรารถนาของข้ายังไม่แรงพอ ต่อความละโมบของเสนาอิม
You killed your own family for your greed and tried to harm the officials as well as your King!เจ้าสังหารครอบครัวตัวเองเพราะความละโมบ และพยายามทำร้ายเจ้าพนักงานรวมถึงกษัตริย์ของเจ้าเอง
I knew you were greedy Peter, but this is crazy.ฉันรู้ว่าคุณมันละโมบ ปีเตอร์ แต่นี่มันบ้าชัดๆ
I was also unscrupulous... power-hungry and greedy.[หัวเราะเบา ๆ] ผมก็ไร้ยางอาย หิวในอำนาจและละโมบ
Greedy bastards putting people at risk just to make a few dollars.ความละโมบทำให้ทุกคนต้องเสี่ยง เพื่อแค่สร้างเงินไม่กี่ดอลลาร์
You have to watch out for buzzards, too.แกต้องระวังพวกละโมบด้วย
But every Achilles has a heel, and theirs is greed.แต่ทุกอย่างก็มีจุดบกพร่อง นั่นก็คือความละโมบ
He's a greedy, corrupt bureaucrat with a very healthy sprinkling of sociopath on top.เขาเป็นข้าราชการที่ละโมบ ฉ้อโกง และการโปรยหว่านอย่างทั่วถึง ทำให้ขึ้นไปอยู่ระดับท๊อป
But I was young... and greedy, and stupid.ตอนนั้นข้ายังเยาว์ แถมละโมบ และไร้หัวคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละโมบ
Back to top