ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bishop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bishop*, -bishop-

bishop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bishop (n.) ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด Syn. prelate
bishop (n.) ตัวหมากรุกที่มีวิธีเดินทแยงมุม
bishopric (n.) ตำแหน่งของ bishop
English-Thai: HOPE Dictionary
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
English-Thai: Nontri Dictionary
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โคน (n.) bishop
bishopric (n.) ตำแหน่งของ bishop
diocesan (adj.) เกี่ยวกับเขตการปกครองของ bishop See also: เกี่ยวกับโบสถ์, เป็นของโบสถ์
diocesan (n.) พระ (bishop) ที่ดูแลโบสถ์
diocese (n.) เขตการปกครองของ bishop See also: โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระ bishop Syn. episcopate, prelacy, benefice, bishopric
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม
I'm charged by the North Bishop to bring him back.เขาสังหารนักบวช. ข้าได้รับคำสั่งจากท่านบิช็อปให้นำตัวเขากลับไป.
He's a bishop now.เป็น บิชอป แล้วตอนนี้.
Well, maybe it's time you arranged a visit with the good bishop then.งั้น บางทีนายควรนัดพบกับ บาทหลวงแสนดีคนนี้ได้แล้ว
This is a request from an important bishop of Opus Dei.นี่เป็นคำขอสำคัญของบิชอป แห่ง โอปุสเดอิ
Our saviour, Bishop Aringarosa.ผู้กอบกู้ของเรา ท่านบิชอป อริงกาโรซา
The bishop broke his vows to tell me this.ท่านบิชอป ยอมผิดคำปฏิญาณ บอกผม
We assume Bishop already delivered his disk... which means the programs have merged, and the worm is operational, ready for delivery.บิชอปคงจะส่งมอบดิสก์ไปแล้ว โปรแกรมคงถูกนำไปใช้ และเตรียมแพร่กระจายออกไป
I've got the Bishop game next week, SATs in October, homecoming is 3 weeks from today and I'm a freak show!อาทิตย์หน้ามีการแข่งขัน บิชอปเกม สอบเอสเอทีเดือนตุลา ไหนจะงานคืนสู่เหย้า อีกแค่สามอาทิตย์
This is Mr. Bishop from the state board of education.นี่คือ ท่าน.. สังฆนายกจากสภาการศึกษาของรัฐ
While being pastor, he was made Bishop of Massachusetts.ในขณะที่บาทหลวงเขา เป็นบิชอปแห่งแมสซาชูเซต
I think you'll find that you killed the Bishop by drinking out of the wrong cup.เจ้าต่างหากที่เป็นคนฆ่าบิชอป เพราะเจ้าดันดื่มผิดแก้ว

bishop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
主教[zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 主教] bishop

bishop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビショップ[, bishoppu] (n) bishop
主教[しゅきょう, shukyou] (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal
司教[しきょう, shikyou] (n) (1) (See 主教) bishop (Catholic); prelate; (adj-no) (2) episcopal; potifical
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P)
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop
角取り[かくとり, kakutori] (n) capturing a bishop
角行[かっこう;かくぎょう, kakkou ; kakugyou] (n) bishop (shogi)
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix)
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop
テレビショッピング[, terebishoppingu] (n) home shopping network (wasei
大主教[だいしゅきょう, daishukyou] (n) (See 大司教) archbishop (Orthodox, Anglican, etc.)
大司教[だいしきょう, daishikyou] (n) (See 大主教) archbishop (Catholic)
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo

bishop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิชอป[n.] (bichøp) EN: bishop FR:
หัวหน้าบาทหลวง[n. exp.] (hūanā bātlū) EN: bishop FR:
โคน[n.] (khōn) EN: bishop (Thai chess) FR: fou [m] (échecs)

bishop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kardinalbischof {m}cardinal bishop
Oryxweber {m} [ornith.]Red Bishop
Läufergabel {f} (Schach)bishop fork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bishop
Back to top