ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีต*, -รีต-

รีต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีต (n.) custom See also: tradition, ritual, convention Syn. ประเพณี, จารีต, เยี่ยงอย่าง, แบบแผน
English-Thai: HOPE Dictionary
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
common lawn. กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
conservatism(คันเซอ'วะทิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
consuetude(คอน'สวิทิวด) n. ประเพณี,จารีตประเพณี., See also: consuetudinary adj. ดูconsuetude
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
heresy(เฮ'ระชี่) n. ศาสนานอกรีต,ผู้นำความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, Syn. apostasy
heretic(เฮอ'ริทิค) n. ผู้นอกรีต,ผู้มีความคิดนอกคอก. adj. นอกรีต,นอกคอก,, Syn. sectary
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
miscreance(มิส'ครีเอินซฺ) n. ความเชื่อที่ผิด,ความเข้าใจผิด,ความนอกรีต,ความคิดนอกทาง
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
pagandom(เพ'กันดัม) n. พวกนอกศาสนา,พวกนอกรีต
paganise(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization,n. paganizer n.
paganize(เพ'กะไนซ) v. (กลายเป็น) ทำให้เป็นคนนอกศาสนาหรือนอกรีต, See also: paganization,n. paganizer n.
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก
snack(สแนค) n.,vi. (รับประทาน) อาหารเบา ๆ ,อาหารว่าง,อาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิ-ธีรีตอง,หุ้น,หุ้นส่วน, Syn. refreshment
tradition(ทระดิช'เชิน) n. ธรรมเนียม,จารีต,ประเพณี,จารีตนิยม,, See also: traditional adj., Syn. custom,usage
traditionalism(ทระดิช'เชินเนิลลิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษนิยม.
woodnote(วูด'โนท) n. เสียงเพรียกร้องธรรมชาติในป่า (ที่เกิดจากนกและแมลง) ,เสียงดนตรีตามธรรมชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremonial(adj) เกี่ยวกับพิธี,เป็นทางการ,เกี่ยวกับพิธีรีตอง
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
heretic(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
miscreant(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,นอกรีต,สารเลว,เชื่อในสิ่งผิด
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
state(adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
tradition(n) ธรรมเนียม,ประเพณี,จารีต
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี,ตามธรรมเนียม,เก่าแก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common lawคอมมอนลอว์, กฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ferricreteเฟร์ริครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heresyมิจฉาทิฐิ, นอกรีต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moresจารีต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary stenosis๑. ลิ้นพัลโมนารีตีบ๒. ท่อเปิดพัลโมนารีตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concreteคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cretinismรีตินิสม์,โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ordealจารีตนครบาล [TU Subject Heading]
Prestress concrete sleeperหมอนคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Specific activityกัมมันตภาพจำเพาะ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต่อมวลของธาตุ หรือสารประกอบ เช่น มิลลิคูรีต่อมิลลิกรัม (mCi/mg) คูรีต่อโมล (Ci/mol)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggregate (n.) ส่วนผสมของคอนกรีต
alto clef (n.) ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
bureaucracy (n.) ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง
concrete (n.) คอนกรีต Syn. cement
concrete (vt.) ทำจากคอนกรีต Syn. cement, monolithic
easy (adj.) ไม่มีพิธีรีตรอง See also: สบายๆ Syn. informal, relaxed
ferroconcrete (n.) คอนกรีตเสริมเหล็ก Syn. reinforced concrete
fiddle (n.) เครื่องดนตรีตระกูลซอหรือไวโอลิน Syn. violin
heresy (n.) ความเห็นนอกรีต Syn. misbelief
infidel (adj.) นอกรีต See also: ไม่ซื่อสัตย์ Syn. pagan, irreligious, heathen, unbelieving
informality (n.) การไม่มีพิธีรีตอง See also: ความเป็นกันเอง Syn. casualness, relaxation, friendliness
mi (n.) เสียงดนตรีตัวที่สามของขั้นบันไดเสียง
miscreancy (n.) การเป็นคนนอกรีต See also: การเป็นคนชั่ว
miscreant (n.) คนนอกรีต See also: คนนอกศาสนา
reinforced concrete (n.) โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Secretary of State (n.) รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
traditionalism (n.) ความเชื่อเรื่องจารีตประเพณี
unceremonious (adj.) ที่ขัดจังหวะในสถานการณ์ที่มีพิธีรีตอง See also: ซึ่งฉุกละหุก, ซึ่งเร่งรีบ Syn. hasty, discourteous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no formalities here.ที่นี่ไม่มีพิธีรีตอง
I'm going to conduct a case for an Indian trading firm.ผมจะไปพรีตอเรียว่าความให้ บริษัทการค้าของชาวอินเดีย
Don't make a fuss. You're Maïté's guest.อย่าพิธีรีตองนักเลย เธอเป็นแขกของไมตี้นะ
Richard Rank, head of the Conservative Coalition. Thank you.อันดับริชาร์ดหัวของ กลุ่มจารีตนิยม
He hears music in the sunrise....ไม่มีความหิวกระหาย... เขาได้ยินเสียงดนตรีตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น
Foreign music is meaningless and empty.ดนตรีต่างชาติไร้ความหมาย และว่างเปล่า
Much of western music is unrefined, worthless.ดนตรีตะวันตกส่วนใหญ่ล้วนไร้สาระ ไร้คุณค่า
I'm not an authority on foreign music.ข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องดนตรีต่างชาติ
We have to study foreign music so we can move on as Chairman Mao said.เราต้องศึกษาดนตรีต่างชาติ เพื่อให้เราได้ก้าวหน้าไป -อย่างที่ท่านประธานเหมาบอกไว้ไง
It's an amazing tradition.เป็นจารีตอันอัศจรรย์
Chris, you are taking this shit too seriously.ใช่ เพราะดนตรีต้องได้รับการเอาจริงเอาจัง
Oh, don't be so formal.โอ้, อย่าพิธีรีตองไปเลยค่ะ.
