ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเมิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเมิด*, -ละเมิด-

ละเมิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเมิด (v.) infringe See also: break, violate, offend, transgress, contravene Syn. ฝ่าฝืน, ขัดขืน
ละเมิด (v.) infringe See also: violate Syn. ล่วงเกิน
ละเมิดกฎหมาย (v.) break the law See also: violate the law Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย, ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย
ละเมิดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ละเมิดสัญญา (v.) break an agreement See also: break a contract / a promise Syn. ผิดสัญญา
ละเมิดสิทธิ์ (v.) violate copyright Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์ Ops. เคารพสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
inviolate(อินไว'อะลิท,-ทิด) adj. ไม่ถูกล่วงละเมิด,ไม่เสียหาย,ไม่ถูกทำลาย,ไม่เสื่อม., See also: inviolacy,inviolateness n.
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
tort(ทอร์ท) n. การละเมิด,การละเมิดสิทธิของคนอื่น}
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
transgress(เทรนซฺเกรส') vi.,vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,กระทำผิด,รุกล้ำ, See also: transgression n. transgressive adj. transgressor n., Syn. sin,err
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
violable(ไว'อะละเบิล) adj. ฝ่าฝืนได้,ละเมิดได้, See also: violability n. violably adv.
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner,miscreant
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
pirate(n) โจรสลัด,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด
violence(n) ความรุนแรง,การล่วงละเมิด,การหักโหม
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infringementการละเมิดสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inviolableที่จะละเมิดมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tortการละเมิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tort-feasorผู้กระทำละเมิด, ผู้ละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tortious actการกระทำที่เป็นละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
delictละเมิด [การทูต]
Contempt of courtการละเมิดอำนาจศาล [TU Subject Heading]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
infringementการละเมิด [การทูต]
jus cogensกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีลักษณะ เป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ [การทูต]
Pirated editionsฉบับละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Respondeat superiorความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล [TU Subject Heading]
Tort liability of banksความรับผิดฐานละเมิดของธนาคาร [TU Subject Heading]
inviolabilityความละเมิดมิได้ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break (vt.) ละเมิด See also: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด Syn. disobey
offend against (phrv.) ละเมิด (กฎหมาย, ประเพณี ฯลฯ)
trespass (vi.) ละเมิดกฎหมาย See also: ทำผิดกฎหมาย, บุกรุก
pirate (vt.) ละเมิดลิขสิทธิ์
tear up (phrv.) ละเมิดสัญญา Syn. rip up
encroach (vt.) ละเมิดสิทธิ See also: บุกรุก, ล่วงล้ำ Syn. intrude, invade, trespass
cheating (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. copying
copying (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating
piracy (n.) การละเมิดลิขสิทธิ์ Syn. cheating, copying
pirate (n.) ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ See also: ผู้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
tort (n.) การละเมิด See also: การล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่น
tort-feasor (n.) ผู้ล่วงละเมิด See also: ผู้ละเมิด
tortious (adj.) เกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น See also: เกี่ยวกับการละเมิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Max da Costa, violation of Penal Code 2219. Today at bus stop 34-B.แม็กซ์ดาคอสตา, ละเมิด ประมวลกฎหมายอาญา 2219.101.1 วันนี้ที่ป้ายรถเมล์ 34-B.
A couple of driving violations.ละเมิดกฎจราจรนิดหน่อย
What about you ?ละเมิดกฏหมายเชื้อชาติและถิ่นฐาน
Okay, Kurt must have violated some ethos of the suburbs.ละเมิดข้อตกลงร่วม ทางสังคมย่านชานเมือง
Sanctions? Uh...ละเมิดงั้นเหรอ เอิ่ม
Border Police!ละเมิดพรมแดน! ทุกคนหันหน้าเข้ากำแพง!
And violate the man's privacy?ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนะนั่น
Once more unto the breach, dear Meanies!อีกครั้งแก่การละเมิด, มีนีส ที่รัก!
