ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insatiable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insatiable*, -insatiable-

insatiable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insatiable (adj.) ซึ่งไม่รู้จักพอ See also: ซึ่งมักมาก Syn. greedy, unsatisfied, voracious
English-Thai: HOPE Dictionary
insatiable(อินเซ'ชีอะเบิล) adj.ไม่สามารถพอใจได้,ไม่สามารถสนองความพอใจได้,ไม่รู้จักพอ., See also: insatiability,insatiableness n. insatiably adv., Syn. insatiate
English-Thai: Nontri Dictionary
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Teens are insatiable consumers. They spend hard cash. Take a memo.วัยรุ่นจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด พวกเขาจะใช้เงินกันหนักมาก โน้ตไว้นะ
Or will your insatiable hunger to uncover the truth push you deeper into the abyss?หรือคุณยังจะไม่หยุด ที่จะค้นหาความจริง... ...ที่จะฉุดดึงคุณลงเข้าไปในขุมนรก
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด
With an insatiable statistics professor.กับอาจารย์สถิติคนนี้
Hidden within the unconscious... Is an insatiable desire for conflict.ลึกๆข้างในตัวคุญ ยังคงมีความอยากที่จะขัดแย้ง
I'm like an insatiable baboon in the bedroom.ฉันเป็นเหมือนลิงบาบูนที่ไม่รู้จักพอ ตอนอยู่ในห้องนอน
Some have insatiable appetites but can't swallow food.บางตัวชอบกินมากแต่กลืนไม่ได้
They found a way to cheat death, keep themselves alive to feed their insatiable hunger for knowledge.พวกนั้นหาวิธีโกงตายได้ ให้ตัวเองมีชีวิตเพื่อหา ความรู้
The insatiable and blood-lusting vampire ripper of Monterrey.ไม่รู้จักพอจากเมืองมอนเตร์เรย์
Why? Hooke's insatiable curiosity encompassed absolutely everything.อยากรู้มักมากฮุคห้อมล้อมทุกอย่าง
Penguin's rage will consume his better judgment, leaving him with an insatiable craving for revenge.ความโกรธแค้นของเพนกวิ้น จะเข้าครอบงำการตัดสินใจส่วนที่ดี ทิ้งมันให้อยู่กับความกระหาย อยากแก้แค้นอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
I was one of the insatiables... the ones you'd always find sitting closest to the screen.ผมเป็นคนหนึ่ง ในพวกบ้าจัด ที่คุณจะเห็นพวกเขา นั่งติดขอบจอตลอด

insatiable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, 贪婪 / 貪婪] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid

insatiable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後引き上戸[あとひきじょうご, atohikijougo] (n) insatiable drinker
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire
飽くことを知らない[あくことをしらない, akukotowoshiranai] (adj-i) insatiable
飽くなき;飽く無き[あくなき, akunaki] (adj-pn) insatiable; untiring; persistent

insatiable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกลาม[adj.] (jaklām) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
คนช่างสงสัย[n. exp.] (khon changs) EN: FR: esprit curieux [m] ; insatiable curieux [m]
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
ไม่รู้จักอิ่ม[adj.] (mai rūjak i) EN: insatiable FR: insatiable
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace

insatiable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unersättlich {adj} | unersättlicher | am unersättlichsteninsatiable | more insatiable | most insatiable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insatiable
Back to top