Who refused to compromise his integrity.ไม่ยอมลดศักดิ์ศรีตัวเอง
The tree is slowly changing into a concrete columnต้นไม้กำลังเปลี่ยนไป เป็นแท่งคอนกรีต
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต
It is the name that will convert or kill... every last human life.ชื่อที่จะสยบเจ้าให้เข้ารีต ไม่ก็ฆ่าล้างเผ่าพันธ์มนุษย์ เว้นแต่...
That is the Necromonger way.ตามจารีตเนโครมังเกอร์
Just to keep what I kill? That is the Necromonger way.-ตามจารีตเนโครมังเกอร์
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... .
Last week I was 4000 miles away in India watching Marie die.อาทิตย์ก่อน ผมอยู่ที่อินเดีย ห่างไปจากนี่ 4,000 ไมล์ ดูมารีตายไป ต่อหน้าต่อตาผม
So, I gotta warn you. They're all music-types at this party.เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะ นี่เป็นปาร์ตี้คนดนตรีตัวจริงเลย
With free mobile-to-mobile and unlimited nights and weekendsีโทรเข้ามือถือฟรีตลอด ไม่จำกัดชั่วโมงกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์
All the bands you never heard of.วงดนตรีต่างๆ ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน
You, Benjy, and Mr. Monk have a lifetime pass.คุณ เบนจี้ และคุณมังก์ บัตรผ่านเข้าสวนสัตว์ฟรีตลอดชีพ
Oh, a lifetime pass to the zoo.โอ้ บัตรผ่านเข้าสวนสัตว์ฟรีตลอดชีพ
Free nights and weekends.รีตอนกลางคืนและวันหยุด
Look, Justin, it— it's just concrete. It's to keep the grave robbers out.เอ่อ จัสติน นี่แค่คอนกรีตน่ะ ไว้กันพวกปล้นสุสาน
In African soil, not in bloody concrete.ไว้ในผืนดินของแอฟริกา ไม่ใช่คอนกรีตแข็งๆ นี่
Nothing can grow in concrete.ไม่มีอะไรเจริญได้หรอก ในคอนกรีต
Band Camp just got a whole lot better, ladies.วงดนตรีต้องยอดเยี่ยมกระเทียมดองกว่าที่ผ่านๆมาจ๊ะ สาวๆ
A little bird told me she's a lesbian.เขาลือกันว่า หล่อนเป็นพวกมโหรีตีฉิ่ง
Please don't be so formal.ไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอก
You worry about how you're gonna drill through a six-inch concrete wall with what used to be an eggbeater.นายมาห่วงเรื่องจะทำอย่างไร นายถึงจะเจาะผ่านกำแพงคอนกรีตหนา 6 นิ้วได้ ด้วยเครื่องตีไข่
You don't need to show formal propriety and see me as a mother-in-law.เจ้าไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง และเห็นข้าเป็นแม่สามี
We must obey the traditional rules of the Royal family.พวกเราต้องปฎิบัติตามจารีตประเพณีแห่งราชวงศ์
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น
Billy Bob, crank up the big lady!บิลลี่บ๊อบ เอาสุภาพสตรีตัวใหญ่ออกมา
And said God had charged him with cleansing the earth of these heretics....และพระเจ้าขอให้ พระองค์ชำระบาปและมลทินโลกจากพวกนอกรีตเหล่านี้
Worthless remnants of a time before Sparta's ascent from darkness.กากเดนแห่งจารีต ไร้สำนึก จารีตที่แม้ลีโอนายเดิส ก็ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์
It's basically a four-story concrete block housing some 120 hormone-crazed students.เป็นแค่ก้อนคอนกรีตสี่ชั้น มีนักศึกษาบ้าพลังราว 120 คน

รีต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีต
Back to top