ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insatiably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insatiably*, -insatiably-

insatiably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insatiably
Back to top