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน
We have a curfew violation.เรามีการละเมิดเคอร์ฟิว
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
I promise you, Sir Evelyn Blount, that I will do all in my power... to protect him from this abuse.ฉันสัญญาว่าคุณเซอร์ เอฟลึน เบลอท ที่ฉันจะทำทั้งหมดในอำนาจของฉัน ... เพื่อปกป้องเขาจากการละเมิดนี้
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน?
"A law of Jumanji having been broken... you will slip back even more than your token.""กติกาของจูแมนจี้ ถูกละเมิดแล้ว... ...คุณต้องถอยอีกตัว กลับไปก่อน"
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
We've got a security breach here.ใช่ฉันได้ยิน เราได้มีการละเมิดความ ปลอดภัยที่นี่
Security breach!พาเขา! ละเมิดความปลอดภัย!
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย
The humans who violated the forest threw her in my path as they ran from me.คนที่ละเมิดป่าโยนของเธอในเส้นทางของฉันที่พวกเขาวิ่งออกไปจากฉัน
King's commitment to noble families must not be compromised.ความมุ่งมั่นของพระราชา ต่อครอบครัวชั้นสูงจะต้องไม่ถูกล่วงละเมิด
A violation of the rules causes a penaltyการละเมิดกฎ ก็ต้องรับการลงโทษ
As long as I live if she abuses power on the studentsตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเธอใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน
Okay, I mean sexual harassment suit.โอเค จริงๆ แล้วหมายถึงชนะคดีละเมิดทางเพศ
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
You both realize, of course that in the past few hours, you have broken perhaps a dozen school rules.เธอคงสำนึก แน่ล่ะ ว่าสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา เธอละเมิดกฎของโรงเรียนเป็นโหล
Chevron was guilty of environmental violations and paid $6.5 million in fines.เชฟรอนมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ 6.5 ล้านเหรียญ
Mitsubishi was guilty of anti-trust violations and paid $1.8 million in fines.มิตซูบิชิมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด และต้องจ่ายค่าปรับ 1.8 ล้านเหรียญ
Eastman Kodak was guilty of environmental violations.อีสต์แมนโกดักมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม...
Pfizer the drug manufacturer was guilty of antitrust violations.ไฟเซอร์ ผู้ผลิตยา มีความผิด ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด...
Odwalla was guilty of food and drug regulatory violations.ออดวัลลามีความผิดฐานละเมิดข้อบังคับของ อย. ... .
Jane sued Fox under Florida's whistleblower statute which protects those who try to prevent others from breaking the law.ซึ่งคุ้มครองคนที่พยายามขัดขวาง ไม่ให้คนอื่นละเมิดกฎหมาย แต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลับเห็นว่า
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
We stopped the third world being viewed as the pirate and we showed the corporations were the pirate.เราหยุดยั้งการทำให้โลกที่สามถูกมองว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเปิดโปงให้เห็นว่า บรรษัทต่างหากที่เป็นโจร
We've always made it.เราจะละเมิดกฎหมายของคุณ
What I need is a husband who will not just stand there while I am being molested!ฉันต้องการสามีที่่ ไม่แค่ยืนเฉยระหว่างที่ฉันถูกล่วงละเมิด!
You be sure to let me know next time you wanna finger-fuck my wife.อย่าลืมบอกผมว่าเมื่อคุณ อยากจะล่วงละเมิดเมียผมอีก
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน
Well, I feel weird being here... like I'm trespassing.อ้อ ฉันรู้สึกแปลกที่ต้องอยู่ที่นี่... เหมือนกับฉันถูกล่วงละเมิด
Well, you know, Adrian, I, I can see that, that your space has been violated, and I think you're handling it very well.เอาล่ะ คุณก็รู้ เอเดรียน ผม ผมเห็นอยู่ ว่าคุณไม่ยอมละเมิดคำสั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเมิด
Back to top