ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

money-grabbing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *money-grabbing*, -money-grabbing-

money-grabbing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
money-grabbing (n.) ซึ่งพยายามหาเงินให้ได้มากๆ Syn. money-grubbing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It also appears the King is in charge of the money-grabbing operation while the Queen keeps track of time making sure they're in an out in under two minutes.ดูแล้ว คิงรับผิดชอบหน้าที่เอาเงินมา ขณะที่ควีนคอยดูเวลา ให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าออก ภายใน 2 นาที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า money-grabbing
Back to top