ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รากเหง้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รากเหง้า*, -รากเหง้า-

รากเหง้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รากเหง้า (n.) rhizome See also: root Syn. ราก
รากเหง้า (n.) origin See also: root, source, cause, fount, base, basis Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ
รากเหง้า (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
รากเหง้า (n.) root See also: rhizome, tuber
รากเหง้า (n.) origin See also: pedigree, ancestry, root, descent, source Syn. เค้าเดิม, ที่มา
English-Thai: Nontri Dictionary
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
root (n.) รากเหง้า See also: ต้นกำเนิด, บรรพบุรุษ Syn. ancestor, progenitor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The root of embezzlement and virtuous widow is the same.รากเหง้าของการฉ้อฉล และเงื่อนการตายของหม้ายพรหมจรรย์เป็นเรื่องเดียวกัน
The italian roots demand it.รากเหง้าความเป็นอิตาเลีี่ยนเรียกร้องที่จะทำ
Roots and culture seeped from his bonesรากเหง้าวัฒนธรรมไหลรินออกมา
His roots here are too deep.รากเหง้าเขาที่นี่ลึกเกินไป
So what wanted to do is to look at the very roots of the legal form that created this beast and wanted to think who can hold them accountable.สิ่งที่เราต้องทำก็คือ เจาะลึกลงไปถึงรากเหง้า ของรูปแบบทางกฎหมายที่สร้างสัตว์ร้ายตัวนี้ขึ้นมา และคิดดูว่าใครสามารถกดดันให้บรรษัทรับผิดได้
If you get married to someone like that, she'll probably even pull out your roots.ถ้าเจ้าได้แต่งงานกับคนแบบนั้น เธออาจจะดึงรากเหง้าของเจ้าออกมาหมดเลยก็ได้
Now, some people think I'm a wild farmer but I'm proud of my roots and I'm still gonna go to Scotland.บางคนคิดว่าผมเป็นชาวไร่ขี้โมโห แต่ผมภูมิใจในรากเหง้าของผม และผมยังจะไปสก๊อตแลนด์
And since 1950, we have more fundamentally altered our island, the Earth, than in all of our 200.000-year history.และตั้งแต่ปี 1950, เราได้เปลี่ยนแปลงรากเหง้าของโลก ไปมากกว่าประวัติศาสตร์ 200,000 ปี
We're looking for an employee here of Eastern European descent who may have also worked in a D.C.- area hospital about four years ago.เรากำลังมองหา ลูกจ้างของคุณคนหนึ่งในที่นี่ คนที่มีรากเหง้า มาจากยุโรปตะวันออก และเขาอาจเคยทำงาน อยู่ในโรงพยาบาล เขต ดี.ซี. สักราว 4 ปีก่อน
That is why I want our kids to know where they came from.ผมเลยอยากให้ลูกรู้ว่ารากเหง้าของเราคือใคร
Yat-sen, we are from overseas, but our roots are here now.ยัตเซ็น ถึงพวกเราเป็นชาวจีนโพ้นทะเล แต่รากเหง้าของเราอยู่ที่นี่
No one brings into question foundations of our society, especially not a mouse!ห้ามใครกังหาในรากเหง้าของสังคมเรา
Isaac believed that all magic was rooted in evil.ไอแซคเชื่อว่าเวทมนตร์ทั้งหมด คือรากเหง้าของความชั่วร้าย
He grew up here and he arrived at a place in his life where he was proud of his roots... proud of his connection to this island.เขาโตที่นี่ และมาถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจ ในรากเหง้าของตัวเอง
At the root of existence, mind and matter meet.รากเหง้าแห่งตัวตน จิตวิญญาณและสสารมาบรรจบ
Our childhood, where we came from...วัยเด็กของเรา รากเหง้าของเรา...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รากเหง้า
Back to top