ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชา*, -ราชา-

ราชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชา (n.) great king See also: king Syn. กษัตริย์, พระราชา, พระเจ้าอยู่หัว, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตรา
ราชา (n.) king Syn. ผ่านฟ้า, ผ่านเกล้า, กษัตริย์
ราชา (n.) king Syn. ผ่านพิภพ, ผ่านเกล้า, กษัตริย์
ราชาคณะ (n.) a high ecclesiastical dignitary See also: a high Buddhist ecclesiastical dignitary, high dignitary monk
ราชาธิปไตย (n.) absolute monarchy
ราชาธิราช (n.) emperor See also: great king, mighty king Syn. ราเชนทร์
ราชาภิเษก (n.) coronation See also: ceremony for the coronation of the king
ราชาฤกษ์ (n.) auspicious time
ราชาวดี (n.) an enamel for gold or silver (as bases) See also: a king of glazing
ราชาวดี (n.) Buddleja paniculata Wall
ราชาวลี (n.) royal lineage See also: royal blood Syn. ราชันย์
ราชาศัพท์ (n.) royal word See also: royal language, terms of reverence
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
coronation(คอระเน'เชิน) n. การสวมมงกุฎ,พิธีสวมมงกุฎ,พิธีราชาภิเษก
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
padishah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
hat(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierophantn. พระชั้นสูง,พระราชาคณะ,พระที่แปลหรือวิเคราะห์ ความหมายที่ลึกลับ., See also: hierophantic adj.
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
maharaja(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราชา
maharajah(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราชา
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchism(มอน'เนอคิสซึม) n. ลัทธิราชาธิปไตย., See also: monarchistic adj.
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท,ใต้เท้า,พระคุณเจ้า,เจ้าชาย,พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur
monsignor(มอนซี'เนอ) n. พระคุณเจ้า,ท่าน,คำเคารพที่ใช้เรียกพระ,พระ,พระราชาคณะ., Syn. monsignor,Monsignore
padshah(พา'ดิชา,พาด'ชา) พระมหาราชา
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence
raja(รา'จะ) n. ราชา,ผู้นำ, Syn. king,prince
rajah(รา'จะ) n. ราชา,ผู้นำ, Syn. king,prince
red hatn. หมวกทางการขอบกว้างของพระราชาคณะของนิกายโรมันคาทอลิก,พระราชาคณะดังกล่าว
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
English-Thai: Nontri Dictionary
coronation(n) พิธีบรมราชาภิเษก,พิธีสวมมงกุฎ
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
prelate(n) เจ้าอาวาส,พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง
see(n) ที่ทำการของสังฆราชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional monarchyระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronationพิธีราชาภิเษก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coronationsราชาภิเษก [TU Subject Heading]
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crown (vt.) ราชาภิเษก
His Majesty (n.) พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)
king (n.) หมากรุกตัวพระราชา
maharaja (n.) มหาราชา See also: (โดยเฉพาะเจ้าผู้ปกครองประเทศอินเดียในอดีตและมีตำแหน่งสูงกว่าราชา) Syn. maharajah
maharajah (n.) มหาราชา See also: (โดยเฉพาะเจ้าผู้ปกครองประเทศอินเดียในอดีตและมีตำแหน่งสูงกว่าราชา) Syn. prince, maharaja
maharanee (n.) มหารานี (มเหสีของมหาราชา) Syn. maharani
maharani (n.) มหารานี (มเหสีของมหาราชา) Syn. maharanee
matinee idol (n.) ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ
patriarchate (n.) ตำแหน่งและเขตปกครองของพระราชาคณะ
prelacy (n.) ตำแหน่งพระราชาคณะ See also: บาทหลวง Syn. diocese, pontificate
prelate (n.) พระราชาคณะ Syn. bishop, cardinal, pope
prelatism (n.) ตำแหน่งพระราชาคณะ See also: บาทหลวง Syn. prelacy
prelature (n.) ตำแหน่งพระราชาคณะ See also: บาทหลวง Syn. bishopric
purple (n.) ตำแหน่งพระราชา
raise a man to the purple (idm.) แต่งตั้งเป็นพระราชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Raja, the famous Bengal man-eater who escaped from the zoo this morning.ดีพระเจ้าก็ ราชา มนุษย์กินเบงกอลที่มีชื่อเสียง ที่หนีออกมาจากสวนสัตว์ ลอนดอน ในเช้าวันนี้
And according to the law of the Seven, neither kings nor queens are exempt from testimony at a holy inquest.- ถูก ตามกฏแห่งสัตตพักตร์ ราชา ราชินี ไม่ได้รับการยกเว้น
My king, he will say against Xerxes Sparta That is not at issue.ราชา เขาจะบอกว่าต่อต้านเซอวิส สปาตันจะมีปัญหา
King of toilet paper rolls over here.ราชากระดาษห้องน้ำกลิ้งมานี่แล้ว
King gristle, when you were with Bridget, you were feeling something, weren't you?ราชากริสเทิล ตอนท่านอยู่กับบริดเจ็ต ท่านมีใจให้เธอ ไม่ใช่เหรอ
King gristle will never love me.ราชากริสเทิลไม่มีวันรักฉันหรอก
A king and a power-mad knight of hell isn't enough for you?ราชากับอัศวินบ้าพลังแห่งนรก ยังไม่พอสำหรับคุณอีกเหรอ?
My king has married and I owe my new queen a wedding gift.ราชาของข้าแต่งงานแล้ว แถมข้ายังต้องให้ของขวัญราชินีอีก
Your king says he betrayed me for love.ราชาของเจ้า บอกว่าหักหลังข้าเพราะความรัก
Your new king is here!ราชาคนใหม่ของเจ้ามาแล้ว!
How's the king of comedy?ราชาคอมเมดี้เป็นไงบ้าง
Homecoming king versus the science nerd.ราชาคืนสู่เหย้า ปะทะกับเด็กเนิร์ดสายวิทย์
King Joffrey, may the Gods bless his reign.ราชาจ็อฟฟรี ขอพระเจ้าคุ้มครอง
He's got an army of Danish mercenaries. Wait for him in London.ราชาจ้างทหารรับจ้างจากฝั่ง เดนิชมา ตอนนี้อยู่ในลอนดอนแล้ว
The king requires your service.ราชาต้องการเรียกใช้ท่าน
A king does more than sit around reading contracts.ราชาต้องทำมากกว่านั่งอ่านสัญญาเฉยๆ
King Tommen insists on his sister's return to the capital?ราชาทอมเมนยืนยัน ว่าต้องการให้น้องสาวของเขากลับไปเมืองหลวงรึเปล่า ?
Three lords walk into a tavern-- a Stark, a Martell, and a Lannister.ราชาทั้งสามเดินเข้าไปในบาร์ Martell และ Lannister
The real King of Narnia.ราชาที่แท้จริงแห่ง นาร์เนียร์
Every King needs an heir.ราชาทุกคนต้องการทายาท
The king of Hell just snapped my girlfriend's neck.ราชานรก เพิ่งหักคอ แฟนผม
There have been few rulers in history as cruel as the Mad King.ราชาน้อยคนนักในประวัติศาสตร์ ที่โหดร้ายเยี่ยงราชาวิกลจริต
Read the papers, redneck. The king is dead. Crowley's alive.ราชาน่ะตายแล้ว คราวลี่ย์ยังไม่ตาย
The Dance King of Astoria.ราชานักเต้นแห่งแอสโทเรีย
He's worse than his father, Tony the Dance King of Astoria.ราชานักเต้นแห่งแอสโทเรีย
The queen is the last person I need finding out.ราชานีคือคนสุดท้าย ที่ผมต้องการให้รู้เรื่องนี้
The queen of the castle's back.ราชานีเจ้าของปราสาทกลับมาแล้ว
The king set me free.ราชาปล่อยผมเป็นอิสระ
He's the one that let the devil in the door.ราชาปล่อยให้ปีศาจเข้ามาในวัง
Your king, who released you so you could be with me.ราชาผู้ซึ่งปล่อยตัวคุณ ให้คุณได้มาอยู่กับฉัน
The Great Cat is dead!ราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้ตายแล้ว
Pumpkins scream in the dead of nightราชาฟักทองคำรามลั่นในค่ำคืนแห่งความตาย
The last Dragonlord is dead.ราชามังกรคนสุดท้ายตายแล้ว
The king is aware of their presence?ราชายังมีสติดีอยู่เหรอ
King Robb is keeping your father quite busy.ราชาร็อบบ์ ทำพ่อเจ้างานยุ่งน่าดู
King Regis assembles a force of mighty warriors to combat the imperial menace.ราชารีจิสก่อตั้งกองทัพนักรบขึ้น เพื่อต่อกรกับจักรวรรดิผู้ทำลายล้าง
King Regis said he sent one of your order to come find me.ราชารีจิสรับสั่งว่า ส่งทหารเกลฟอย่างท่านไปหาเรา
King Leonidas, Xerxes is aantocht!ราชาลิโอนิดัส ซีซัส คือ ไข่ป๋องแป๋ง
What do you need, King Leonidas?ราชาลิโอนิดัส ท่านต้องการอะไร
The Monkey King was too trusting and believed the Warlord's words.ราชาวานรเองก็เชื่อและวางใจ ในคำพูดของแม่ทัพใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชา
Back to top